Sociálny fond UNIZA

Oznam pre zamestnancov Žilinskej univerzity
Zamestnanci Žilinskej univerzity si môžu za kalendárny rok 2022 uplatniť príspevok zo Sociálneho fondu vo výške 40 € na vzdelávacie aktivity organizované pracoviskom UNIZA.
Zároveň je možné uplatniť príspevok zo Sociálneho fondu vo výške maximálne 50 EUR na dieťa zamestnanca, ktoré sa zúčastní aktivít pre deti organizované UNIZA.
Ak navštevujete alebo budete navštevovať niektorý z jazykových kurzov Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA, alebo sa vaše dieťa zúčastní Detskej letnej jazykovej školy a iných aktivít (napr. Cambridge a Goethe certifikát skúška) a realizujete úhradu kurzovného v roku 2022, je potrebné vyplniť formulár "Žiadosť o príspevok na vzdelávacie aktivity zamestnancov UNIZA za rok 2022", ktorý nájdete nižšie, podpísať ho a odovzdať buď lektorovi/lektorke príslušného kurzu alebo v kancelárii Ústavu celoživotného vzdelávania č. MB 103 v čase od 7:00 do 15:00, príp. poslať internou poštou (kolotočom) na adresu: Univerzitná škola jazykov, Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA.
Príspevok zo Sociálneho fondu sa nevzťahuje na doktorandov UNIZA.

Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 Príloha č. 3, bod h:
Príspevok je maximálne 50 EUR na kalendárny rok na dieťa zamestnanca (nie vnúčaťa, synovca a pod.), ktoré sa zúčastní aktivít pre deti, ktoré organizuje UNIZA. Ak obaja rodičia sú zamestnancami UNIZA, príspevok sa vyplatí len jednému z nich.


Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 Príloha č. 4, bod j:
Jednorazový príspevok maximálne vo výške 40 EUR na kalendárny rok 2022 sa poskytne každému zamestnancovi, ktorý v kalendárnom roku 2022 absolvuje vzdelávacie aktivity organizované pracoviskom UNIZA. Tieto aktivity nemôžu mať charakter prehlbovania kvalifikácie zamestnanca, alebo jej zvyšovania. Ak aktivita nie je v ponuke pracovísk UNIZA, potom si zamestnanec môže vybrať vzdelávaciu aktivitu v inej vzdelávacej inštitúcii. Zamestnanec odovzdá Rade UOO OZPŠaV pri UNIZA vyplnený formulár "Žiadosť o príspevok na vzdelávacie aktivity zamestnancov UNIZA" a fotokópiu dokladu o zaplatení. Príspevok sa vyplatí vo výplate za mesiac august alebo za mesiac december.
Všetky príspevky zo sociálneho fondu (s výnimkou príspevku na stravovanie) podliehajú daniam a odvodom.