EnglishGermany

Odborný cudzí jazyk na Stavebnej fakulte UNIZA

Bakalárske štúdium

Anglický/Nemecký jazyk v 3. a 4. semestri štúdia.
Dôraz na akademickú a odbornú slovnú zásobu v odboroch:
Geodézia a kartografia,
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
Civil Engineering Structures,
Pozemné staviteľstvo,
Technológia a manažment stavieb.

Študijný materiál:
A. Hanson, J. Dooley: Civil Engineering, Express Publishing, 2018
Complete First, student´s book, third edition, Cambridge University Press 2021, autori: Guy Brook-Hart, Alice Copello,
Lucy Passmore, Jishan Uddin kúpiť

Inžinierske štúdium

Anglický/Nemecký jazyk v 2. a 3. semestri štúdia.
Dôraz na jazykovú produkciu študentov v odboroch:
Pozemné staviteľstvo,
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – cestné staviteľstvo,
Civil Engineering Structures,
Pozemné staviteľstvo – nosné konštrukcie budov,
Pozemné staviteľstvo – pozemné staviteľstvo,
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – plánovanie dopravnej infraštruktúry,
Technológia a manažment stavieb,
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – železničné staviteľstvo.

Študijný materiál podľa študijného odboru:
Pracovné listy – interný výučbový materiál ÚCV UNIZA

Doktorandské štúdium

Anglický jazyk v 1. a 2. semestri štúdia
ÚCV UNIZA zabezpečuje výučbu v 1.semestri výučby
Dôraz na akademický a odborný cudzí jazyk v kontexte doktorandského štúdia – odborné prezentácie a vedecké články.

Študijný materiál:
M. Powell: Dynamic Presentations. Cambridge Business Skills, 2011.
M. McCarthy, F.O´Dell: Academic Vocabulary in Use, Cambridge: CUP, 2008.
C.B. Norris: Academic writing in English. Language Services, University of Helsinki, 2016.
M. Hewings, C. Thaine, M. McCarthy: English for Academic Purposes Upper-Intermediate, Cambridge: CUP, 2012.
L. Štěpánek, J. de Haaff a kol.: Academic English/Akademická angličtina, České Budejovice: Grada Publishing, 2011.
A. Vicary: English for Academic Study, Garnet Publishing, 2020.


Lektorský tím:

PaedDr. Lenka Môcová, PhD.
koordinátorka VŠ výučby odborného cudzieho jazyka na SvF
kancelária AC117
E-mail: lenka.mocova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6175

Mgr. Michal Mašlej
kancelária AC117
E-mail: michal.maslej@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6175

Mgr. Mária Rafajdusová
kancelária AC108
E-mail: maria.rafajdusova@uniza.sk
Telefón: +421 41 513 6167