EnglishGermany

Kybernetická bezpečnosť

Hlavným cieľom programu je rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pri výučbe informatiky s dôrazom na praktickú aplikáciu najnovších poznatkov a skúseností z oblasti kybernetickej bezpečnosti vo vyučovacom procese na strednej škole.

Čiastkové ciele vzdelávania:

  • Prehĺbiť základné pojmy z oblasti kybernetickej bezpečnosti v prepojení na legislatívny a normatívny rámec.
  • Rozšíriť vedomosti z oblasti procesného riadenia, životného cyklu informačného systému v kontexte kľúčových systémov riadenia kvality.
  • Rozšíriť vedomosti o najnovšie trendy a postupy v oblasti riadenia bezpečnosti sietí, o poznanie aktuálnych hrozieb a slabých miest informačných systémov.
  • Rozšíriť vedomosti o trendoch a existujúcich technických opatreniach v prepojení na dostupné produktové riešenia.
  • Posilniť zručnosti umožňujúce realizáciu základnej bezpečnostnej analýzy a návrhu základnej bezpečnostnej architektúry.
  • Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pre posilňovanie kritického myslenia študenta pri rozpoznaní hrozieb, tvorbe i predvídaní riešení.
  • Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa pre rozvoj prierezových kompetencií študenta – kooperácia, argumentácia, prezentácia, práca s informáciami.
  • Rozvíjať profesijné kompetencie aplikovaním získaných poznatkov a zručností do svojej pedagogickej činnosti.

Cieľová skupina:
Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ strednej školy

Prihláška:
docx verzia
pdf verzia

Evidenčné číslo: 52/2021 - IV

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča pri získavaní hodnotenia uskutočneného vzdelávania jeho poskytovateľom využívať Dotazník na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania v profesijnom rozvoji

Vyhodnotenie vzdelávania

Kontaktná osoba:
Mgr. Vladimír Langer
ucv@uniza.sk