EnglishGermany

Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní

Univerzita tretieho veku UNIZA sa od roku 2011 aktívne venuje dobrovoľníctvu vo vzdelávaní, ktoré sa riadi Manuálom o dobrovoľníckom programe v súlade s ukazovateľmi Značky kvality zavedenej Platformou dobrovoľníckych centier. Záujmom U3V UNIZA je pôsobiť v prostredí materských, základných aj stredných škôl v Žiline. Rovnako U3V UNIZA pripravuje a realizuje dobrovoľnícke aktivity pre UNIZA, Krajskú knižnicu v Žiline, Mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj.

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

„BONTÓN V PRAXI" – 20.5.2024

Medzigeneračný workshop, s ktorým dobrovoľníci z U3V UNIZA zavítali do 5.B na Základnú cirkevnú školu na Zaymusovej ulici v Žiline. V rámci medzigeneračného stretnutia si seniori a deti zábavnou a veľmi názornou formou nanovo pripomenuli bontón, (alebo, ak si želáte, chochmes, etiketu, či základné slušné správanie.)
Deti aj seniori si domov odniesli predsavzatie začať od seba a prinášať pozornosť a úctu do svojich rodín, medzi spolužiakov a tak, každý svojou troškou, prispieť k slušnosti v našej spoločnosti.

Aktivita našej U3V UNIZA bola súčasťou Týždňa dobrovoľníctva SR 2024

FOTKY Z AKTIVITY

„UMELÁ INTELIGENCIA VERZUS ČLOVEČINA“ – 15.2.2024

Už názov medzigeneračného workshopu naznačuje, čo bolo jeho obsahom. Poznáte výhody a hrozby používania Umelej inteligencie (AI)? Na túto aktuálnu tému dneška a najmä budúcnosti hľadali odpovede študenti Gymnázia Hlinská v Žiline spoločne s dobrovoľníkmi - seniormi z U3V UNIZA. Na workshope bolo veselo aj vážne, ale najmä sme si všetci zúčastnení zobrali ponaučenie byť o AI informovaní, pri jej využívaní obozretní a používať kritické myslenie.

Tak nech sa nestane sluha pánom! 

FOTKY Z AKTIVITY

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

NEVADÍ, SKÚSIM NABUDÚCE! – 28.6.2023

Druhá aktivita Týždňa dobrovoľníctva SR, ktorú pripravila U3V UNIZA pre svojich aktívnych dobrovoľníkov – seniorov.
Po celom akademickom roku je potrebné sumarizovať a tiež nabrať nové sily. Preto sme si ešte pre letom ukázali, ako sa nevzdať, ak sa aj niečo počas dobrovoľníčenia nepodarí. Každý problém je len výzvou, ako ho vyriešiť a premeniť na novú skúsenosť!

Múdrosť je dcérou skúsenosti – Leonardo da Vinci

FOTKY Z AKTIVITY

WORKSHOP STRETNUTIE GENERÁCIÍ PRI KONANÍ DOBRA – 23.6.2023

Medzigeneračný vzdelávací workshop študentov U3V UNIZA a tretiakov z Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline.
Ide o prvú aktivitu v rámci celonárodnej kampane Týždňa dobrovoľníctva SR, počas ktorej dobrovoľníci - seniori opäť prekročili prah U3V UNIZA a prisadli si k mladým do lavíc gymnázia.
Spoločne rozobrali témy dobrovoľníctva ako možného životného štýlu seniorov aj juniorov, ktorý prináša obojstranný úžitok obom generáciám aj celej spoločnosti.
FOTKY Z WORKSHOPU

WORKSHOP: ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Medzigeneračný workshop s názvom "Zdravý životný štýl" uskutočnili 17.4.2023 dobrovoľníci z U3V pod vedením Mgr. Janky Trabalíkovej, PhD. v dvoch triedach III. ročníka Gymnázia Hlinská v Žiline.
Seniori a juniori sa spoločne zamýšľali nad svojím štýlom života a snažili sa hľadať správne odpovede na tematiku zdravia v každodennom živote.
Výstupom tejto vzájomnej spolupráce a komunikácie boli tvorivé projekty, básne aj piesne. Vo fotogalérii pripájame jeden príklad za všetky.
V dobrej atmosfére prijatia, rešpektu a výmeny názorov i skúseností sa opäť obom generáciám podarilo urobiť ústretový krok smerom k sebe a pravým hodnotám života.

