Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov

SMERNICA Č. 83
ŠTATÚT UNIVERZITY TRETIEHO VEKU
 
Preambula
Univerzita tretieho veku vznikla schválením na kolégiu rektora Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, dňa 9.12.1994, podľa § 26 zákona o vysokých školách č. 172/1990 Zb.
 
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Univerzita tretieho veku (ďalej len UTV) je organizačnou súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania (ďalej len ÚCV) Žilinskej univerzity.
2. Sídlom UTV je Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
3. Štatút je záväzný pre všetkých študentov UTV, pedagógov a administratívnych pracovníkov, pôsobiacich v UTV.
4. Štatút upravuje spôsob organizácie, riadenia, financovania a samosprávy UTV, jej študijný poriadok a vzťahy Žilinskej univerzity a Ústavu celoživotného vzdelávania k iným organizáciám pri organizácii činnosti UTV.
 
Článok 2
Poslanie UTV
UTV je inštitúciou poskytujúcou záujmové vzdelávanie dospelých ľudí v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania. Jej poslaním je poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku, pre zdravotne postihnutých ako aj pre ostatných záujemcov. Je kľúčom k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach.
 
Článok 3
Organizácia a riadenie UTV
1. Na organizácii, materiálnom zabezpečení a ďalšom rozvoji činnosti UTV sa okrem Žilinskej univerzity a jej Ústavu celoživotného vzdelávania môžu zúčastňovať aj ďalšie organizácie, inštitúcie a jednotlivci.
2. Žilinská univerzita a spolupracujúce vysoké školy pôsobiace na území Slovenskej republiky zabezpečujú pedagogický proces a ďalšie aktivity (zapojenie do vedecko-výskumnej činnosti, národných a medzinárodných projektov, spolupráca s praxou, spoločenského života a pod.) a sú garantom ich odbornej úrovne.
3. Koordinačným orgánom UTV je Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity.
4. Na čele UTV je rektor, ktorý hodnotí jej činnosť a zastupuje ju navonok. Výkonom riadenia UTV môže poveriť prorektora pre vzdelávanie.
5. Riaditeľ ÚCV schvaľuje učebné plány UTV, rozhoduje o otvorení 1. ročníka, zodpovedá za materiálne, ekonomické zabezpečenie štúdia a dodržiavanie súvisiacich platných predpisov ŽU.
6. Za tematickú prípravu študijných plánov, zabezpečenie prednášajúcich a koordináciu tvorby učebných plánov a za ďalšie administratívne práce spojené s UTV zodpovedá tajomník UTV na ŽU.
 
Článok 4
Ekonomické zabezpečenie
1. Náklady na činnosť UTV sú hradené najmä zo:
a) Zápisného študentov
b) Dotácií a darov organizácií, spolkov a jednotlivcov.
c) Rozpočtu Žilinskej univerzity.
2. Finančné prostriedky UTV sú vedené na samostatnom prvku ŠPP.
3. Finančné prostriedky UTV sa použijú najmä na:
a) Odmeňovanie lektorov UTV.
b) Odmeňovanie pracovníkov UTV.
c) Nákup študijnej literatúry a učebných pomôcok.
d) Úhradu nákladov spojených s prevádzkou UTV.
e) Cestovné a organizovanie exkurzií študentom UTV.
4. Za účelné čerpanie finančných prostriedkov zodpovedá tajomník UTV.
 
 
Článok 5
Samospráva UTV 
1. Študenti sú zaradení do študijných skupín. Študujúci každej študijnej skupiny volia zo svojich radov svojho vedúceho. Vedúci študijiných skupín tvoria samosprávu UTV.
2. Povinnosti členov samosprávy:
a) Sprostredkovať prenos informácií medzi ÚCV ŽU a študentmi UTV.
b) Registrovať účasť študentov na jednotlivých aktivitách UTV.
c) Usmerňovať záujem študentov pri voľbe študijného programu.
d) Aktívne organizovať samoštúdium a spoločenský život študentov v skupine a podieľať sa na riešení problémov vzniknutých v študijnej skupine.
 
