EnglishGermany

Podpora integračných služieb pre zahraničných
výskumníkov, vysokoškolských učiteľov,
študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov
vysokých škôl na Žilinskej univerzite v Žiline

Tematická oblasť: 2023.1. Téma 1: Podpora integračných služieb
pre zahraničných výskumníkov, vysokoškolských učiteľov,
študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov vysokých škôl

Rozvojový projekt pripravený  v rámci výzvy "Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2023"

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline zodpovedá za Aktivitu 1 a Aktivitu 3.

Systematický rozvoj interkultúrnych kompetencií vysokoškolských učiteľov a zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline prichádzajúcich do kontaktu s kultúrne rôznorodými skupinami študentov. 

Aktivita 1 - Vytvorenie systému podporných služieb UNIZA zameraných na podporu interkulturality
na UNIZA

Hlavný cieľ: Prostredníctvom systému podporných služieb na UNIZA rozpoznávať interkultúrnu rozmanitosť, citlivo k nej pristupovať, implementovať v praxi poukázať na význam a zmysluplnosť interkultúrnej komunikácie, „vybaviť“ zamestnancov UNIZA interkultúrnymi kompetenciami nevyhnutnými pre každodennú prácu.

Podporné služby sa budú zameriavať na dve úrovne: prevencia a monitorovanie aspektov interkulturality.

1. PREVENCIA

  • 1A. ZÁKLADNÉ WORKSHOPY INTERKULTÚRY
   Cieľová skupina: VŠ učitelia ako aj ostatní zamestnanci UNIZA prichádzajúci do kontaktu s kultúrne rôznorodými skupinami študentov.
  • 1B. INTERKULTÚRA NA UNIZA
   Cieľová skupina: zamestnanci UNIZA prichádzajúci do kontaktu s kultúrne rôznorodými
   skupinami študentov.
  • 1C. INTERKULTÚRA VO VÝUČBE
   Cieľová skupina: VŠ učitelia UNIZA.
  • 1D. „UNIVERZITA PRE VŠETKÝCH“ - METODICKÁ PRÍRUČKA INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE pre VŠ učiteľov i zamestnancov UNIZA
  • 1E. DESATORO INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
  • 1F. INTERKULTÚRNY DEŇ UNIZA

2. MONITOROVANIE

Monitorovanie a hodnotenie adaptácie na Žilinskej univerzite v Žiline a vysokoškolského vzdelávania.

Aktivita 3 - Príprava a organizovanie kurzov anglického jazyka
Hlavným cieľ: Rozvoj jazykových kompetencií vysokoškolských učiteľov špecifických pre prípravu a vedenie vysokoškolskej výučby v anglickom jazyku a zamestnancov UNIZA prichádzajúcich do kontaktu so študentmi rôznych kultúr.

Časový rámec aktivity: 09/2023 – 05/2025

  • 3A. KURZ „ENGLISH FOR EDUCATIONAL PURPOSES“ – úroveň B1, B2
   Cieľová skupina: VŠ učitelia UNIZA
   Moduly vzdelávania:
   • Language for lectures, seminars, for small groups and practical sessions,
   • Language for tutorials and supervision, for online communication,
   • Language for evaluation and feedback,
   • Language for developing and extending professional roles,
   • Language for fulfilling responsibilities,
   • Language and Interculture Communication.
  • 3B. JAZYKOVÉ KURZY všeobecného anglického jazyka
   Cieľová skupina: zamestnanci UNIZA mimo vysokoškolských učiteľov
   • všeobecný jazykový kurz úroveň A1
   • všeobecný jazykový kurz úroveň A2