EnglishGermany

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov študentov Univerzity tretieho veku

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške na štúdium na Univerzite tretieho veku UNIZA; jedná sa o osobné údaje: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, e-mail (ďalej len „Prihláška“). V prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby bude UNIZA spracúvať aj fotografie a videozáznamy dotknutej osoby. UNIZA bude tiež spracúvať osobné údaje dotknutej osoby uvedené v čestnom vyhlásení o bezpríznakovosti a splnení podmienok pre zaradenie do skupiny "OTP" pre potreby Covid automatu (ďalej len "čestné vyhlásenie").

2. Účelom spracúvania osobných údajov:

a) je vedenie zoznamu študentov Univerzity tretieho veku, komunikácia UNIZA so študentami a následné poskytovanie štúdia a s ním spojených služieb Univerzity tretieho veku,

b) je propagácia vzdelávania poskytovaného Univerzitou tretieho veku UNIZA,

c) je informovanie o aktuálnych ponukách a akciách Ústavu celoživotného vzdelávania a ponukách programov kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v Žiline a okolí

d) uvedených v čestnom vyhlásení je zabezpečenie preventívnych opatrení za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a ochrana zdravia účastníkov podujatia.

3. V prípade neposkytnutia osobných údajov uvedených v ods. 1 vynímajúc fotografie a videozáznamy, UNIZA nebude môcť dotknutú osobu viesť v zozname študentov a poskytovať jej štúdium.

4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právnym základom:

a) spracúvania osobných údajov uvedených v Prihláške je zmluvný vzťah medzi UNIZA a dotknutou osobou, ktorý vznikne zaplatením poplatku za štúdium na základe vyplnenej Prihlášky,

b) spracúvania fotografií a videozáznamov dotknutej osoby pre účely podľa ods.2 písm. b) tohto dokumentu je súhlas dotknutej osoby a spracúvania e-mailu pre účely podľa ods. 2 písm. c) tohto dokumentu je čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia - súhlas dotknutej osoby; spracúvania informácie o ZŤP a invalidnom dôchodku (v rámci položky sociálne postavenie) je výslovný súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6, ods.1 písm. a) v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia,

c) spracúvania osobných údajov uvedených v čestnom vyhlásení je článok 6, ods. 1, písm. e) v spojení s čl. 9, ods. 2, písm. i) Nariadenia, t.j. spracúvanie je nevyhnutné vo verejnom záujme v oblasti verejného zdravia.

5. V prípade uzatvorenia zmluvy medzi UNIZA a mestom Považská Bystrica, resp. mestom Čadca poskytne UNIZA osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a dátum narodenia mestu Považská Bystrica a mestu Čadca za účelom finančnej podpory štúdia pre študentov Univerzity tretieho veku, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a v prípade mesta Považská Bystrica majú trvalý pobyt v tomto meste najmenej jeden rok. Ak by študent nesúhlasil s odoslaním svojich osobných údajov do miesta svojho bydliska pre daný účel, nemôže byť zo strany uvedeného mesta podporené štúdium pre túto osobu.

6. Kontaktné údaje zodpovednej osoby stanovenej UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk, resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

7. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi – Registratúrny plán UNIZA. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu daného dotknutou osobou UNIZA budú v prípade jeho odvolania zlikvidované. V prípade nezaplatenia poplatku za štúdium budú osobné údaje zaslané v prihláške zlikvidované.

8. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,

f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov - odvolať súhlas je možné kedykoľvek v písomnej podobe na kontaktné údaje podľa ods. 5 týchto podmienok.

g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,

9. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

10. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.