EnglishGermany

O certifikátoch Goethe-Zertifikat

Prečo nemčina?

 • Znalosti nemčiny dávajú kandidátom väčšie možnosti zamestnať sa v oblasti IKT, v automobilovom, v inom elektrotechnickom či strojárskom odvetví (v regióne Žiliny pôsobí asi 40 nemeckých firiem).
 • Nemecko prideľuje množstvo štipendií a príležitostí na prácu aj na štúdium v Nemecku.
 • Nemecko poskytuje výskumné štipendiá zahraničným vedcom.
 • Znalosti nemčiny umožnia lepší prístup k informáciám.
 • Nemčina je jazyk, ktorým hovorí najviac obyvateľov EU.

Goethe Institut

je kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko pôsobiaca na celom svete. Jej cieľom je podporovať výučbu nemeckého jazyka v zahraničí.

Prostredníctvom siete Goetheho inštitútov, Goetheho centier, kultúrnych spoločností, nemeckých študovní ako aj licenčných škôl a centier pre výučbu nemeckého jazyka plní dôležité úlohy zahraničnej kultúrnej politiky a politiky vzdelávania. Goetheho inštitút je partnerom tak verejných ako aj súkromných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.
V roku 2017 sa Žilinská univerzita v Žiline prostredníctvom iniciatívy Ústavu celoživotného vzdelávania stala tiež partnerom Goetheho inštitútu a ponúka medzinárodné certifikačné skúšky z nemeckého jazyka Goethe Zertifikat A2 B1 B2.

V nemecky hovoriacej časti Európy, ale aj najmä v európskom priestore sú certifikáty Goetheho inštitútu žiadaným a presvedčivým dokladom o jazykových kompetenciách. Štúdium na nemeckých univerzitách predpokladá znalosti nemčiny potvrdené certifikátom Goethe Zertifikat C1, zamestnávatelia v nemecky hovoriacich krajinách vyžadujú znalosti potvrdené certifikátom Goethe Zertifikat B1 až B2.

Skúšky Goetheho inštitútu zo všeobecnej nemčiny umožňujú získať medzinárodne platný, časovo neobmedzený certifikát, osvedčujúci znalosť jazyka na úrovni, definovanej Spoločným európskym referenčným rámcom (A1 - C2).

Hlavné linky:


START DEUTSCH 2

GOETHE-ZERTIFIKAT A2

Upevnite si svoje vedomosti a naštartujete znova svoju nemčinu! Získajte medzinárodne uznávaný úradný certifikát.

Goethe-Zertifikat A2 je skúškou z nemčiny pre mládež a dospelých.
Predpokladá elementárne znalosti jazyka. Zodpovedá druhému stupňu (A2) 6stupňovej kompetenčnej stupnice jazykových znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

Certifikáty Goetheho inštitútu sa na celom svete vysoko hodnotia a ako doklad o kvalifikácii ich uznávajú zamestnávatelia podnikov i vzdelávacie inštitúcie v mnohých krajinách.

Zložením skúšky účastníci preukážu schopnosť:

 • porozumieť a používať vety a často používané výrazy v každodenných situáciách
 • dorozumievať sa v jednoduchých rutinných situáciách, vymieňať si informácie o bežných témach
 • opísať jednoduchými prostriedkami svoj pôvod a vzdelanie, udalosti a objekty súvisiace s bezprostrednými potrebami a činnosťami

Skúška Goethe-Zertifikat A2 pozostáva z častí: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.

Predpoklady:
Odporúčaný vek pre Goethe-Zertifikat A2 pre mládež (Fit in Deutsch) je 12-16 rokov a pre dospelých vek od 16 rokov.
Na dosiahnutie úrovne A2 je bez ohľadu na predchádzajúce vedomosti a predpoklady potrebných 200 až 350 vyučovacích hodín po 45 minút.

Podrobnejšie informácie


GOETHE-ZERTIFIKAT B1

Pripravte sa na možnosť pracovať či študovať v nemecky hovoriacej krajine! Získajte medzinárodne uznávaný úradný certifikát.

Goethe-Zertifikat B1 je skúška z nemčiny pre mládež a dospelých.

Zodpovedá ovládaniu jazykových kompetencií na treťom stupni (B1) 6-stupňovej kompetenčnej škály Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR). Potvrdzuje samostatné používanie nemčiny na mierne pokročilej úrovni.

Certifikáty Goetheho inštitútu sa na celom svete vysoko hodnotia a ako doklad o kvalifikácii ich uznávajú zamestnávatelia podnikov i vzdelávacie inštitúcie v mnohých krajinách.

Zložením skúšky účastníci preukážu schopnosť:

 • porozumieť základným informáciám v tematicky známych oblastiach ako sú práca, štúdium, voľný čas, cestovanie v prípade, že komunikácia prebieha v štandardnom jazyku
 • vyjadrovať sa jednoducho a súvisle v bežných životných situáciách a oblastiach záujmu
 • referovať o skúsenostiach a udalostiach, opísať svoje ciele a túžby, poskytnúť krátke odôvodnenia alebo vysvetlenia

Skúška Goethe-Zertifikat B1 pozostáva z častí: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.

Predpoklady:
Odporúčaný vek pre Goethe-Zertifikat B1 pre mládež je od 12 rokov.

Odporúčaný vek pre Goethe-Zertifikat B1 pre dospelých je od 16 rokov.

Na dosiahnutie stupňa B1 je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 350 až 650 45-minútových vyučovacích hodín.

Podrobnejšie informácie


GOETHE-ZERTIFIKAT B2

(možno skladať aj po jednotlivých moduloch)

Preukážte v práci všestranné kompetencie v nemeckom jazyku na pokročilej úrovni. Získajte medzinárodne uznávaný úradný certifikát.

Goethe-Zertifikat B2 je skúška z nemčiny pre mládež a dospelých.

Zodpovedá ovládaniu jazykových kompetencií na štvrtom stupni (B2) 6-stupňovej kompetenčnej škály Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR). Potvrdzuje samostatné používanie nemčiny na stredne pokročilej úrovni.

Certifikáty Goetheho inštitútu sa na celom svete vysoko hodnotia a ako doklad o kvalifikácii ich uznávajú zamestnávatelia podnikov i vzdelávacie inštitúcie v mnohých krajinách.

Zložením skúšky účastníci preukážu schopnosť:

 • porozumieť obsah komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach
 • porozumieť vo vlastnej profesijnej špecializácii obsah diskusie na odbornú tému
 • dohovoriť sa spontánne a plynule s rodeným Nemcom bez väčšej námahy na oboch stranách
 • vyjadrovať sa jasne a detailne v rámci širokého spektra tém, vysvetliť svoj postoj k aktuálnej otázke a uviesť klady a zápory rozličných možností

Skúška Goethe-Zertifikat B2 pozostáva z častí/modulov: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.

Predpoklady:

Odporúčaný vek pre Goethe-Zertifikat B2 pre dospelých je od 16 rokov.

Na dosiahnutie stupňa B2 je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 600 až 800 45-minútových vyučovacích hodín.

Podrobnejšie informácie