Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
   Typy Cambridge skúšok
   Termíny Cambridge skúšok
   Prihláška na Cambridge skúšku
   Výhody Cambridge certifikátov
   Konzultácie ku Cambridge skúškam
   Prípravné kurzy na Cambridge skúšky
   Prípravné kurzy na FCE skúšku
   Prípravné kurzy na CAE skúšku
   Prípravné kurzy na BEC Vantage skúšku
   Prihláška na prípravný kurz Cambridge
   Cenník Cambridge
   Prípravné centrá Cambridge
   Cambridge Day
Skúšky Goetheho inštitútu
Kontakt

Názov kurzu:
   
Mám záujem o učebné texty:
áno
nie
 
Deň konania kurzu: Po Ut Str Štv Pia So Ne
 
 
Osobné údaje:
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Dátum narodenia
Telefón:
Email:
 
Korešpondenčná adresa:
Ulica:
Mesto (Obec):
PSČ:
 
Zamestnanie:
 
Fakulta / ústav:
 
 
Spôsob platby:
prevodným príkazom
poštovým poukazom
faktúrou
 
O kurze som sa dozvedel:
Ak iné tak odkiaľ:
 
Upozornenie: Bližšie informácie ku kurzu, na ktorý ste sa prihlásili, Vám budú zaslané e-mailom. Sledujte, prosím, aj Váš SPAM (Nevyžiadanú poštu), lebo občas naše e-maily chodia do tejto zložky. Ďakujeme.
 
 
Vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s Podmienkami spracúvania mojich osobných údajov a bol /a som poučený o právach dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
:

 

Súhlas dotknutej osoby

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov dávam prevádzkovateľovi Žilinskej univerzite v Žiline, Univerzitná 8215/1 Žilina, IČO: 00 397 563 /ďalej len „prevádzkovateľ UNIZA“/ súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na účel propagácie vzdelávania na Univerzitnej škole jazykov Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA prostredníctvom zverejnenia mojich fotografií a videí na webovej stránke a Facebooku ÚCV. Ďalej dávam súhlas na informovanie o aktuálnych ponukách a akciách ÚCV prostredníctvom elektronickej pošty UNIZA (výber vyznačte, prosím, symbolom „X“ do políčok pod tabuľkou).
Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou od jeho nadobudnutia, najviac však po dobu archivácie stanovenú platnými právnymi predpismi a Registratúrnym plánom prevádzkovateľa.
Vyhlasujem, že daný súhlas na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je poskytnutý prevádzkovateľovi bez nátlaku, slobodne a v dobrej viere, v súlade s Nariadením, Zákonom, osobitným zákonom a Smernicou prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov.

 

Súhlasím so spracúvaním svojich fotografií

Súhlasím so spracúvaním svojich videí

Súhlasím so zasielaním aktualít ÚCV na e-mail

 
Všeobecné podmienky pre nástup do kurzov Univerzitnej školy jazykov

 1. Všeobecné informácie o poskytovateľovi jazykového vzdelávania

Univerzitná škola jazykov Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, so sídlom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO 00397563, prevádzka Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina (ďalej len „UŠJ“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania (ďalej len „kurz“). Obstaranie jazykového kurzu na UŠJ sa riadi týmito všeobecnými podmienkami, ktoré ustanovujú práva a povinnosti a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k organizácii kurzu.

2. Prihlásenie sa na kurz

2.1 Záujemca potvrdzuje svoju účasť na jazykovom kurze podaním záväznej prihlášky v papierovej alebo elektronickej forme a zaplatením platby v plnej výške kurzu. Tým sa stáva študentom UŠJ. V prípade pokračujúceho študenta je možné záujem pokračovať v kurze potvrdiť aj e-mailom.

2.2 Pred podaním záväznej prihlášky je potrebné, aby si študent, ktorý na UŠJ neabsolvoval žiaden kurz, urobil vstupný jazykový test k overeniu úrovne jazykových znalostí. Do úrovne pre-intermediate (mierne pokročilí) je vyplnenie testu dobrovoľné. Vstupný test si je k dispozícii aj na stránke www.ucv.uniza.sk alebo priamo v kancelárii UŠJ, pričom jeho výsledky a odporúčaná úroveň sú oznámené študentovi e-mailom do 2 pracovných dní od jeho vyplnenia. V prípade, že študent neabsolvuje vstupný test alebo odmietne odporučenú skupinu kurzu, UŠJ nenesie zodpovednosť za jeho prípadnú nespokojnosť s jazykovou úrovňou skupiny, resp. s jazykovou úrovňou a náplňou jednotlivých vyučovacích hodín kurzu. V takomto prípade nebude študentovi vrátené uhradené kurzovné.

