EnglishGermany

Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska

Vedeckovýskumná činnosť Sekcie cudzích jazykov ÚCV ŽU sleduje vedeckovýskumné zameranie jej pracovníkov a projekty riešené aj pripravované, pričom veľký dôraz sa kladie na to, aby odrážalo požiadavky praxe a sledovalo nové trendy vo výučbe cudzích jazykov. Vedeckovýskumná činnosť pracoviska napĺňa požiadavky kladené na kvalitu, ktoré sú zadefinované v štandardoch kvality Žilinskej univerzity a ktoré sa zároveň dynamicky vyvíjajú v rámci európskych jazykových politík.

Smerovanie vedecko-výskumnej činnosti je možné rozdeliť do dvoch skupín:

1. lingvistika

V rámci lingvistiky je to najmä aplikovaná lingvistika so zameraním na problematiku výučby cudzích jazykov a tiež prekladu;ďalej komparatívna (porovnávacia lingvistika), v ktorej sa skúmajú najmä rôzne jazykové zmeny a príbuznosť, resp. odlišnosť v rámci dvoch alebo viacerých jazykov v konkrétnej oblasti; sociolingvistika sústreďujúca sa hlavne na vzťah medzi jazykom a spoločnosťou, resp. konkrétnou societou a v neposlednom rade interkultúra a interkultúrne kompetencie spolu s masmediálnou komunikáciou s dôrazom na špecifiká anglického jazyka používaného v médiách.

2. metodika

Pozornosť sa sústreďuje najmä na kvalitu a efektivitu výučby cudzích jazykov, využitie IKT vo výučbe cudzích jazykov, testovanie, akademické diskurzy a prácu s odborným textom, popularizáciu jazyka a zatraktívnenie výučby, vzdelávanie dospelých vo všeobecnosti, ale aj vzdelávanie dospelých s ohľadom na ich profesijné zaradenie, napr. ďalšie vzdelávanie učiteľov.