FOTKY Z WORKSHOPU

WORKSHOP: OSOBNOSTI PRÍRODNÝCH VIED

Študentky U3V UNIZA – dobrovoľníčky vo vzdelávaní sa 7.11.2022 stretli na medzigeneračnom workshope so študentami maturitných ročníkov Gymnázia Hlinská v Žiline. Spoločne pátrali po životných osudoch a vedeckom prínose osobností ako Darwin, Pasteur, Purkyne, Pavlov, M.K. Sklodowská, či Mendel. V menších pracovných medzigeneračne zostavených skupinkách si pod vedením lektorky Janky Trabalíkovej účastníci workshopu pripomenuli najdôležitejšie okamihy a výsledky práce týchto velikánov vedy. Veríme, že sme takto spoločne maturitným témam vdýchli život, názornosť a tým pomohli budúcim maturantom v ich príprave na skúšku dospelosti.

FOTKY Z WORKSHOPU

Generálka workshopu: OSOBNOSTI PRÍRODNÝCH VIED

Medzigeneračnému workshopu „Osobnosti prírodných vied“ predchádzala na U3V UNIZA jeho generálna skúška. Skvelí dobrovoľníci U3V prijali výzvu a s entuziazmom hrali rolu Mendela, Darwina, či Pasteura.

FOTKY Z GENERÁLKY

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA: 16. – 22. SEPTEMBER 2022

Od 1.9.2022 začala národná kampaň a propagácia aktivít, ktoré sú registrované na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk
 
Aj naša U3V UNIZA sa každoročne aktívne zapája do národného Týždňa dobrovoľníctva. Tento rok to bol praktický workshop s názvom: Osobnostný rast dobrovoľníka – seniora. Na stretnutí aktívnych seniorov – dobrovoľníkov z U3V UNIZA dňa 19.9.2022 pod vedením lektorky Michaely Bedrichovej zo Žilinského dobrovoľníckeho centra sa spoločne zamýšľali nad silnými aj slabšími stránkami svojej osobnosti. Spoločne pomenovávali svoje individuálne aj tímové talenty a schopnosti, ktoré môžu využiť pre prácu dobrovoľníka najmä na medzigeneračných workshopoch na základných a stredných školách v Žiline. Stretnutie bolo motivujúcim štartom do nového akademického roka 2022/2023, v ktorom U3V UNIZA opäť a naplno plánuje organizovať pod Značkou kvality svoje dobrovoľníctvo vo vzdelávaní.
 
Fotky z tohto stretnutia nájdete po kliknutí na tento odkaz.
 
Pozvánka:
Záujemcovia z radov študentov U3V UNIZA, ale aj seniorskej verejnosti sa môžu zúčastniť motivačného vzdelávacieho stretnutia s cieľom objaviť v sebe silné stránky, talenty, zručnosti využiteľné pre prácu dobrovoľníka vo vzdelávaní.
 
Miesto stretnutia: Ústav celoživotného vzdelávania, Ulica 1.mája 32 v Žiline, miestnosť MB 106 – 1. poschodie
Termín: 19. september 2022
Čas: 14:00 – 16:00 hod.
Lektorka: Michaela Bedrichová - Žilinské dobrovoľnícke centrum
Organizátor: Jana Sňahničanová – koordinátorka U3V UNIZA
 
Pozývame záujemcov vo veku od 45 rokov skúsiť si dobrovoľníctvo vo vzdelávaní u nás na U3V UNIZA.

AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

ZNAČKA KVALITY

V roku 2019 získala U3V UNIZA ocenenie: Značka kvality – vyšší štandard manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Po troch rokoch úspešnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva vo vzdelávaní bola Značka kvality na U3V UNIZA v roku 2021 opäť obhájená a jej platnosť predĺžená do roku 2024. Tešíme sa teda na ďalšie tvorivé aktivity v dobrovoľníctve na U3V UNIZA. Najmä v medzigeneračnom vzdelávaní a pri tvorbe časopisu Schody.

Znacka_kvality

ČAJ O 10:30

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa na pôde U3V UNIZA konalo pracovné motivačné stretnutie dobrovoľníkov – študentov U3V UNIZA pod názvom: Čaj o 10:30. Na stretnutí boli zástupcami jednotlivých organizácii predstavené plánované dobrovoľnícke aktivity z prostredia U3V UNIZA, Žilinského dobrovoľníckeho centra a Žilinského samosprávneho kraja. Prítomní dlhoroční dobrovoľníci vo vzdelávaní na U3V UNIZA, ale tiež noví záujemcovia, zapísali do pripraveného dotazníka svoj konkrétny záujem participovať na vybraných aktivitách. Nielen na pôde U3V UNIZA, ale aj v rámci Roka dobrovoľníctva ŽSK, ktorý prepája a sieťuje jednotlivé dobrovoľnícke organizácie kraja.

Hlavným posolstvom stretnutia bol zámer podporiť a zviditeľniť dobrovoľnícku prácu seniorov a viac ju zakomponovať do dobrovoľníckych aktivít verejnosti. Na základe príkladov dobrej praxe zmeniť jednosmerné povedomie spoločnosti o tom, že pomoc má smerovať iba a výlučne k seniorom, na skutočnosť, že aj seniori môžu ponúknuť svoj čas, skúsenosti a svoj nezastupiteľný potenciál v rôznych oblastiach života spoločnosti: najmä v rámci svojej komunity (seniori – seniorom) a tiež pri medzigeneračnom búraní predsudkov (seniori – deťom/mládeži).

POĎAKOVANIE DOBROVOĽNÍČKAM

V spolupráci so ŽSK, ktorý vyhlásil Rok dobrovoľníctva, boli dvom dlhoročným dobrovoľníčkam: pani Vierke Ďurdíkovej a pani Ľudmilke Petrákovej zaslané DOBROpoukážky na dopravu a zvýhodnený vstup do kultúrnych ustanovizní. Už viac rokov sú tieto dámy aktívnymi tvorcami seniorského časopisu Schody a účastníčkami medzigeneračných vzdelávacích workshopov. Za jeden kalendárny rok odpracujú viac ako 100 dobrohodín bez nároku na odmenu. DOBROpoukážky sú pozornosťou, ktorá chce priniesť adresátkam radosť, zadosťučinenie a možno aj motiváciu naďalej konať DOBRO!

AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

ROK DOBROVOĽNÍCTVA - podcast

U3V UNIZA je súčasťou tímu Roka dobrovoľníctva v ŽSK. Vypočujte si, aké dobrovoľnícke aktivity boli zrealizované počas mája 2021 - nahrávka

V tomto mesiaci finišovala na U3V UNIZA aj príprava nového vydania dobrovoľníckeho seniorského časopisu Schody č. 22, o ktorom budete v podcaste počuť veľa zaujímavého. V budúcnosti sa môžete svojím príspevkom pridať k jeho tvorcom aj Vy... 

Workshop: PRIATEĽ MI PODAL RUKU

V júni 2021 zorganizovala Univerzita tretieho veku UNIZA v spolupráci s vedením a študentami Gymnázia Hlinská v Žiline online workshop na tému: "Priateľ mi podal ruku". Dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA opäť preniesli cez prah univerzity svoju životnú skúsenosť a nechali sa aj poučiť názormi mladých v ústretovom medzigeneračnom dialógu. Workshop je súčasťou projektu U3V UNIZA, ktorý podporilo aj Mesto Žilina v grantovej dotácii na rok 2021 v oblasti - Kultúra.

