EnglishGermany

Všeobecné podmienky

Image

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE NÁSTUP DO KURZOV UNIVERZITNEJ ŠKOLY JAZYKOV

1. Všeobecné informácie o poskytovateľovi jazykového vzdelávania

Univerzitná škola jazykov Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, so sídlom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO 00397563, prevádzka Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina (ďalej len „UŠJ“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania (ďalej len „kurz“). Obstaranie jazykového kurzu na UŠJ sa riadi týmito všeobecnými podmienkami, ktoré ustanovujú práva a povinnosti a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k organizácii kurzu.

2. Prihlásenie sa na kurz

2.1 Záujemca potvrdzuje svoju účasť na jazykovom kurze podaním záväznej prihlášky v papierovej alebo elektronickej forme a zaplatením platby v plnej výške kurzu. Tým sa stáva študentom UŠJ. V prípade pokračujúceho študenta je možné záujem pokračovať v kurze potvrdiť aj emailom.

2.2 Pred podaním záväznej prihlášky je potrebné, aby si študent, ktorý na UŠJ neabsolvoval žiaden kurz, urobil vstupný jazykový test k overeniu úrovne jazykových znalostí. Do úrovne pre-intermediate (mierne pokročilí) je vyplnenie testu dobrovoľné. Vstupný test je k dispozícii na stránke www.ucv.uniza.sk alebo priamo v kancelárii UŠJ, pričom jeho výsledky a odporúčaná úroveň sú oznámené študentovi e-mailom do 2 pracovných dní od jeho vyplnenia. V prípade, že študent neabsolvuje vstupný test alebo odmietne odporučenú skupinu kurzu, UŠJ nenesie zodpovednosť za jeho prípadnú nespokojnosť s jazykovou úrovňou skupiny, resp. s jazykovou úrovňou a náplňou jednotlivých vyučovacích hodín kurzu. V takomto prípade nebude študentovi vrátené uhradené kurzovné.

3. Platba

3.1 Ceny kurzov (ďalej len „kurzovné“) sú uvedené na www.ucv.uniza.sk v sekcii Cenník.

3.2 Kurzovné je možné uhradiť:

a) prevodom na účet IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778, variabilný symbol: 4200 alebo vkladom v hotovosti na tento účet,
b) faktúrou (pri platbe faktúrou je nutné najskôr odovzdať alebo poslať na adresu UŠJ objednávku s adresou, IČO a DIČ organizácie, ktorá faktúru uhradí),
c) poštovým poukazom na účet IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778, variabilný symbol: 4200, adresát: Žilinská univerzita, Ústav celoživotného vzdelávania, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, do správy pre adresáta uveďte Vaše meno a priezvisko, príp. názov kurzu.

3.3 Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň začatia kurzu, a to na základe pokynov k platbe, ktoré študent dostane e-mailom. Ak študent neuvedie v prihláške e-mailový kontakt, budú mu pokyny k platbe oznámené telefonicky. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári, pričom prvú splátku je potrebné uhradiť pred začatím kurzu.

4. Storno podmienky

4.1 Študent môže kedykoľvek zrušiť svoju prihlášku, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky sú nasledovné:

a) stornovanie kurzu študentom do začiatku kurzu – storno poplatok: 7 % z uhradeného kurzovného,
b) stornovanie kurzu študentom v prvom týždni trvania kurzu – storno poplatok: 20 % z uhradeného kurzovného,
c) stornovanie kurzu študentom v druhom týždni trvania kurzu – storno poplatok: 40 % z uhradeného kurzovného,
d) stornovanie kurzu študentom po uplynutí prvých dvoch týždňov kurzu – storno poplatok: 100% storno z uhradeného kurzovného.

4.2 UŠJ si vyhradzuje právo neotvoriť kurz s počtom študentov nižším ako 5 a ponúknuť študentovi možnosť pokračovať s iným kurzom na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, iného dňa výučby, termínu alebo miesta konania kurzu, vzniká študentovi nárok na vrátenie uhradeného kurzovného.

4.3 UŠJ má právo neprijať študenta do vybraného kurzu z dôvodu naplnenia kapacity kurzu. Prednosť majú študenti, ktorí skôr uhradili kurzovné. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet UŠJ. Študentovi môže byť ponúknutá možnosť pokračovať s iným kurzom na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, iného dňa výučby, termínu alebo miesta konania kurzu, vzniká študentovi nárok na vrátenie uhradeného kurzovného.

4.4 UŠJ si vyhradzuje právo zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov UŠJ, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu. Takisto v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany UŠJ.

4.5 UŠJ má právo v odôvodnených prípadoch na zmenu v kurzoch (zmena lektora, zmena učebne, presun hodiny apod.).

4.6 Ak dôjde k neotvoreniu kurzu alebo ku zmene v kurze, bude študent bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu.

4.7 V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta prevedená na ním zadaný účet do 30 dní od oznámenia tohto účtu UŠJ.

5. Vymeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje UŠJ žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (dlhodobá absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia, t.j. vymeškanie viac ako 20 po sebe nasledujúcich hodín) bude na základe písomnej žiadosti študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si vymeškané hodiny v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje.

6. Vydávanie osvedčení

Po úspešnom absolvovaní kurzu má študent nárok na získanie osvedčenia. Pod úspešným absolvovaním kurzu sa rozumie splnenie nasledujúcich dvoch podmienok: účasť na minimálne 75% z celkového počtu vyučovacích hodín a absolvovanie záverečného testu minimálne na 70%. Pri akreditovaných kurzoch sa vydáva osvedčenie potvrdené Ministerstvom školstva SR s celoslovenskou platnosťou. Osvedčenie sa vystavuje podľa osobných údajov uvedených v prihláške. Ak dôjde k zmene osobných údajov (zmena priezviska, získanie titulu), je potrebné ju oznámiť mailom pred ukončením kurzu, inak bude osvedčenie vydané s pôvodnými údajmi.

7. Dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) a zimných prázdnin sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov, tzn. študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil.

8. Sťažnosti

Riešené budú len sťažnosti, príp. podnety podané písomne, a to do 30 kalendárnych dní. UŠJ po preštudovaní, príp. prešetrení podanej sťažnosti (podnetu) oboznámi študenta s možným riešením, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti (podnetu).

9. Práva duševného vlastníctva

Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany UŠJ sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.