EnglishGermany

Prihláška na Cambridge English skúšku

Pred vyplnením prihlášky si, prosím, prečítajte PODMIENKY REGISTRÁCIE:

PODMIENKY REGISTRÁCIE A PRIHLÁŠKA NA CAMBRIDGE ENGLISH SKÚŠKU

1. Registrácia ku skúške je platná len vtedy, ak je správne vyplnená prihláška a poplatok za skúšku je pripísaný na náš účet do stanoveného termínu podľa pokynov zaslaných po odovzdaní prihlášky. Potvrdenie o registrácii dostanete e-mailom.

2. Prihlášku je možné podať osobne na Ústave celoživotného vzdelávania, poslať poštou na adresu Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania, Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina, alebo poslať elektronicky ako naskenovanú prílohu k e-mailu jazyky@uniza.sk.

3. Všetky nároky na zľavy v podobe kupónov je možné uplatniť pri podaní prihlášky. Zľavy sú poskytované v rámci marketingových aktivít Autorizovaného centra pre Cambridge English jazykové skúšky a nevzniká na ne právny nárok. Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú.

4. Skúšky sa väčšinou konajú v dvoch dňoch. Termíny písomnej časti sú pevne stanovené organizáciou Cambridge University Press and Assessment a nie je možné ich meniť. O presnom termíne konania ústnej časti skúšky budú všetci kandidáti informovaní e-mailom najneskôr 3 týždne pred konaním skúšky.

5. V prípade, že Vám nebude doručený rozpis skúšky a bližšie informácie o skúške najneskôr 14 dní pred jej konaním, je nutné nás okamžite kontaktovať na tel. číslach: 041 513 5042, 0918 805 226 alebo emailom na: jazyky@uniza.sk. Rozpis skúšky bude rozosielaný e-mailom priamo od Cambridge University Press and Assessment. Odporúčame kandidátom pravidelne kontrolovať e-mail aj spam.

6. Prihláška na skúšku je záväzná. Skúšku nie je možné zrušiť, preložiť na neskorší termín, ani meniť na iný typ. V prípade odstúpenia zo skúšky po termíne riadnej registrácie alebo v prípade nezloženia skúšky, nevzniká kandidátovi nárok na vrátenie poplatku.

7. V prípade, že sa kandidát nemohol zúčastniť písomnej časti skúšky z dôvodu choroby a do 7 kalendárnych dní od dátumu písomnej skúšky predloží lekárske potvrdenie, môže požiadať o vrátenie 50% registračného poplatku. Žiadosť bude posúdená organizáciou Cambridge University Press and Assessment. V prípade, že táto žiadosť nebude organizáciou Cambridge University Press and Assessment uznaná, poplatok nebude kandidátovi vrátený, čo bude doložené aj zdôvodnením organizácie Cambridge University Press and Assessment.

8. Kandidát má nárok na vrátenie poplatku za skúšku vo výške 100 %, ak zruší svoju prihlášku do termínu, ktorý je kandidátovi oznámený v pokynoch ku platbe. Žiadosť o vrátenie poplatku za skúšku musí byť doručená v písomnej forme najneskôr do spomínaného termínu.

9. Kandidát so zdravotným postihnutím (sluchové, zrakové postihnutie, poruchy učenia apod.) môže požiadať o zvláštny priebeh skúšky. V prípade tejto požiadavky nás, prosím, informujte do termínu registrácie. Všetky žiadosti musia byť podložené zodpovedajúcim lekárskym potvrdením.

10. Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity sa zaväzuje zabezpečiť priebeh a organizáciu skúšky za predpokladu, že je na skúšku v danom termíne prihlásený dostatočný počet kandidátov. Centrum si vyhradzuje právo zrušiť termín konania skúšky, ak sa na skúšku neprihlási dostatočný počet kandidátov. V tomto prípade má kandidát právo zúčastniť sa na skúške v inom termíne alebo na vrátenie 100 % poplatku za skúšku. Kandidáti budú o tejto skutočnosti včas informovaní emailom.

11. Všetky skúškové materiály sú po ukončení skúšky odoslané na hodnotenie do organizácie Cambridge University Press and Assessment. Všetky časti skúšky zostávajú majetkom Cambridge University Press and Assessment a nie sú vrátené, ani sa neposkytujú k nahliadnutiu.

12. Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity zabezpečuje priebeh skúšok podľa pravidiel Cambridge University Press and Assessment. Centrum však nie je zodpovedné za zmeny, ku ktorým dôjde z dôvodov, ktoré nie je možné ovplyvniť (vyššia moc). Pokiaľ by bola skúška, jej priebeh alebo výsledok zrušený, prerušený alebo odložený, Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky ÚCV UNIZA sa bude snažiť zabezpečiť náhradné služby tak rýchlo, ako to bude možné.

13. Podmienkou účasti na skúške B2 First a C1 Advanced je účasť na Test Day Photos.

14. Kandidát berie na vedomie všetky informácie uvedené v častiach: typ skúšky a termín skúšky.

15. Vyplnením prihlášky berie kandidát na vedomie podmienky registrácie a bude sa riadiť pravidlami stanovenými pre vybraný typ skúšky a organizačnými pokynmi, ktoré dostane od Autorizovaného centra pre Cambridge English jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity.

Prihlášku je potrebné vyplniť a:

 • poslať jej scan e-mailom na adresu jazyky@uniza.sk
 • priniesť osobne do kancelárie MB103, 1. poschodie, Ulica 1. mája 32, Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA
 • poslať poštou na adresu:
  Žilinská univerzita v Žiline
  Ústav celoživotného vzdelávania
  Ulica 1. mája 32
  010 26 Žilina