Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
   Typy Cambridge skúšok
   Termíny Cambridge skúšok
   Prihláška na Cambridge skúšku
   Výhody Cambridge certifikátov
   Konzultácie ku Cambridge skúškam
   Prípravné kurzy na Cambridge skúšky
   Prípravné kurzy na FCE skúšku
   Prípravné kurzy na CAE skúšku
   Prípravné kurzy na BEC Vantage skúšku
   Prihláška na prípravný kurz Cambridge
   Cenník Cambridge
   Prípravné centrá Cambridge
   Cambridge Day
Skúšky Goetheho inštitútu
Kontakt

Cambridge Day for Schools 7.4.2016
Dňa 7.4.2016 Ústav celoživotného vzdelávania v spolupráci s partnerskou školou ZŠ Oravská zorganizovali Cambridge day. Žiaci 5. – 8. tried si mali možnosť zábavnou formou vyskúšať úlohy a zadania na úrovni A2 a B1, t.j. Cambridge jazykové skúšky KEY for Schools a Preliminary for Schools. V pracovných tímoch vládla dobrá nálada a víťazov neminula sladká odmena.Tešíme sa, že sa spolu znovu stretneme na Cambidge English skúškach v našom autorizovanom centre v júni tohto roka.

 

Cudzí jazyk pre vedu aj prax 29.2.-3.3.2016
Týždeň Cudzí jazyk pre vedu aj prax prebiehal 29.2.-3.3.2016 na rektoráte Žilinskej univerzity.

 

Cambridge Day 26.3.2015

Ústav celoživotného vzdelávania ako Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky zorganizoval dňa 26.3.2015 dve zaujímavé prezentácie.

Prvá prezentácia bola vedená p. Evou Vargovou – konzultantkou za Cambridge English Language Assessment pre Slovensko s témou: ,,Skúšky Cambridge English First a Cambridge English Advanced”. Prezentácia bola venovaná novým formátom Cambridge English skúšok FCE a CAE a tiež novej ,,grading scale".

Druhú prezentáciu viedol p. Peter Bojo - vedúci zástupca vydavateľstva Cambridge University Press na Slovensku. P. Bojo predstavil základné a doplnkové skúškové materiály vydavateľstva Cambridge University Press na nový formát skúšok FCE a CAE, oboznámil nás s obsahom a štruktúrou materiálov a s ich praktickým využitím pri príprave na skúšky.

 

Cambridge Day - KET & PET for Schools 27.2.2015
Dňa 27.2.2015 zorganizoval Ústav celoživotného vzdelávania pre žiakov od 5. až po 8. ročník zo Základnej školy Oravská Cambridge deň, ktorý bol venovaný Cambridge English skúškam KET for Schools a PET for Schools. Pre šikovných žiakov boli pripravené rôzne zábavné aj náučné aktivitky, ktorými ich sprevádzala výborná pani lektorka Petra Laktišová. Žiaci rozdelení do tímov zbierali za jednotlivé úlohy body, na záver tak víťazná skupina získala sladkú odmenu. Jednoducho bolo super...

 

Cambridge Day - KET & PET for Schools 2.5.2014
Dňa 2.5.2014 privítal Ústav celoživotného vzdelávania viac ako 90 žiakov 8. ročníkov zo štyroch základných škôl zo Žiliny a okolia na Cambridge dni venovanom Cambridge English skúškam KET for Schools a PET for Schools. Pre šikovných žiakov boli pripravené rôzne zábavné aj náučné aktivitky, ktorými ich sprevádzala výborná pani lektorka Petra Laktišová. Žiaci rozdelení do tímov zbierali za jednotlivé úlohy body, na záver tak víťazná skupina získala sladkú odmenu. Takýto skvelý deň si u nás určite ešte zopakujeme.

 

Cambridge Day na Žilinskej univerzite 3.4.2014

Ústav celoživotného vzdelávania ako Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky zorganizoval dňa 3.4.2014 dve zaujímavé interaktívne prezentácie.

