Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
   Poplatky za štúdium
   Sociálny fond UNIZA
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Pravidlá čerpania sociálneho fondu zamestnancami Žilinskej univerzity, ktorí navštevujú Univerzitu tretieho veku UNIZA určuje Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018 Príloha č. 1, bod 3 - Pravidlá čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu na rok 2018, kde je v bode l uvedené nasledovné:

"Jednorazový príspevok maximálne vo výške 40 EUR na kalendárny rok 2018 sa poskytne každému zamestnancovi, ktorý v kalendárnom roku 2018 absolvuje vzdelávacie aktivity organizované pracoviskom UNIZA. Tieto aktivity nemôžu mať charakter prehlbovania kvalifikácie zamestnanca alebo jej zvyšovania. Ak aktivita nie je v ponuke pracovísk UNIZA, potom si zamestnanec môže vybrať vzdelávaciu aktivitu v inej vzdelávacej inštitúcii. Zamestnanec odovzdá Rade UOO OZ PŠaV pri UNIZA vyplnený formulár  "Žiadosť o príspevok na vzdelávacie aktivity zamestnancov UNIZA" Príloha č. 3 k Doplnku č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018) a fotokópiu dokladu o zaplatení. Príspevok sa vyplatí vo výplate za mesiac august alebo za mesiac december."

V Doplnku č. 1 sa zároveň uvádza, že všetky príspevky zo sociálneho fondu podliehajú daniam a odvodom, s výnimkou príspevku na stravovanie. Príspevky zo sociálneho fondu poskytované zamestnancom sú vyplácané spolu s platom

V prípade čerpania príspevku zo sociálneho fondu je potrebné vyplniť formulár "Žiadosť o príspevok na vzdelávacie aktivity zamestnancov UNIZA za rok 2018" a podpísaný odovzdať v kancelárii Univerzity tretieho veku na ul. 1. mája 32 (prípadne poslať internou poštou na adresu: Univerzita tretieho veku, Ústav celoživotného vzdelávania, ul. 1. mája 32)

Formulár súhlasu pre rok 2018.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA