EnglishGermany

Hybridné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie,
strojového učenia a kybernetiky na UNIZA

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 7: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom
jazyku so zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku vo forme "blended learning"

Rozvojový projekt pripravený v rámci výzvy  "Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020"

Ústav celoživotného vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline ako spolupracujúca inštitúcia zodpovedá za aktivitu A1 a kooperuje na aktivite A4.4

Cieľový stav

V rámci projektu budú vytvorené kurzy v anglickom jazyku, ktoré účastníkom poskytnú potrebné teoretické znalosti a praktické zručnosti týkajúce sa oblasti umelej inteligencie (AI), strojového učenia (ML) a kybernetiky. Kurzy budú rozdelené do troch úrovní náročnosti:

  • základné, orientované na používateľov,
  • pokročilé, zahŕňajúce hlbšie teoretické poznatky a schopnosť kombinovať,komplexnejšie parametrizovať a účinnejšie aplikovať metódy;
  • expertné, sprostredkujúce detailnéporozumenie, na úrovni potrebnej napr. na výskum v danej oblasti.

Kurzy budú kombinovať prezenčnú a dištančnú formu, a to tak, že budú do nich účastníci môcť vstupovať podľa potreby a postupovať vlastným tempom. Modulárny charakter kurzov im umožní sústrediť pozornosť na oblasti, ktoré sú z pohľadu ich potrieb prioritné. Vzdelávací obsah sa bude venovať najmä moderným metódam s vysokým potenciálom: identifikované budú na základe odporúčaní z excelentných pracovísk (napr. spätná väzba z UC Berkeley), požiadaviek z praxe a analýzy kvantitatívnych ukazovateľov.

A1.1: Tvorba toolkitu pre tvorcov a lektorov vytváraných kurzov s dôrazom na špecifiká blended learningu

Výstup: Toolkit - krátky praktický metodický sprievodca tvorbou a vedením kurzov ďalšieho vzdelávania organizovaných formou blended-learning – zameriava sa na kľúčové časti prípravy kurikula a vlastnej realizácie vzdelávania s využitím rozvoja mäkkých zručností a kritického myslenia.

A1.2: Tvorba kurzu pre tvorcov a lektorov s dôrazom na špecifiká blended learningu.

Výstup: Kurz pre tvorcov a lektorov.
Kurz sa pripravil na základe výstupov aktivity A1.1, ktoré boli doplnené o praktické ukážky, príklady s dôrazom na samotnú prácu tvorcov a lektorov. Následne ich výstupy poslúžili k analýze, hodnoteniu a prezentácii správnych postupov pri torbe aktivít, modulov a kurzov ako celkov. Súčasne obe cieľové skupiny sa museli natrénovať a neskôr rešpektovať a využívať požiadavky efektívnosti edukácie, primeranosti a dynamickej atmosféry.

A1.3: Tréning tvorcov a lektorov

A4.4: Vyhodnotenie spätnej väzby, odporúčania pre prípravu akreditácie
Analýza získanej spätnej väzby, príprava odporúčaní smerom k obsahu, dynamike, vedeniu
výučby doplnené príklady dobrej praxe z absolvovaného vzdelávania ako dobrá prax pre ďalšie kurzy
pripravené v tejto línii.

Analýza spätnej väzby

Riešiteľský tím ÚCV: Mgr. Albert Kulla, PhD., PhDr. Petra Laktišová, PhD., Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., Mgr. Jana Trabalíková, PhD.