EnglishGermany

Sociálny fond UNIZA

Oznam pre zamestnancov Žilinskej univerzity
Zamestnanci Žilinskej univerzity si môžu za kalendárny rok 2024 uplatniť príspevok zo Sociálneho fondu vo výške 40 € na vzdelávacie aktivity organizované pracoviskom UNIZA.
Zároveň je možné uplatniť príspevok zo Sociálneho fondu vo výške maximálne 50 € na dieťa zamestnanca, ktoré sa zúčastní aktivít pre deti organizované UNIZA.
Ak navštevujete alebo budete navštevovať niektorý z jazykových kurzov Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA, alebo sa vaše dieťa zúčastní Detskej letnej jazykovej školy a iných aktivít (napr. Cambridge a Goethe certifikát skúška) a realizujete úhradu kurzovného v roku 2024, je potrebné vyplniť formulár "Žiadosť o príspevok na vzdelávacie aktivity zamestnancov UNIZA za rok 2024", ktorý nájdete nižšie, podpísať ho a odovzdať buď lektorovi/lektorke príslušného kurzu alebo v kancelárii Ústavu celoživotného vzdelávania č. MB 103 v čase od 7:00 do 15:00, príp. poslať internou poštou (kolotočom) na adresu: Univerzitná škola jazykov, Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA.
Príspevok zo Sociálneho fondu sa nevzťahuje na doktorandov UNIZA.

Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 Príloha č. 5, bod i:
Príspevok je maximálne 50 € na kalendárny rok na dieťa zamestnanca (nie vnúčaťa, synovca a pod.), ktoré sa zúčastní aktivít pre deti, ktoré organizuje UNIZA. Ak obaja rodičia sú zamestnancami UNIZA, príspevok sa vyplatí len jednému z nich.


Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 Príloha č. 5, bod k:
Jednorazový príspevok maximálne vo výške 40 € na kalendárny rok 2024 sa poskytne každému zamestnancovi, ktorý v kalendárnom roku 2024 absolvuje vzdelávacie aktivity organizované pracoviskom UNIZA. Tieto aktivity nemôžu mať charakter prehlbovania kvalifikácie zamestnanca, alebo jej zvyšovania. Ak aktivita nie je v ponuke pracovísk UNIZA, potom si zamestnanec môže vybrať vzdelávaciu aktivitu v inej vzdelávacej inštitúcii. Zamestnanec odovzdá Rade UOO OZPŠaV pri UNIZA vyplnený formulár "Žiadosť o príspevok na vzdelávacie aktivity zamestnancov UNIZA" a fotokópiu dokladu o zaplatení. Príspevok sa vyplatí vo výplate za mesiac august alebo za mesiac december.
Všetky príspevky zo sociálneho fondu (s výnimkou príspevku na stravovanie) podliehajú daniam a odvodom.