FOTKY 1

FOTKY 2

Rok dobrovoľníctva v ŽSK 

Dňa 18.3.2021 sa konala tlačová beseda zástupcov ŽSK a novinárov, na ktorej pani županka Erika Jurínová oficiálne otvorila Rok dobrovoľníctva pre Žilinský samosprávny kraj (ďalej len "RD").

RD trval od 3/2021 do 4/2022. V rámci neho sa uskutočnili mnohé plánované dobrovoľnícke aktivity osobne alebo online. Ich realizátormi boli dobrovoľnícke organizácie aj jednotlivci zo ŽSK. Podporu a koordináciu RD zastrešoval ŽSK.

Rok_dobrovolnictva

Generálka medzigeneračných workshopov - projekt "UNIZA je tu pre Žilinu"

V mesiaci september 2020 sa na pôde Univerzity tretieho veku UNIZA uskutočnila generálka medzigeneračných workshopov v rámci projektu "UNIZA je tu pre Žilinu". Dobrovoľníci z radov študentov U3V sa pod vedením Mgr. Jany Trabalíkovej, PhD. pripravovali na budúce stretnutia so žiakmi ZŠ, na ktorých sa budú v prostredí medzigeneračného dialógu spoločne inšpirovať skúmaním tajov vedy, techniky a myslieť pritom na vplyv človeka na životné prostredie. Projekt sa realizoval s podporou mesta Žilina.

Viac o generálke workshopu nájdete po kliknutí na tento odkaz.

AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Workshop: KRAJINA A JEJ HODNOTY

V poradí 2. medzigeneračný workshop na pôde Gymnázia Hlinská v Žiline sa uskutočnil 19. februára 2020. Dobrovoľníci U3V UNIZA a študenti gymnázia spoločne hľadali a nachádzali odpovede na otázky, ako môže každý z nás prispieť ku kvalite života u nás doma, či ako uchovávať a zveľaďovať hodnoty Slovenska.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Značka kvality

Univerzite tretieho veku bola v novembri 2019 udelená Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií udelená Značka kvality 2. stupňa vyššieho štandardu a oprávnenie používať logo "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme". 

Etický kódex dobrovoľníka vo vzdelávaní

Manuál o dobrovoľníckom programe

Workshop: TAJOMNÁ MINULOSŤ - VLKOLÍNEC

Dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA zavítali na pôdu Gymnázia Hlinská v Žiline. V rámci projektu "Obrázky krajiny" podporeného Žilinským samosprávnym krajom spoločne so stredoškolákmi odkrývali tajomnú minulosť a vzácnu prítomnosť dedinky Vlkolínec, patriacej medzi pamiatky svetového dedičstva UNESCO. Obe generácie sa zhodli, že takéto skvosty treba poznávať, zveľaďovať a chrániť.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Workshop: MyPRÍBEH

Ďalší z medzigeneračných workshopov v rámci projektu "Obrázky krajiny" podporeného Žilinským samosprávnym krajom sa uskutočnil 24. októbra 2019. Na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline sa naši dobrovoľníci z U3V UNIZA spolu so stredoškolákmi zamýšľali v pracovných skupinkách nad svojím životným príbehom v kontexte krajiny, v ktorej žijeme. V tvorivej atmosfére workshopu vznikli spoločnou prácou a pod vedením Mgr. Janky Trabalíkovej, PhD. krásne upútavky na atraktívne miesta nášho kraja. V spätnej väzbe od študentov sme čítali len slová uznania a spokojnosti s organizáciou tohto typu workshopu. Ocenená bola najmä medzigeneračná komunikácia, možnosť vyjadriť svoj názor, práca v skupine a zážitkové učenie sa...

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Workshop: UNIKÁTNE, ČI SAMOZREJMÉ?

Na tomto medzigeneračnom workshope dobrovoľníci vo vzdelávaní na U3V UNIZA hľadali spolu so študentami Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline odpovede na tieto a podobné otázky: Viete, kde sa nachádza obec Liptovská Teplička? Viete, čím je výnimočná? Výsledkom stretnutia dvoch generácií na tému spoznávania tejto zaujímavej obce sú letáky, informačné listy, báseň a iná propagácia pre potenciálnych návštevníkov obce.

