EnglishGermany

Podpora vnútorného systému zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania na
Žilinskej univerzite v Žiline

Ústav celoživotného vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline ako spolupracujúca inštitúcia participuje na podaktivite 4 a podaktivite 5.

Podaktivita č. 4
Nastavenie súboru ukazovateľov na efektívne riadenie študijných programov 

V roku 2022 sa v rámci podaktivity 4 uskutočnili dva workshopy na na určenie ukazovateľov a spôsobov získavania informácií potrebných na zistenie hodnôt ukazovateľov a na vyškolenie zamestnancov na zber a hodnotenie informácií.

 • Možnosti stanovenia ukazovateľov kvality vzdelávania a spôsobu ich získavania – 15.2.2022
 • Preskúmanie prístupov na získavanie a vyhodnocovanie informácií ku kvalite vzdelávania – 14.3.2022 

Podaktivita č. 5
Spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia, tvorba a implementácia dokumentov a postupov vo vzťahu k študijným programom a predmetom s dištančnou alebo kombinovanou metódou; tvorba a implementácia koncepcií a metód hodnotenia študijných programov a predmetov

V roku 2022 bolo v rámci podaktivity realizovaných päť vzdelávacích aktivít s témami:

 • Aktivizujúce stratégie vo vysokoškolskom vzdelávaní – 25.4.2022

  Efektívne použitie rôznych aktivizujúcich vyučovacích metód a techník: prípadová štúdia, pojmové mapovanie, skladačkové učenie, brainstorming, diskusné techniky a ich aplikácia v konkrétnych vyučovacích predmetoch.

 • Skúšanie a hodnotenie študijných výsledkov študentov – 16.5.2022

  Požiadavky na objektivitu v rôznych formách a metódach skúšania a hodnotenia vysokoškolských študentov. Súlad procesu hodnotenia s výstupmi vzdelávania a metódami vyučovania. Možnosti zvýšenia kvality didaktických testov. Spätná väzba študentom.

 • Sebareflexia v praxi vysokoškolského učiteľa – 28.6.2022
  Rola VŠ učiteľa: sebareflektujúci hodnotiteľ kvality výučby, vzor správania, profesionál v odbore
 • Základné formy a metódy vysokoškolskej výučby a zvyšovanie ich efektívnosti – 18.11.2022

  Možnosti zvýšenia efektívnosti využívaných metód vyučovania. Porovnanie rozdielov medzi doteraz zaužívanými postupmi a navrhnutým plánom podľa požiadaviek. Voľba vhodných stratégií zvýšenia efektívnosti vyučovania v jednotlivých etapách vyučovacieho procesu.

 • Profil absolventa a štruktúra predmetu – 9.12.2022

  Možnosti prepojenia profilu absolventa študijného programu s obsahom a vyučovaním predmetov na vysokej škole. Zosúladenie výsledkov vzdelávania, podmienok na absolvovanie predmetu a metód vyučovania v jednotlivých predmetoch a zdôvodnenie ich efektívnosti na základe vybraných kritérií.

V roku 2023 v rámci podaktivity č. 5 bolo realizovaných ďalších päť vzdelávacích aktivít s témami:

 • Skúšanie a hodnotenie študijných výsledkov študentov 2 – 13.1.2023
  Požiadavky na objektivitu v rôznych formách a metódach skúšania a hodnotenia vysokoškolských študentov. Súlad procesu hodnotenia s výstupmi vzdelávania a metódami vyučovania. Možnosti zvýšenia kvality didaktických testov. Spätná väzba študentom.
 • Skúšanie a hodnotenie študijných výsledkov 3 – 27.1.2023
  Požiadavky na objektivitu v rôznych formách a metódach skúšania a hodnotenia vysokoškolských študentov. Súlad procesu hodnotenia s výstupmi vzdelávania a metódami vyučovania. Možnosti zvýšenia kvality didaktických testov.
  Spätná väzba študentom.
 • Profil absolventa a štruktúra predmetu 2 – 8.2.2023

  Možnosti prepojenia profilu absolventa študijného programu s obsahom a vyučovaním predmetov na vysokej škole. Zosúladenie výsledkov vzdelávania, podmienok na absolvovanie predmetu a metód vyučovania v jednotlivých predmetoch a zdôvodnenie ich efektívnosti
  na základe vybraných kritérií.

 • Rozmanitosť študentov a ich vzdelávacích potrieb – 15.2.2023

  Požiadavka rešpektovania rozmanitosti učebných štýlov študentov. Podpora študentov so špecifickými potrebami v konkrétnych vyučovacích predmetoch na vysokej škole.

 • Aktivizujúce stratégie vo vysokoškolskom vzdelávaní 2 –16.6.2023

  Efektívne vysvetľovanie, problémový výklad, výskumné heuristické metódy (DITOR, TRIZ, IDEALS), quickstorming, metóda Phillips 66 a ich aplikácia vo vyučovacích predmetoch.