Prvá prezentácia bola vedená p. Evou Vargovou – konzultantkou za Cambridge Assessment English pre Slovensko s témou: ,,...how to prepare for the exam”. Prezentácia bola venovaná študentom a zamestnancom UNIZA, ale aj širokej verejnosti, počas ktorej sa mohli dozvedieť zaujímavé a tiež praktické informácie týkajúce sa Cambridge English skúšok.

Druhú prezentáciu viedol p. Richard Veal s viac ako 10-ročnými skúsenosťami z oblasti výučby a testovania anglického jazyka pre Cambridge Assessment English. Témou bolo: "Developing, Validating and Revising the Cambridge English Assessment Range". Prezentácia bola venovaná VŠ pedagógom a učiteľom anglického jazyka, ktorí si mohli taktiež prezrieť rôzne učebné a prípravné materiály z vydavateľstva Cambridge University Press.

 

Týždeň celoživotného učenia na Žilinskej univerzite

Ústav celoživotného vzdelávania v spolupráci s AIVD (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých) zorganizoval počas Týždňa celoživotného učenia testovanie úrovne anglického jazyka úlohami z Cambridge English skúšok. Otestovať sa mohli nielen študenti, doktorandi, zamestnanci UNIZA, ale aj široká verejnosť. Podujatie sa uskutočnilo 27.11.2013 od 11:00 do 15:00 vo vstupnom vestibule Novej Menzy.

 

Cambridge Day na Žilinskej univerzite 2.10.2013
Na Žilinskej univerzite v Žiline sa 2.10.2013 v spolupráci s Vydavateľstvom Cambridge University Press, distribúciou Oxico a Ústavom celoživotného vzdelávania UNIZA uskutočnil Cambridge Day, pri ktorom si mohli nielen študenti, doktorandi a zamestnanci UNIZA otestovať svoju znalosť anglického jazyka, ale získať informácie o Cambridge skúškach a príprave na ne, a tiež o učebných a prípravných materiáloch. 

 

Cambridge day for Schools v Krajskej knižnici v Žiline

ŽILINA, 23.4.2012

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline ako Autorizované centrum pre Cambridge jazykové skúšky usporiadal v dňoch 11. apríla 2012 a 20. apríla 2012
na pôde Krajskej knižnice v Žiline prvý ročník Cambridge day for Schools.

Akcie sa zúčastnilo okolo 95 žiakov základných škôl z okresu Žilina a 100 študentov stredných škôl a gymnázií z okresu Žilina a Dolný Kubín spolu so svojimi pedagógmi anglického jazyka. Počas celého dňa prichádzali aj individuálni návštevníci, ktorí sa zaujímali o Cambridge certifikáty a o možnosť získať ich už aj priamo v Žiline. Pre všetkých boli pripravené propagačné materiály o Cambridge certifikátoch od YLE pre najmenších, cez KET, PET, FCE, CAE, až po certifikát z obchodnej angličtiny BEC. Každý si mohol on-line otestovať svoju úroveň angličtiny a zistiť tak, ktorý typ certifikátu je preňho ten pravý.

Pre organizované  skupinky žiakov a študentov sa podarilo pripraviť niekoľko zaujímavých bodov programu. Zúčastnili sa na prezentácii o medzinárodne uznávaných Cambridge certifikátoch z anglického jazyka. Diskutovalo sa aj o výhodách Cambridge certifikátov, o možnosti cestovať, o pracovnom uplatneníabsolventov aj o štúdiu vo Veľkej Británii či v Austrálii.

Vydavateľstvo Cambridge University Press prezentovalo prostredníctvom Oxica (distribútora jazykovej literatúry) študijné materiály a učebnice, ktoré sú vhodné na čo najlepšiu prípravu na zloženie Cambridge jazykovej skúšky. Pedagógom sa venoval hlavný zástupca Cambridge University Press pre Slovensko PaedDr. Peter Bojo. Učiteľov oboznámil so štruktúrou vystavených učebníc a ponúkol typy na metodologické uplatnenie v praxi.