3. Platba

3.1 Ceny kurzov (ďalej len „kurzovné“) sú uvedené na www.ucv.uniza.sk v sekcii Cenník.

3.2 Kurzovné je možné uhradiť:

  a) prevodom na účet IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778, variabilný symbol: 4200 alebo vkladom v hotovosti na tento účet,
  b) faktúrou (pri platbe faktúrou je nutné najskôr odovzdať alebo poslať na adresu UŠJ objednávku s adresou, IČO a DIČ organizácie, ktorá faktúru uhradí),
  c) poštovým poukazom na účet IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778, variabilný symbol: 4200, adresát: Žilinská univerzita, Ústav celoživotného vzdelávania, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, do správy pre adresáta uveďte vaše meno a priezvisko, príp. názov kurzu,

3.3 Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň začatia kurzu, a to na základe pokynov k platbe, ktoré študent dostane e-mailom. Ak študent neuvedie v prihláške e-mailový kontakt, budú mu pokyny k platbe oznámené telefonicky. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári, pričom prvú splátku je potrebné uhradiť pred začatím kurzu.

4. Storno podmienky

4.1 Študent môže kedykoľvek zrušiť svoju prihlášku, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky sú nasledovné:
  a) stornovanie kurzu študentom do začiatku kurzu – storno poplatok: 7 % z uhradeného kurzovného,
  b) stornovanie kurzu študentom v prvom týždni trvania kurzu – storno poplatok: 20 % z uhradeného kurzovného,
  c) stornovanie kurzu študentom v druhom týždni trvania kurzu – storno poplatok: 40 % z uhradeného kurzovného,
  d) stornovanie kurzu študentom po uplynutí prvých dvoch týždňov kurzu – storno poplatok: 100% storno z uhradeného kurzovného.

4.2 UŠJ si vyhradzuje právo neotvoriť kurz s počtom študentov nižším ako 5 a ponúknuť študentovi možnosť pokračovať s iným kurzom na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, iného dňa výučby, termínu alebo miesta konania kurzu, vzniká študentovi nárok na vrátenie uhradeného kurzovného.

4.3 UŠJ má právo neprijať študenta do vybraného kurzu z dôvodu naplnenia kapacity kurzu. Prednosť majú študenti, ktorí skôr uhradili kurzovné. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet UŠJ. Študentovi môže byť ponúknutá možnosť pokračovať s iným kurzom na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, iného dňa výučby, termínu alebo miesta konania kurzu, vzniká študentovi nárok na vrátenie uhradeného kurzovného.

4.4 UŠJ si vyhradzuje právo zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov UŠJ alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu. Takisto v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany UŠJ.

4.5 UŠJ má právo v odôvodnených prípadoch na zmenu v kurzoch (zmena lektora, zmena učebne, presun hodiny apod.).

4.6 Ak dôjde k neotvoreniu kurzu alebo ku zmene v kurze, bude študent bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu.

4.7 V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta prevedená na ním zadaný účet do 30 dní od oznámenia tohto účtu UŠJ.

5. Vymeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje UŠJ žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (dlhodobá absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia, t.j. vymeškanie viac ako 20 po sebe nasledujúcich hodín) bude na základe písomnej žiadosti študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si vymeškané hodiny v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje.

6. Vydávanie osvedčení

Po úspešnom absolvovaní kurzu má študent nárok na získanie osvedčenia. Pod úspešným absolvovaním kurzu sa rozumie splnenie nasledujúcich dvoch podmienok: účasť na minimálne 75% z celkového počtu vyučovacích hodín a absolvovanie záverečného testu minimálne na 70%. Pri akreditovaných kurzoch sa vydáva osvedčenie potvrdené Ministerstvom školstva SR s celoslovenskou platnosťou. Osvedčenie sa vystavuje podľa osobných údajov uvedených v prihláške. Ak dôjde k zmene osobných údajov (zmena priezviska, získanie titulu), je potrebné ju oznámiť mailom pred ukončením kurzu, inak bude osvedčenie vydané s pôvodnými údajmi.

7. Dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) a zimných prázdnin sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov, tzn. študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil.

8. Sťažnosti

Riešené budú len sťažnosti, príp. podnety podané písomne, a to do 30 kalendárnych dní. UŠJ po preštudovaní, príp. prešetrení podanej sťažnosti (podnetu) oboznámi študenta s možným riešením, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti (podnetu).

9. Práva duševného vlastníctva

Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany UŠJ sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.

 
Súhlasím so všeobecnými podmienkami:
 
 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA