EnglishGermany

Zameranie

Cieľom Sekcie cudzích jazykov je výskum v oblasti lingvistiky, translatológie, metodiky a didaktiky výučby cudzích jazykov v podmienkach Žilinskej univerzity, tvorba a riešenie projektov umožňujúcich implementáciu skúmaných javov do ďalšieho vzdelávania i vysokoškolskej výučby a na vlastnú výučbu cudzích jazykov. Nosnými aktivitami tejto sekcie je zabezpečovanie vysokoškolskej výučby cudzích jazykov na všetkých fakultách Žilinskej univerzity v Žiline. Čiastkové kroky vedú ku skvalitneniu celého procesu, ku zvýšeniu záujmu o tieto vzdelávacie aktivity medzi študentmi univerzity ako i podnietenie záujmu zamestnancov univerzity vyučovať v cudzích jazykoch. Vzdelávacia, vedecko-výskumná i publikačná činnosť si vyžaduje nevyhnutnú podmienku úzkej a aktívnej spolupráce pracoviska s jednotlivými fakultami Žilinskej univerzity. Hlavnými vyučovanými jazykmi sú angličtina, nemčina, ruština a francúzština.


Výučba odborného cudzieho jazyka pre jednotlivé fakulty je zabezpečená fakultnými tímami:

SvF
FBI
FRI