EnglishGermany

Ukončené projekty

2022

NEWS
Tvorba moderných podporných mechanizmov zameraných na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencií začínajúcich vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania na Žilinskej univerzite
Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania
Hybridné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a kybernetiky na UNIZA
Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline

2021

NEWS
Tvorba moderných podporných mechanizmov zameraných na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencií začínajúcich vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania na Žilinskej univerzite v Žiline
Návrh akademických štandardov pre odborné prezentácie vedené v anglickom jazyku založený na základe pozorovaní z praxe
Hybridné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a kybernetiky na UNIZA
Priateľ mi podal ruku

2020

TEACH-UP
NEWS
WORK ABILITY MANAGEMENT
UNIZA pre Žilinu
Tvorba moderných podporných mechanizmov zameraných na rozvoj pedagogickopsychologických kompetencií začínajúcich vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania na Žilinskej univerzite v Žiline
Návrh akademických štandardov pre odborné prezentácie vedené v anglickom jazyku založený na základe pozorovaní z praxe

2019

TEACH-UP
NEWS
ČASOPIS SCHODY A MEDZIGENERAČNÝ DIALÓG
6. ROČNÍK DETSKEJ LETNEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY
OBRÁZKY KRAJINY

2018

TEACH-UP
ČASOPIS SCHODY A MEDZIGENERAČNÝ DIALÓG
5. ROČNÍK DETSKEJ LETNEJ ŠKOLY ANGLICKÉHO A NEMECKÉHO JAZYKA

2017

TEACH-UP – experimentovanie v oblasti tvorby politiky zamerané na rozvoj kompetencií potrebných pre novú úlohu učiteľov
ČASOPIS SCHODY – SENIORI MOTIVUJÚ SENIOROV
4. ROČNÍK DETSKEJ LETNEJ ŠKOLY ANGLICKÉHO A NEMECKÉHO JAZYKA

2016

ČASOPIS SCHODY – SENIORI MOTIVUJÚ SENIOROV

2015

Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore
20 ROKOV POZNANIA – ZBORNÍK ZÁVEREČNÝCH PRÁC A OTVORENÝ CYKLUS PREDNÁŠOK PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA ZALOŽENIA UNIVERZITY TRETIEHO VEKU V ŽILINE
SCHODY – PRÍLEŽITOSŤ PRE AKTÍVNE STARNUTIE

2014

OSOBNOSTI MINULOSTI A SÚČASNOSTI
5. ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY PRE SENIOROV
GAIN – aGAin connected – by volunteerINg/Opäť spojení – dobrovoľníctvom
DANTE
Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore

2013

DELÍME SA O POZNANIE
GAIN – aGAin connected – by volunteerINg/Opäť spojení – dobrovoľníctvom
DIALOGUE – Bridges between Research and Practice in ULL
DANTE – dvojročný projekt pripravený v rámci schémy GRUNDTVIG
Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore
Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách
ECB – inGenious

2012

3. ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY PRE SENIOROV
ŽILINA V SPOMIENKACH ŠTUDENTOV UNIVERZITY TRETIEHO VEKU
AKTÍVNY SENIOR
GAIN – aGAin connected – by volunteerINg/Opäť spojení – dobrovoľníctvom
DIALOGUE – Bridges between Research and Practice in ULL
DANTE
ECB – inGenious
Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

2011

SIRUS – Shaping Inclusive and Responsive University Strategies
ALLUME - A Lifelong Learning University Model for Europe
DIALOGUE – Bridges between Research and Practice in ULL
CEZHRANIČNÉ KNOW-HOW
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY UNIVERZITY TRETIEHO VEKU
VEK NESMIE BYŤ PREKÁŽKOU
Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

2010

T.A.P.E.
Seniori cez objektív
Letná škola pre seniorov
Nech poznanie spája - „Let the knowledge connect us!“
Voľnočasové aktivity Univerzity tretieho veku
SIRUS – Shaping Inclusive and responsive University Strategies
ALLUME - A Lifelong Learning University Model for Europe

2009

T.A.P.E.
Počítače pre dobrú vec – druhá šanca
Počítače pre seniorov
Seniori cez objektív
Projekt TEAM – kontinuálne projektové vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity

2008

T.A.P.E.
Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov
Aktivity pre seniorov
Experimentárium Žilinskej univerzity
TEAM – konTinuálne projEktové vzdelávAnie zaMestancov Žilinskej univerzity