EnglishGermany

Certifikované skúšky zo slovenského jazyka

Image
Image
Image

Úroveň B1, B2

(mierne pokročilý, pokročilý) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Termíny jazykových skúšok v letnom semestri 2024 – úroveň B1, B2

Termín registrácie Termín a čas
písomného testovania
Termín ústneho testovania Testovaná úroveň Forma testovania Prihláška

do 26.2.2024

7.3.2024 o 13.00 hod.

7. – 8.3.2024

B1, B2

online  (prostredníctvom MS Teams)

prihláška

do 9.3.2024

19.3.2024 o 8.30 hod.

19. – 20.3.2024

B1, B2

online  (prostredníctvom MS Teams)

prihláška

do 15.4.2024

25.4.2024 o 13.00 hod.

25. – 26.4.2024

B1, B2

online  (prostredníctvom MS Teams)

prihláška

do 10.5.2024

14.5.2024 o 13.00 hod.

14. – 15.5.2024

B1, B2

online  (prostredníctvom MS Teams)

prihláška

do 20.5.2024

30.5.2024 o 13.00 hod.

30. – 31.5.2024

B1, B2

online  (prostredníctvom MS Teams)

prihláška

do 10.6.2024

13.6.2024 o 8.00 hod.

13.6.2024

B1, B2

online  (prostredníctvom MS Teams)

prihláška

PODMIENKY TESTOVANIA

 • Testovanie musí prebiehať na PC/notebooku, kandidát nesmie používať mobilný telefón/tablet z dôvodu konfigurácie zdieľanej obrazovky pri testovaní.
 • Kandidát musí mať počas celej skúšky (písomnej aj ústnej časti) zapnutú kameru a nastavenú tak, aby bol viditeľný ako aj jeho okolie.
 • Kandidát nesmie mať nastavené žiadne virtuálne pozadie.

ŠTRUKTÚRA TESTOVANIA

Testovanie - jeho jednotlivé časti sú rovnaké pre prezenčné i online testovanie.

Text uchádzač píše rukou čitateľne na papier. Do 30 minút od začiatku písania uchádzač odošle na e-mail napísaný text vo forme skenu (pdf), prípadne fotografie (jpg) tak, aby sken textu bolo možné zreteľne prečítať a ohodnotiť.

Písomná časť skúšky Čas Počet bodov Charakteristika

Čítanie s porozumením

30 minút

20

dva texty na čítanie a dve úlohy (po 10 otázok/10 bodov)

Počúvanie s porozumením

30 minút

20

dva texty na počúvanie a dve úlohy (po 10 otázok/10 bodov)

Gramatika jazykové štruktúry

30 minút

20

20 otázok (výber z možností a. b. c. d.)

Písanie

30 minút*

20

1 úloha (e-mailová správa vo forme oznámenia, ospravedlnenia, prosby a pod.)

*30 minút vrátane odoslania skenu/fotografie rukou písaného textu na e-mail

Medzi jednotlivými (30 minútovými) časťami skúšky sú 10 minútové prestávky. V prípade online testovania sa, je nevyhnutné zabezpečiť si kvalitné pripojenie na internet a kameru.

Ústna časť skúšky Čas Počet bodov Charakteristika

Hovorenie

30 minút

20

riadený rozhovor (interview) a vyriešenie problémovej úlohy


PRIHLÁSENIE SA NA TESTOVANIE pre záujemcov o štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline – bez poplatku

Je možné jedine prostredníctvom elektronickej prihlášky. Kliknutím na tlačidlo Prihláška budete presmerovaný na elektronický prihlasovací formulár. Po uzávierke prihlášok dostanete e-mail s dôležitými informáciami (pozvánka na skúšku, organizačné inštrukcie, technické pokyny k online testovaniu).

 • Výsledky testovania budú v elektronickej forme zaslané  príslušnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline do 10 pracovných dní
 • Vystavenie papierovej formy POTVRDENIA o dosiahnutej jazykovej úrovni B1, B2 s rozpisom dosiahnutých výsledkov z jednotlivých jazykových kompetencií (čítanie a počúvanie s porozumením, ovládanie jazykových štruktúr, písanie a hovorenie) je možné za poplatok 60 € 
 • Testovať sa je možné  len jeden krát, nie opakovane

PRIHLÁSENIE SA NA TESTOVANIE pre záujemcov o štúdium na inej univerzite – poplatok 60 €

Je možné jedine prostredníctvom elektronickej prihlášky. Kliknutím na tlačidlo Prihláška budete presmerovaný na elektronický prihlasovací formulár. Po uzávierke prihlášok dostanete e-mail s dôležitými informáciami (pozvánka na skúšku, organizačné inštrukcie, technické pokyny k online testovaniu).

 • Výsledky testovania budú k dispozícii po 10 pracovných dňoch
 • Účastníkom bude vystavená papierová forma POTVRDENIA o dosiahnutej jazykovej úrovni B1, B2 s rozpisom dosiahnutých výsledkov z jednotlivých jazykových kompetencií (čítanie a počúvanie s porozumením, ovládanie jazykových štruktúr, písanie a hovorenie). Potvrdenie si môže účastník vyzdvihnúť osobne v kancelárii, alebo e-mailom zašleme sken potvrdenia
 • Testovať sa je možné  len jeden krát, nie opakovane

HODNOTENIE

 • Maximálny počet bodov je 100. Minimálna úspešnosť je 60 %: minimálne 12 bodov v každej časti skúšky a celkom 60 bodov.
 • V častiach písanie a hovorenie sa hodnotia: obsah a zrozumiteľnosť ústneho či písomného prejavu, bohatosť slovnej zásoby, správne používanie gramatických štruktúr, štylistika textu a výslovnosť ( v ústnom prejave).

Kontakt a informácie:

E-mail: jazyky@uniza.sk

Telefón: +421 41 513 50 42

Mobil: +421 918 805 226