Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
   Typy Cambridge skúšok
   Termíny Cambridge skúšok
   Prihláška na Cambridge skúšku
   Výhody Cambridge certifikátov
   Konzultácie ku Cambridge skúškam
   Prípravné kurzy na Cambridge skúšky
   Prípravné kurzy na FCE skúšku
   Prípravné kurzy na CAE skúšku
   Prípravné kurzy na BEC Vantage skúšku
   Prihláška na prípravný kurz Cambridge
   Cenník Cambridge
   Prípravné centrá Cambridge
   Cambridge Day
Skúšky Goetheho inštitútu
Kontakt

Pred vyplnením prihlášky si, prosím, prečítajte PODMIENKY REGISTRÁCIE:

1. Registrácia ku skúške je platná len vtedy, ak je správne vyplnená prihláška a poplatok za skúšku je pripísaný na náš účet do stanoveného termínu podľa pokynov zaslaných po odovzdaní prihlášky. Potvrdenie o registrácii dostanete e-mailom.

2. Prihlášku je možné podať osobne na Ústave celoživotného vzdelávania, poslať poštou na adresu Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania, Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina, alebo poslať elektronicky ako naskenovanú prílohu k e-mailu jazyky@uniza.sk.

3. Všetky nároky na zľavy v podobe kupónov je možné uplatniť pri podaní prihlášky. Zľavy sú poskytované v rámci marketingových aktivít Autorizovaného centra pre Cambridge English jazykové skúšky a nevzniká na ne právny nárok. Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú.

4. Skúšky sa konajú v dvoch dňoch. Termíny písomnej časti sú pevne stanovené organizáciou Cambridge English Language Assessment a nie je možné ich meniť. O presnom termíne konania ústnej časti skúšky budú všetci kandidáti informovaní e-mailom najneskôr 3 týždne pred konaním skúšky.

5. V prípade, že Vám nebude doručený rozpis skúšky a bližšie informácie o skúške najneskôr 14 dní pred jej konaním, je nutné nás okamžite kontaktovať na tel. číslach: 041 513 5042, 0918 805 226 alebo emailom na: jazyky@uniza.sk. Rozpis skúšky bude rozosielaný e-mailom priamo od Cambridge English Language Assessment. Odporúčame kandidátom pravidelne kontrolovať e-mail aj spam.

6. Prihláška na skúšku je záväzná. Skúšku nie je možné zrušiť, preložiť na neskorší termín, ani meniť na iný typ. V prípade odstúpenia zo skúšky po termíne riadnej registrácie alebo v prípade nezloženia skúšky, nevzniká kandidátovi nárok na vrátenie poplatku.

7. V prípade, že sa kandidát nemohol zúčastniť písomnej časti skúšky z dôvodu choroby a do 7 kalendárnych dní od dátumu písomnej skúšky predloží lekárske potvrdenie, môže požiadať o vrátenie 50% registračného poplatku. Žiadosť bude posúdená organizáciou Cambridge English Language Assessment. V prípade, že táto žiadosť nebude organizáciou Cambridge English Language Assessment uznaná, poplatok nebude kandidátovi vrátený, čo bude doložené aj zdôvodnením organizácie Cambridge English Language Assessment.

8. Kandidát má nárok na vrátenie poplatku za skúšku vo výške 100 %, ak zruší svoju prihlášku do termínu, ktorý je kandidátovi oznámený v pokynoch ku platbe. Žiadosť o vrátenie poplatku za skúšku musí byť doručená v písomnej forme najneskôr do spomínaného termínu.

9. Kandidát so zdravotným postihnutím (sluchové, zrakové postihnutie, poruchy učenia apod.) môže požiadať o zvláštny priebeh skúšky. V prípade tejto požiadavky nás, prosím, informujte do termínu registrácie. Všetky žiadosti musia byť podložené zodpovedajúcim lekárskym potvrdením.

10. Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity sa zaväzuje zabezpečiť priebeh a organizáciu skúšky za predpokladu, že je na skúšku v danom termíne prihlásený dostatočný počet kandidátov. Centrum si vyhradzuje právo zrušiť termín konania skúšky, ak sa na skúšku neprihlási dostatočný počet kandidátov. V tomto prípade má kandidát právo zúčastniť sa na skúške v inom termíne alebo na vrátenie 100 % poplatku za skúšku. Kandidáti budú o tejto skutočnosti včas informovaní emailom.

11. Všetky skúškové materiály sú po ukončení skúšky odoslané na hodnotenie do organizácie Cambridge English Language Assessment. Všetky časti skúšky zostávajú majetkom Cambridge English Language Assessment a nie sú vrátené, ani sa neposkytujú k nahliadnutiu.

12. Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity zabezpečuje priebeh skúšok podľa pravidiel Cambridge English Language Assessment. Centrum však nie je zodpovedné za zmeny, ku ktorým dôjde z dôvodov, ktoré nie je možné ovplyvniť (vyššia moc). Pokiaľ by bola skúška, jej priebeh alebo výsledok zrušený, prerušený alebo odložený, Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky ÚCV UNIZA sa bude snažiť zabezpečiť náhradné služby tak rýchlo, ako to bude možné.

13. Podmienkou účasti na skúške FCE a CAE je účasť na Test day Photos.

14. Kandidát berie na vedomie všetky informácie uvedené v častiach: typ skúšky a termín skúšky.

15. Vyplnením prihlášky berie kandidát na vedomie podmienky registrácie a bude sa riadiť pravidlami stanovenými pre vybraný typ skúšky a organizačnými pokynmi, ktoré dostane od Autorizovaného centra pre Cambridge English jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity.

 

Prihláška vo formáte pdf

Prihláška vo formáte pdf pre kandidátov so zdravotným znevýhodnením

Prihlášku je potrebné vyplniť a:

  • priniesť osobne do kancelárie Univerzitnej školy jazykov (ul. 1.mája 32, Ústav celoživotného vzdelávania, 1.poschodie, kancelária MB103)
  • poslať poštou (Žilinská univerzita, Ústav celoživotného vzdelávania, ul. 1.mája 32, 010 26 Žilina)
  • poslať jej scan e-mailom (jazyky@uniza.sk)

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA