EnglishGermany

ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV
TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO ZAMERANIA
NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE

Kurikulum modulov adaptačného vzdelávania vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania UNIZA vychádza aj z inžinierskej pedagogiky Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik – IGIP - https://www.igip.org) a obsahu dokumentov Európskej asociácie pre inžiniersku pedagogiku (SEFI). Zároveň zohľadňuje špecifiká vzdelávania dospelých a vzdelávacie potreby vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na fakultách s technickým a ekonomickým zameraním.

Image

Cieľová skupina:

  •  novonastúpený VŠ učiteľ alebo výskumník, ktorý vyučuje  bez vedecko-pedagogických titulov

Doba trvania adaptačného vzdelávania: cca 1,5 roka

  • október 2022 – jún 2023: Inžinierska pedagogika, IKT, Podpora publikačnej činnosti
  • september 2023 – Január 2024: Jazykové vzdelávanie

1. INŽINIERSKA PEDAGOGIKA (v garancii ÚCV) - vzdelávanie integrujúce didaktiku, pedagogiku, psychológiu a prelínajúce sa cez štyri fázy pedagogickej činnosti VŠ učiteľa: plánovanie vyučovania, prípravu na vyučovanie, realizáciu a hodnotenie vyučovania. Vzdelávanie akceptuje najnovšie trendy vo vysokoškolskej výučbe, čerpá inšpirácie z domácich i zahraničných univerzít. Obsah vzdelávania je každoročne flexibilne adaptovaný špecifickým požiadavkám a vzdelávacím potrebám účastníkov vzdelávania v aktuálnom akademickom roku. Sú posilnené témy vychádzajúce z aktuálnych akreditačných štandardov pre vysoké školy zamerané najmä na zosúlaďovanie profilu absolventa študijného programu s výstupmi vzdelávania a cieľmi vyučovania; rešpektovanie rozmanitosti študentov a ich potrieb; rozvoj autonómie a tvorivosti študenta. Súčasťou realizácie výstupu zo vzdelávania je osobný koučing zo strany lektora vzdelávania pri príprave, realizácii a hodnotení reálnej vysokoškolskej výučby s inovatívnymi prvkami aktivizujúcimi študenta, po absolvovaní cyklu vzdelávania.

Odborná garancia:

  • prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD. - profesor v odbore pedagogika, TUKE;
  • doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. - docent v odbore Pedagogická psychológia, UKF Nitra;
  • Mgr. Jana Trabalíková, PhD. - PhD. v oblasti teórie vyučovania, ÚCV UNIZA.

2. PODPORA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI (v garancii Univerzitnej knižnice UNIZA) - vzdelávanie zamerané na zoznámenie sa so základnými procesmi, službami a podporou Univerzitnej knižnice v publikačnej činnosti, dostupnými informačnými zdrojmi, na posilnenie kompetencií nevyhnutných pre efektívnu prácu s nimi, identifikáciu a sledovanie parametrov potrebných pre profesijný rast vysokoškolského učiteľa.

Odborná garancia: PhDr. Alena Mičicová – riaditeľka UK

Témy vzdelávania:

Pravidlá pre registráciu publikačnej činnosti autorov UNIZA
Bibliometria pre odborné publikovanie
Základy vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch

3. IKT na UNIZA (CIKT UNIZA) - zdieľanie skúseností s prípravou a vedením VŠ výučby počas prezenčnej i dištančnej výučby, aktívne používanie podporných nástrojov výučby.

Témy vzdelávania:

Výučba s podporou MS TEAMS
Výučba s podporou LMS Moodle

4. JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE (v garancii ÚCV) – jazykové vzdelávanie určené pre VŠ učiteľov vyučujúcich v anglickom jazyku. Podmienkou účasti na kurze EMI pripraveným a certifikovaným University of Cambridge je znalosť anglického jazyka na úrovni B2. Kurz je organizovaný ako kombinácia on-line a prezenčnej výučby.

NÁKLADY NA VZDELÁVANIE
Všetky náklady na vzdelávanie sú hradené z rozpočtu Žilinskej univerzity v Žiline.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v zmysle smernice č. 200: „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov“, účinnej od 1.9.2021 a smernice 228: „Profesijný rozvoj vysokoškolských učiteľov UNIZA“, účinnej od 17.2.2022).

Informácie o ďalšom vzdelávaní učiteľov nájdete aj na Facebook stránke Učiteľ na UNIZA