EnglishGermany

ĎALŠIE VZDELÁVANIE DOKTORANDOV NA FAKULTÁCH TECHNICKÉHO
A EKONOMICKÉHO ZAMERANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY

Kurikulum ďalšieho vzdelávania študentov doktorandských študijných programov (ďalej len doktorandov) vychádza z legislatívneho rámca, kde podľa Zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z., § 54, odst.11 je súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme vykonávanie pedagogickej činnosti. Doktorand vystupuje v procese univerzitnej edukácie teda aj ako učiteľ, keďže je povinný zúčastňovať sa pedagogického procesu vedením cvičení a vybraných prednášok. Vzdelávanie je kompatibilné s kvalifikačným profilom vysokoškolských učiteľov technických predmetov IGIP, v predloženom rozsahu však umožňuje poskytnúť iba východiskové poznatky, primerane potrebám doktoranda.

Vzdelávací program integruje viaceré vedné disciplíny prelínajúce sa cez štyri fázy pedagogickej činnosti doktoranda: plánovanie vyučovania, prípravu na vyučovanie, realizáciu a hodnotenie vyučovania.

Image

Cieľová skupina:

  • prednostne doktorandi 1. roč. doktorandského štúdia UNIZA

Ciele ďalšieho vzdelávania doktorandov:
Po ukončení vzdelávania budú absolventi vedieť:

  • efektívne aplikovať aktuálne základné poznatky pedagogických disciplín vo vzdelávaní vysokoškolských študentov,
  • aplikovať vybrané aktivizujúce stratégie vysokoškolského vzdelávania,
  • uplatniť rozličné stratégie hodnotenia výsledkov vzdelávania,
  • reflektovať doterajšie prístupy vo vyučovaní a prehodnocovať ich v kontexte svojho ďalšieho profesionálneho rozvoja.

Rozsah vzdelávania:

  • 20 vyučovacích hodín zahŕňa priamu kontaktnú výučbu (príp. online výučbu)
  • 4 individuálne hodiny, ktoré budú venované individuálnemu mentoringu

Harmonogram:

  • podľa dohody s prihlásenými doktorandmi, prezenčne a online

Personálne zabezpečenie:

  • Mgr. Jana Trabalíková, PhD., Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA

NÁKLADY NA VZDELÁVANIE
Všetky náklady na vzdelávanie sú hradené z rozpočtu Žilinskej univerzity v Žiline.

Informácie o ďalšom vzdelávaní doktorandov nájdete aj na Facebook stránke Učiteľ na UNIZA