EnglishGermany

Job Labs - Jazyková príprava pre potreby praxe na UNIZA

KEGA Projekt č. 007ŽU-4/2023

Identifikácia a inovácia obsahu, metód a systému hodnotenia študentov vyučovacích predmetov Cudzí jazyk 1 a Cudzí jazyk 2 inžinierskeho štúdia na Žilinskej univerzite. Projekt odpovedá na požiadavku prispôsobiť obsah a metódy výučby odborného cudzieho jazyka ako aj metódy hodnotenia študentov inžinierskeho štúdia na Žilinskej univerzite potrebám trhu práce.
Inovatívny koncept Job Labs je jedinečný koncept pracoviska, ktorý podporuje jazykovú produkciu simuláciou pracovných situácií, pričom sa zameriava na rozvoj vybraných prenositeľných zručností, kreativity, tímovej práce, kritického myslenia a zručnosti učiť sa učiť.

Dátum začatia projektu: 01.01.2023

Dátum ukončenia projektu: 31.12.2025

Ciele projektu:

č. 1: analýza existujúcich spôsobov výučby odborného cudzieho jazyka v inžinierskom štúdiu a potrieb absolventov UNIZA na trhu práce,

č. 2: vypracovanie metodológie, hodnotiacich štandardov a učebných materiálov na výučbu anglického jazyka pre študentov inžinierskeho štúdia UNIZA,

č. 3: aplikácia materiálov v pilotných kurzoch pre študentov UNIZA, ich hodnotenie a diseminácia.

Cieľová skupina: študenti inžinierskeho štúdia UNIZA

Podporené: Podporené: KEGA - komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia