EnglishGermany

Inovačné vzdelávanie

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Realizuje sa ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín.

Ukončuje sa záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Poskytovateľ inovačného vzdelávania organizuje inovačné vzdelávanie na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.