Žiaci a študenti, celkovo zo 4 základných  škôl a zo 4 stredných škôl, boli rozdelení do menších skupiniek,  v ktorých riešili úlohy z anglického jazyka. Súťažné cvičenia boli špeciálne prispôsobené vekovej štruktúre danej skupiny a predpokladaným vedomostiam z angličtiny. Súčasťou Cambridge day for Schools bola aj komentovaná prehliadka Britského centra Krajskej knižnice v Žiline. Žiaci sa oboznámili s fondom Britského centra (beletria, časopisy, učebnice, slovníky,vedecké monografie), ktorý je celý v angličtine.

Hlavné ciele oboch dní boli naplnené – žiaci a študenti si zábavnou formou overili svoje vedomosti z angličtiny a všetci zúčastnení mali možnosť získať množstvo informácií o Cambridge certifikátoch, o ich výhodách, druhoch a praktickom využití v živote. Všetky spomínané informácie sú dostupné na
www.ucv.uniza.sk
a na www.cambridgeesol.org.  Ústav celoživotného vzdelávania ako Autorizované centrum pre Cambridge jazykové skúšky plánuje pokračovať v rozbehnutej tradícii Cambridge day for Schools aj v blízkej budúcnosti.

 

 

12.apríl a 3. máj 2012  „Cambridge English Day“ na pôde Žilinskej univerzity v Žiline bol prvým Cambridge ESOL dňom, ktorý organizoval Ústav celoživotného vzdelávania ako autorizované Cambridge centrum.

 Jeho cieľom bolo informovať študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia ako aj akademickú verejnosť   o možnostiach získania certifikátov vhodných pre študentov Žilinskej univerzity: FCE – Cambridge Certificate: First, CEA – Certificate in Advaced English a BEC – Business English Certificates na úrovni Preliminary, Vantage a Higher, priblížiť im ich, poukázať na ich váhu pri uplatnení sa na trhu práce.  Mali možnosť zoznámiť sa s presným postupom jednotlivých skúšok, možnosťami prípravy na ne či učebnými materiálmi, s ktorými sa počas prípravných kurzov pracuje. Učebnice spolu s ďalším množstvom podporných materiálov z vydavateľstva Cambridge University Press si bolo možné prezrieť. Všetci záujemcovia mali možnosť otestovať svoju úroveň znalosti anglického jazyka na on-line modelovom teste, ktorého výsledok im ponúkol okamžitú spätnú väzbu spolu s odporúčaním na vhodný certifikát. Na záver dňa mali možnosť vyučujúci anglického jazyka Žilinskej univerzity vypočuť si prezentáciu PaedDr.Petra Boja k učebnici Business Benchmark odporúčanej pre prípravu na certifikáty z obchodnej angličtiny, resp. ako učebný materiál pre ekonómov.

Informačný deň o Cambridge certifikátoch bol úspešný aj vďaka pomoci zamestnancov Ústavu informačných a komunikačných technológií, Katedry telekomunikácie a multimédií a odboru prevádzky Žilinskej univerzity. Všetkým patrí veľká vďaka.

Súčasťou druhého informačného dňa „Cambridge English Day“, ktorý sa uskutočnil 3.mája 2012 od 9,00 hod. do 14,30 hod. opäť v priestoroch vstupnej haly Žilinskej univerzity, bola aj ukážková hodina prípravného kurzu na FCE a CAE pod vedením lektora Ing. Radovana Elefanta, PhD.  Zúčastnili sa jej študenti Fakulty humanitných vied UNIZA aj individuálni záujemcovia o Cambridge prípravné kurzy. Úspechom bola nielen veľká účasť, ale aj dobrá nálada a uvoľnená atmosféra, ktoré panovali počas interaktívnej simulácie kurzu.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA