Bezplatné jazykové kurzy pre zamestnancov UNIZA

V rámci rozvojového projektu UNIZA „Podpora integračných služieb pre zahraničných výskumníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov vysokých škôl na Žilinskej univerzite v Žiline“  budú pre vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov prichádzajúcich do kontaktu so študentami rôznych kultúr organizované ZDRAMA kurzy anglického jazyka.

Pre vysokoškolských učiteľov sú pripravené kurzy rozvíjajúce jazykové kompetencie zamerané na prípravu a vedenie vysokoškolskej výučby – ENGLISH FOR EDUCATIONAL PURPOSES.

Plánovaný rozsah: 16 vyučovacích hodín

Jazyková úroveň: od úrovne pre-intermediate

Plánovaný termín: február 2024, máj – jún 2024, september 2024 (podľa záujmu)

Pre nepedagogických zamestnancov sú pripravené kurzy General English zamerané na komunikáciu so študentmi a spolupracovníkmi zo zahraničia.

Plánovaný rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodín (10 stretnutí)

Jazyková úroveň: od úplných začiatočníkov

Plánovaný začiatok kurzu: február 2024, september 2024

Pre efektívne plánovanie miesta, času, jazykovej úrovne Vás prosíme o vyplnenie krátkeho formuláru so základnými informáciami týkajúcich sa záujmu o kurz a Vašej jazykovej úrovne. Len vďaka týmto informáciám vieme kurzy dobre plánovať a vytvoriť konzistentné vzdelávacie skupiny.

V prípade, že nepoznáte svoju aktuálnu znalosť anglického jazyka, môžete sa otestovať na General English (cambridgeenglish.org) .

Vyplnenie formulára nie je automatickou prihláškou na kurz. Avšak po zmapovaní požiadaviek a jazykovej úrovne budú primárne s účasťou v kurze oslovení tí, ktorí formulár vyplnia.

Formulár Vás prosíme vyplniť do 30. januára 2024.

Link na formulár: link na formulár alebo cez QR kód:

Ďakujeme a prajeme príjemný deň.

ÚCV UNIZA