Skúšky Cambridge English

Ústav celoživotného vzdelávania ako autorizované centrum Cambridge University Press & Assessment ponúka záujemcom možnosť absolvovať skúšku Cambridge English qualifications a získať certifikát o znalostiach angličtiny na jazykových úrovniach B2 alebo C1.
Podľa potreby a záujmu je možné absolvovať prípravný kurz alebo individuálne konzultácie.

  1. termín na vykonanie skúšky na úrovni B2 alebo C1 je 22.4.2023. Záväznú prihlášku je potrebné poslať elektronicky alebo podať osobne do 10.3.2023.
  2. termín na vykonanie skúšky:
    • na úrovni B2 je 3.6.2023. Záväznú prihlášku je potrebné poslať elektronicky alebo podať osobne do 20.4.2023.
    • na úrovni C1 je 11.5.2023. Záväznú prihlášku je potrebné poslať elektronicky alebo podať osobne do 31.3.2023.

Na prípravný kurz na skúšku (týždenne 3 vyučovacie hodiny, spolu 24 vyučovacích hodín) je potrebné sa prihlásiť elektronicky alebo osobne do 1.3.2023. Termín prezenčnej výučby sa stanoví podľa možností a potrieb prihlásených záujemcov a vyučujúcich v poobedných prípadne večerných hodinách a kurz začne 6.3.2023.

Individuálne konzultácie zamerané na prípravu na skúšku prebiehajú prezenčne alebo online po dohode s vyučujúcim po úhrade poplatkov za konzultačné služby.

Informácie o skúškach, elektronické prihlášky na skúšku, poplatky za skúšku, kurzy, konzultácie a dôležité kontakty sú uvedené na stránke ucv.uniza.sk v časti Medzinárodné jazykové skúšky.