EnglishGermany

Publikačná činnosť za rok 2018

AED Štatistické dáta ako nástroj spätnej väzby študentov pri implementácii online testovacej platformy do jazykového vzdelávania [ Statistical data as a students' feedback tool in the implementation of the testing platform into the language education] / Petra Laktišová. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. – ISBN 978-80-228-3091-1 . - CD-ROM, s. 89-100 [Laktišová Petra (100%)]

AED Pilotná štúdia so zameraním na odbornú slovnú zásobu v cudzojazyčnom vzdelávaní [ Pilot study with the focus on specialized vocabulary in foreign language education] / Kulla Albert, Sršníková Daniela In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. – ISBN 978-80-228-3091-1 . - CDROM, s. 78-89 [Kulla Albert (50%) - Sršníková Daniela (50%)]

AED Štatistika – priateľ alebo nepriateľ učiteľa cudzích jazykov? [ Statistics – a foreign language teacher's friend or enemy? ] / Bolečková Júlia, Němečková Lucie In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. – ISBN 978-80-228-3091-1 - CD-ROM, s.141-149 [Bolečková Júlia (50%) - Němečková Lucie (50%)]

AED Štatistika v jazyku, jazyk v štatistike – kvantitatívno-kvalitatívny výskum vo vyučovaní cudzích jazykov a v odbornej komunikácií / Jana Lopušanová In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. – ISBN 978-80-228-3091-1 - CD-ROM, s.141-149 [Jana Lopušanová (100%)]

AFC Innovative approach in testing at university english lessons [ Inovatívny prístup k testovaniu na hodinách anglického jazyka na univerzite] / Bolečková Júlia, Němečková Lucie In: Modern trends and innovations in foreign language teaching : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Kiev: National Technical University of Ukraine, 2018. – ISBN 78112. -, s. 116-119 [Bolečková Júlia (50%) - Němečková Lucie (50%)]

AFC Volunteering activities and lifelong learning at the university level in Slovakia [Dobrovoľníctvo a celoživotné vzdelávanie vo vysokom školstve na Slovensku] / Lucia Hrebeňárová, Albert Kulla. In: Education, Culture and Identity: The Future of Humanities, Education and Creative Industries, č. 3, roč. 3 [print]. – ISSN 2566-4409. - Sarajevo: International University of Sarajevo, 2018. - s. 137-148 [print]. [Hrebeňárová Lucia (50%) - Kulla Albert (50%)]

AFG Information literacy in the scope of lifelong learning at the university level in Slovakia [print] [Informačná gramotnosť v celoživotnom vzdelávaní vo vysokom školstve na Slovensku] / Lucia Hrebeňárová, Albert Kulla. In: 17. Dani Mate Demarina [print] = 17th Mate Demarin days : knjigasažetka = book of abstracts. - 1. vyd. - Zagreb: Učiteljski fakultet,2018. - ISBN 978-953-8115-37-0. - s. 37-37 [print]. [Hrebeňárová Lucia (50%) - Kulla Albert (50%)]

Prienik pedagogickej teórie a vzdelávacích potrieb vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania [print] [Educational theory and educational needs of university teachers of technical and economical field] / Lucia Hrebeňárová, Jana Trabalíková ;In: Kontexty podpory profesijného rozvoja učiteľstva [print] : 2.časť. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici -Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1501-8. - s. 113-126. [Hrebeňárová Lucia (50%) - Trabalíková Jana (50%)]

AFD Projektívne metódy ako prostriedok spätnej väzby pri rozvoji učiteľa [electronic] / In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe [electronic] : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Nitra: Pedagogická fakulta, 2018. - ISBN 978-80-5581277-9. -s. 412-418 [online]. [Trabalíková Jana (100%)]

ADE Motivation of population to prepare for crisis situations [electronic] [Motivácia obyvateľstva pri zlepšení krízovej pripravenosti] / Luboš Mahdoň, Jana Lopušanová, Ladislav Novák. In: MEST Journal [print]. - ISSN 2334-7171. - Roč. 6, č. 1 (2018), s.61-67 [print]. - Spôsob prístupu: http://mest.meste.org/MEST_1_2018/11_07.pdf [Mahdoň Luboš (60%) - Lopušanová Jana (30%) - Novák Ladislav (10%)]

AFD Diagnosing aspects of competitive differentiation of social networks [electronic] / Alexandra Rovňanová, Mária Rostášová, Marek Valica ; Borna Abramović, Karol Achimský. In: Company diagnostics, controlling and logistics [electronic] : proceedings. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita, 2018. - ISBN 978-80-554-1464-5. - s. 200-211 [CD-ROM]. [Rovňanová Alexandra (33.333%) - Rostášová Mária (33.334%) - Valica Marek (33.333%)]

ADC Economic sustainability in a wider context [electronic] : case study of considerable ICT sector sub-divisions [Ekonomická udržateľnosť v širšom kontexte : prípadová štúdia sektora IKT] / Emília Madudová, Tatiana Čorejová, Marek Valica. In: Sustainability [electronic]. - ISSN 2071-1050 (online). - Roč. 10, č. 7 (2018), s. [1-16] [online]. - Spôsob prístupu: http://www.mdpi.com/20711050/10/7/2511/htm [Madudová Emília (40%) - Čorejová Tatiana (40%) - Valica Marek (20%)]

Research of Track Geometry Quality Indicators in Transition Areas of the Railway Superstructure / Janka Šestáková, Libor Ižvolt, Lenka Môcová. In ICTTE Belgrade 2018 - Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering (elektronický). - City Net Scientific Research Center, 2018. – ISBN 978-86-916153-4-5, pp. 682-690 (predpokladá sa Web of Science) on-line: http://ijtte.com/uploads/news_files/Proceedings%202018%20final.pdf [Janka Šestáková (60 %), Libor Ižvolt (30 %), Lenka Môcová (10 %)].

Kontrastívny prístup vo vyučovaní angličtiny [Contrastive Approach in Teacher English] / Oľga Kissová. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 [electronic, print] - Published by STEP90Technopology ltd. - ISBN 978-619-7408-58-4, ISSN 23675659 – Vol 18, Book 3,6 – s.157-164; [Oľga Kissová (100 %)].

Kontrastívny prístup vo vyučovaní angličtiny [Contrastive Approach in Teacher English] / Zdenka Kráľová, Oľga Kissová. In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe: zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Nitre 13.-14. Novembra 2017. Nitra : UKF, 2018. ISBN 978-80-558-1277-9, online, s. 280-288; [Zdenka Kráľová (65%), Oľga Kissová (35 %)].