EnglishGermany

Certifikované skúšky zo slovenského jazyka

Image

Úroveň B1

 (mierne pokročilý) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Termíny jazykových skúšok v letnom semestri 2023 - úroveň B1

Termín registrácie Termín písomného testovania Termín ústneho testovania Forma testovania Testovanie

do 31.5.2023

12.6.2023

12/13.6.2023

prezenčne

prezenčne - Žilinská univerzita v Žiline
(presná adresa bude uvedená v pozvánke na skúšku)

do 31.5.2023

19.6.2023

19/20.6.2023

online

online prostredníctvom MS Teams)

PRIHLÁSENIE SA NA TESTOVANIE

Je možné jedine prostredníctvom elektronickej prihlášky. Kliknutím na tlačidlo Prihláška budete presmerovaný na elektronický prihlasovací formulár. Po uzávierke prihlášok dostanete e-mail s dôležitými informáciami (pozvánka na skúšku, organizačné inštrukcie, technické pokyny k online testovaniu).

ŠTRUKTÚRA TESTOVANIA

Testovanie - jeho jednotlivé časti sú rovnaké pre prezenčné i online testovanie.

Písomná časť skúšky Čas Počet bodov Charakteristika

Čítanie s porozumením

30 minút

20

dva texty na čítanie a dve úlohy (po 10 otázok/10 bodov)

Počúvanie s porozumením

30 minút

20

dva texty na počúvanie a dve úlohy (po 10 otázok/10 bodov)

Gramatika jazykové štruktúry

30 minút

20

20 otázok (výber z možností a. b. c. d.)

Písanie

30 minút

20

1 úloha (e-mailová správa)

Medzi jednotlivými (30 minútovými) časťami skúšky sú 10 minútové prestávky. V prípade online testovania sa, je nevyhnutné zabezpečiť si kvalitné pripojenie na internet a kameru.

Ústna časť skúšky Čas Počet bodov Charakteristika

Hovorenie

20 minút

20

riadený rozhovor (interview) a vyriešenie problémovej úlohy

HODNOTENIE

  • Maximálny počet bodov je 100. Minimálna úspešnosť je 60%: minimálne 12 bodov v každej časti skúšky a celkom 60 bodov.
  • V častiach písanie a hovorenie sa hodnotia: obsah a zrozumiteľnosť ústneho či písomného prejavu, bohatosť slovnej zásoby, správne používanie gramatických štruktúr, štylistika textu a výslovnosť ( v ústnom prejave).
  • Výsledky testovania budú v elektronickej forme zaslané účastníkovi testovania a príslušnej fakulte.
  • Vystavenie papierovej formy POTVRDENIA o dosiahnutej jazykovej úrovni B1 s rozpisom dosiahnutých výsledkov z jednotlivých jazykových kompetencií (čítanie a počúvanie s porozumením, ovládanie jazykových štruktúr, písanie a hovorenie) je možné za poplatok 60,- €.
  • V prípade opakovaného testovania je poplatok 60,- €.

Kontakt a informácie:

E-mail: jazyky@uniza.sk

Telefón: +421 41 513 50 42

Mobil: +421 918 805 226