EnglishGermany

Odborný cudzí jazyk na Fakulte elektrotechniky
a informačných technológií UNIZA

Bakalárske štúdium

Anglický jazyk

Dôraz na akademickú a odbornú slovnú zásobu v odboroch s použitím študijného materiálu podľa študijného zamerania vo forme interného výučbového materiálu ÚCV UNIZA.

V odboroch:

Automatizácia – anglický jazyk v 1. a 2. semestri štúdia ako voliteľný predmet v 3., 4. a 5. semestri štúdia ako povinný predmet.

Biomedicínske inžinierstvo – anglický jazyk v 1. a 2. semestri štúdia ako voliteľný predmet v 3., 4. a 5. semestri štúdia ako povinný predmet.

Elektrooptika – anglický jazyk v 1., 2., 3. a 4. semestri štúdia ako voliteľný predmet a 6. semestri štúdia ako povinný predmet.

Elektrotechnika – anglický jazyk v 1. a 2. semestri štúdia ako voliteľný predmet v 3., 4. a 5. semestri štúdia ako povinný predmet
Multimediálne technológie - anglický jazyk v 1., 2., 3., 4. a 5. semestri štúdia ako voliteľný predmet a 6. semestri štúdia ako povinný predmet.

Komunikačné a informačné technológie – anglický jazyk v 1., 2., 3., 4. a 5. semestri štúdia ako voliteľný predmet a 6. semestri štúdia ako povinný predmet.

Inžinierske štúdium

Anglický jazyk

Dôraz na jazykovú produkciu študentov s rozvíjanie mäkkých zručností s  použitím študijného materiálu podľa študijného zamerania vo forme interného výučbového materiálu ÚCV UNIZA.

V odboroch:

Biomedicínske inžinierstvo – anglický jazyk v 2. a 3. semestri štúdia ako povinný predmet.

Výkonové elektronické systémy – anglický jazyk v 2. a 3. semestri štúdia ako povinný predmet.

Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo – anglický jazyk v 2. a 3. semestri štúdia ako povinný predmet.

Riadenie procesov – anglický jazyk v 2. a 3. semestri štúdia ako povinný predmet.

Multimediálne inžinierstvo – anglický jazyk v 1. a 3. semestri štúdia ako povinný predmet, anglický jazyk v 2. semestri ako voliteľný predmet.

Fotonika – anglický jazyk v 2. a 3. semestri štúdia ako povinný predmet.

Doktorandské štúdium

Anglický jazyk v 1. a 2. semestri štúdia.
Dôraz na akademický odborný cudzí jazyk v kontexte doktorandského štúdia – odborné prezentácie, vedecké články a akademické písanie.

Študijný materiál:
M. Powell: Dynamic Presentations. Cambridge Business Skills, 2011
M. Mc Carthy, F. O´Dell: Academic Vocabulary in Use, Cambridge: CUP, 2008
C. B. Norris: Academic writing in English. Language Services, University of Helsinki, 2016
M. Hewings, C. Thaine, M. McCarthy: English for Academic Purposes Upper-Intermediate, Cambridge CUP, 2012
L. Štěpánek, J. de Haaff a kol.: Academic English / Akademická angličtina, České Budejovice: Grada Publishing, 2011
A. Vicary: English for Academic Study, Garnet Publishing, 2020.


Lektorský tím:

PhDr. Petra Laktišová, PhD.
koordinátorka VŠ výučby odborného cudzieho jazyka na FEIT

kancelária AC115
E-mail: petra.laktisova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6157

Mgr. Zuzana Dorušová
kancelária AC108
E-mail: zuzana.dorusova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6154

Mgr. Nikola Michálková
kancelária AC115
E-mail: nikola.michalkova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6147

Mgr. Katarína Holešová
kancelária AC115
E-mail: katarina.holesova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6186

Mgr. Mária Rafajdusová
kancelária AC108
E-mail: maria.rafajdusova@uniza.sk
Tel: +421 41 513 6167

Mgr. Albert Kulla, PhD. 
kancelária AC121
E-mail: albert.kulla@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6187