EnglishGermany

Odborný cudzí jazyk na Strojníckej fakulte UNIZA

Bakalárske štúdium

Cudzí jazyk vo všetkých semestroch štúdia.
Anglický jazyk pre strojárov vo 4. semestri štúdia.
Slovenský jazyk v 1. a 2. semestri štúdia.
Dôraz na akademickú a odbornú slovnú zásobu z odboru strojárstvo v študijných programoch počítačové konštruovanie a simulácie, strojárske technológie, energetická a environmentálna technika, priemyselné inžinierstvo a vozidlá a motory.

Odporúčaná literatúra:
[1] Odborné výučbové materiály vypracované jazykovým tímom SjF a nahrávané do LMS Moodle.
[2] Dunn, M., Howey,D., Ilic,A.: English for Mechanical Engineering. Garnet, 2012. 242s. ISBN 978-1-85964-947-3.
[3] Ibbotson, M.,Cambridge English for Engineering. CUP, 2011. 112s. ISBN 978-0-521-71518-8.
[4] Ibbotson, M., Professional English in Use Engineering. CUP, 2009. 144s. ISBN 978-0-521-73488-2.

Inžinierske štúdium

Cudzí jazyk vo všetkých semestroch štúdia.
Anglický jazyk pre strojárov v 1. a 2. semestri štúdia.
Dôraz na jazykovú produkciu študentov v odbore strojárstvo v študijných programoch počítačové konštruovanie a simulácie, automatizované výrobné systémy, strojárske technológie, technické materiály, priemyselné inžinierstvo, technika prostredia a vozidlá a motory.

Odporúčaná literatúra:
[1] Odborné výučbové materiály vypracované jazykovým tímom SjF a nahrávané do LMS Moodle.
[2] Dunn, M., Howey,D., Ilic,A.: English for Mechanical Engineering. Garnet, 2012. 242s. ISBN 978-1-85964-947-3.
[3] Ibbotson, M.,Cambridge English for Engineering. CUP, 2011. 112s. ISBN 978-0-521-71518-8.
[4] Ibbotson, M., Professional English in Use Engineering. CUP, 2009. 144s. ISBN 978-0-521-73488-2.


Lektorský tím:

Mgr. Albert Kulla, PhD. koordinátor VŠ výučby odborného cudzieho jazyka na SjF
kancelária AC121
E-mail: albert.kulla@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6187

Mgr. Zuzana Dorušová
kancelária AC108
E-mail: zuzana.dorusova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6154

Mgr. Nikola Michálková
kancelária AC115
E-mail: nikola.michalkova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6147

Mgr. Katarína Holešová
kancelária AC115
E-mail: katarina.holesova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6186

Mgr. Mária Rafajdusová
kancelária AC108
E-mail: maria.rafajdusova@uniza.sk
Tel: +421 41 513 6167

PhDr. Petra Laktišová, PhD.
kancelária AC115
E-mail: petra.laktisova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6157