Workshop sa uskutočnil v rámci projektu "Obrázky krajiny" v spolupráci a s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Workshop: MEDZIGENERAČNÉ PÍSANIE

Pod vedením pána PhDr. Petra Mišáka – podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov sa 4. októbra 2019 uskutočnil medzigeneračný dobrovoľnícky workshop na tému Medzigeneračné písanie. Študenti U3V UNIZA sa presvedčili, že literárne útvary ako báseň, esej či umelecký opis, to všetko siedmaci na základnej škole ovládajú. Tieto dve generácie vytvorili spoločne svoje literárne dielka. Všetky nájdete v seniorskom časopise Schody č. 19 s tematikou: Krajina a jej hodnoty.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Workshop: EKOGENERÁCIE

30. septembra 2019 U3VUNIZA v rámci dobrovoľníctva vo vzdelávaní pripravila a realizovala medzigeneračný workshop s názvom: Ekogenerácie. Seniori z U3V UNIZA navštívili školákov - štvrtákov na Základnej škole Romualda Zaymusa v Žiline a spoločne prežili tvorivé stretnutie. Zamýšľali sa nad svojím vzťahom k zvieratkám, prírode, zemeguli. Na záver si vyrobili pavúka, lebo aj ten má svoje miesto a úlohu na Zemi... 

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Zápis študentov Univerzity tretieho veku

Po slávnostnom otvorení akademického roka 2019/2020 Univerzity tretieho veku, ktoré sa uskutočnilo 19.9.2019, naši dobrovoľníci pomáhali pri zápise študentov do 1. ročníka. Vďaka nim odovzdávanie rozvrhov, študijných príručiek a najnovšieho čísla časopisu Schody prebehlo bez problémov a dlhého čakania.  

AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Workshop: DOBA SA MENÍ, BONTÓN ZOSTÁVA

24. júna 2019 sa naši dobrovoľníci vo vzdelávaní stretli so študentami gymnázia na workshope, na ktorom spoločne riešili otázky etikety, úcty a slušnosti. Pri porovnávaní svojich názorov sa vždy snažili nájsť kompromis, ktorý bol prijateľný pre obe generácie. Na vlastnej skúsenosti sa presvedčili, že medzigeneračný dialóg búra bariéry a predsudky.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Generálka workshopu: DOBA SA MENÍ, BONTÓN ZOSTÁVA

13. júna 2019 sa dobrovoľníci vo vzdelávaní zúčastnili generálky workshopu, ktorého témou je slušnosť, úcta a tolerancia medzi generáciami. Pod vedením Mgr. Janky Trabalíkovej, PhD. sa pripravili na stretnutie, ktoré ich čaká s mladými ľuďmi na konci tohto školského roka. 

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Čaj o tretej 

Nadšenci dobrovoľníctva vo vzdelávaní z radov študentov U3V UNIZA sa 30. apríla 2019 stretli na pohodovom priateľskom posedení, kde sa dozvedeli o ponuke aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť. Či už je to ďalšie vydanie časopisu Schody, Letná škola pre seniorov, Detská letná jazyková škola alebo medzigeneračný workshop Kultúra prejavu v praxi.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Medzigeneračný workshop: UMENIE ROZPRÁVAŤ SA

25. apríla 2019 sa na U3V UNIZA skloňovali slová: tolerancia, umenie počúvať druhého, očný kontakt, prijatie, úcta, humor... Toto všetko vzájomne využili žiaci 6.A triedy Základnej cirkevnej školy Romualda Zaymusa zo Žiliny na medzigeneračnom workshope s názvom: Umenie rozprávať sa s našimi študentami. Vyskúšali si verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, kompromis aj asertivitu. Bolo krásne pozorovať malých aj veľkých študentov, ako im to spoločne ladilo :). 

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Medzigeneračný workshop: STARÝ ČLOVEK - FAKTY A MÝTY 

13. februára 2019 sa stretli dobrovoľníci z Univerzity tretieho veku a žiaci 6.A triedy Základnej školy na Zaymusovej ulici v Žiline. Seniori a juniori spoločne búrali predsudky medzi generáciami pri riešení globálneho problému znečisťovania životného prostredia pri výrobe Kinder vajíčka. Na stretnutí vytvorili krásne projekty, nad ktorými sa spoločne zamýšľali: Je vôbec potrebné vyrábať Kinder vajíčko z plastového obalu, čokolády a hračky vo vnútri?

Fotky z tohto stretnutia sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

"Generálka" workshopu: Starý človek - fakty a mýty 

28. novembra 2018 sa na pôde U3V UNIZA stretli dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít U3V na „Čaji o tretej“. Dôvodom stretnutia bola „generálka“ workshopu s názvom: Starý človek – fakty a mýty. Ide o medzigeneračný workshop, s ktorým vyškolení seniori vstúpia do prostredia základnej školy a za pomoci pedagóga budú v skupinkách so žiakmi 9. ročníka riešiť zábavné a vzdelávacie úlohy. Témou bude environmentalistika. Veríme, že týmto stretnutím zbúrame u niektorých juniorov, či seniorov medzigeneračné predsudky a bariéry.

Fotky z tohto stretnutia sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Ocenenie SENIOR FRIENDLY 2018 

19. októbra 2018 sa v priestoroch Zichycho paláca v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 3. ročníka súťaže Senior Friendly. Ide o súťaž projektov zameraných na realizáciu aktívnych seniorov v rôznych oblastiach ich života. V kategórii kultúry a vzdelávania získala U3V UNIZA ocenenie za medzigeneračné workshopy organizované na základných a stredných školách a za svoju snahu búrať predsudky medzi generáciami. Ocenené bolo tak aj dobrovoľníctvo vo vzdelávaní, ktoré prostredníctvom aktívnych seniorov môže U3V UNIZA uvádzať do praxe. Plakety Senior Friendly si v rámci slávnostného galavečera okrem U3V UNIZA prevzalo aj desať ďalších firiem, organizácií, inštitúcií a združení, ktoré ponúkajú určité výhody, služby, výrobky, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. Medzi nimi sú napríklad denník Pravda, Nadácia Chemosvit, samospráva mesta Prešov či COOP Jednota.

Fotka ocenenia

Čaj o tretej 

16. októbra 2018 sa v priestoroch Univerzity tretieho veku na Ulici 1. mája uskutočnilo prvé informačné stretnutie potencionálnych dobrovoľníkov z radov študentov U3V UNIZA. Pani Ing. Janka Sňahničanová im predstavila plán dobrovoľníckych aktivít na akademický rok 2018/2019 a pozvala ich na spoluprácu v tej oblasti, resp. oblastiach, ktoré najviac vyhovujú ich osobnostnému zamerianu. Či už pri tvorbe seniorského časopisu Schody, na medzigeneračných workshopoch v školách alebo ako lektor Letnej školy pre seniorov. Študenti potom prispeli vlastnými veľmi zaujímavými návrhmi na dobrovoľníctvo vo vzdelávaní.

Fotky z tohto stretnutia sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz

Oceňovanie dobrovoľníkov

Počas slávnostného otvorenia akad. roka 2018/19 Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity bolo ocenených 14 dobrovoľníkov (11 bolo prítomných) za ich prácu pre Univerzitu tretieho veku. Z rúk pána prorektora pre vzdelávanie prevzali pamätnú medailu. Ocenenými boli:

1. Baligová Eva8. Šusteková Katarína
2. Dingová Anna9. Brezianska Vlasta
3. Ďurdíková Viera10. Fišerová Marta
4. Hamalová Gabriela11. Novák Miroslav
5. Hubková Jarmila12. Zvarík Štefan
6. Miháliková Soňa13. Zvaríková Ivana
7. Petráková Ľudmila14. Žeriava Dušan

 

Fotky zo slávnostného otvorenia akad. roka sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz.