EnglishGermany

Gamifikácia vo výučbe

Rozvoj kompetencií VŠ pedagógov v oblasti vytvárania a zavádzania gamifikačných prvkov (vrátane AI) do vlastnej pedagogickej praxe, a to prostredníctvom aktívneho prezenčného vzdelávania vo forme praktického tréningu a dištančného vzdelávania vo forme vytvoreného e-learningového kurzu.

Gamifikácia je vnímaná ako inovatívny prístup k vzdelávaniu, ktorý využíva herné prvky a techniky na zvýšenie motivácie a angažovanosti študentov. Ide o transformáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom implementácie herných prvkov a tiež IKT, čo vedie k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu.

Dátum začatia projektu (v zmysle Výzvy): 01.09.2023

Dátum ukončenia projektu (v zmysle Výzvy): 31.08.2024

Ciele projektu

č. 1: Zavádzanie prvkov gamifikácie do pedagogickej praxe vš pedagógov prostredníctvom vytvoreného komplexného metodického materiálu, tréningov a vo forme doplnkového elearningového modulového kurzu.

č. 2: Eliminácia bariér v zavádzaní prvkov gamifikácie do vlastnej pedagogickej praxe na strane učiteľa s primárnou orientáciou na využívanie IKT.

č. 3: Podpora inovatívnych prístupov k vzdelávaniu, zvyšovanie efektivity vzdelávania a rozvoj kompetencií vysokoškolských pedagógov.

Cieľová skupina: vysokoškolskí učitelia, lídri, študenti, iná sociálna skupina

Podporené: FOND SK-NIC

logo fond