 
Článok 6
Lektori UTV
1. Na UTV učia vysokoškolskí učitelia alebo odborníci z praxe.
2. Za výber lektorov zodpovedá odborný garant študijného propgramu, ktorého schvaľuje riaditeľ ÚCV.
3. Dohodu o vykonaní práce s lektorom uzatvorí Žilinská univerzita (Ústav celoživotného vzdelávania) vždy na začiatku semestra. Dohoda o vykonaní práce je vyplatená vždy po ukončení semestra jednorazovo.
4. V prípade, že lektor je samostatne zárobkovo činnou osobou, vystaví mu ÚCV na začiatku semestra objednávku. Na základe tejto objednávky po ukončení vyučovania predloží lektor tajomníkovi UTV faktúru spolu s vyplneným pracovným výkazom. Faktúra bude uhradená podľa zákonom stanovených lehôt.
5. Povinnosťou lektorov UTV je vykonať prednášku a konzultáciu na požadovanej úrovni podľa vopred dohodnutého harmonogramu štúdia, pred začiatkom semestra vypracovať učebné texty, doplniť ich o zoznam odporúčanej literatúry a z prednášaného študijného programu pripraviť otázky resp. témy na skúšku.
6. Lektor UTV má právo zapojiť študentov do vedeckovýskumnej a ďalšej činnosti vysokej školy v rozsahu dohodnutom so študentmi a ÚCV.
 
 
Článok 7
Štúdium na UTV
1. Štúdium na UTV trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Jeden semester jedného študijného programu tvorí spolu najmenej 20 vyučovacích hodín rozdelených do piatich sústredení (formou prednášok, seminárov, konzultácií ako aj praktických cvičení a exkurzií), ak učebný plán neurčí inak.
2. Na štúdium na UTV môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia je:
a) úplné stredné vzdelanie,
b) vek nad 55 rokov pre študijné programy súvisiace s IKT, vek nad 45 rokov pre ostatné študijné programy,
c) zaplatenie študijného poplatku na UTV.
Prijímacie skúšky sa nekonajú.
3. Študent sa môže prihlásiť maximálne na dva študijné programy súčasne.
4. Výšku poplatku za štúdium na UTV schvaľuje na začiatku každého akademického roku rektor podľa návrhu riaditeľa ÚCV. Výška poplatku sa odvíja od nákladov na vyučovanie v jednom študijnom programe počas jedného akademického roka.
5. Slávnostnej imatrikulácie sa zúčastňujú akademickí funkcionári Žilinskej univerzity, garanti študijných programov, zástupcovia organizácií a spolkov, ktoré napomáhajú činnosti UTV
.
6. Skúšky sa uskutočňujú ústne alebo písomne. Konajú sa na konci každého semestra. Výsledok skúšky vyhovel - nevyhovel zaznamená skúšajúci do indexu študenta a do skúšobnej správy. Skúšobnú správu pripraví tajomník UTV každému lektorovi pred konaním skúšky.
7. Ak študent splní učebným plánom predpísané podmienky, Žilinská univerzita mu slávnostne odovzdá po ukončenom študijnom programe osvedčenie formou promócie.
8. Študujúci prestáva byť študujúcim ak:
a) úspešne ukončil štúdium a nezapísal sa do ďalšieho štúdia na UTV.
b) nezískal učebným plánom predpísané zápočty.
c) nevykonal úspešne skúšky.
d) zanechal štúdium.
e) bol vylúčený zo štúdia rozhodnutím rektora.
9. V prípade ak študujúci nenastúpi na štúdium, štúdium preruší alebo zanechá, už zaplatené zápisné sa mu nevracia.
 
 
Článok 8
Práva a povinnosti študentov UTV
1. Študenti majú právo:
a) zúčastňovať sa výučby podľa učebného plánu a akcií organizovaných študijnou skupinou,
b) používať učebne, čitárne a knižnice Žilinskej univerzity za rovnakých podmienok ako študenti riadneho vysokoškolského štúdia.
c) zapojiť sa vedecko-výskumnej a inej činnosti Žilinskej univerzity po vzájomnej dohode s vedením univerzity, vyučujúcimi a ÚCV.
2. Študenti majú povinnosť:
a) aktívne sa zúčastňovať na prednáškach a ďalších študijných aktivitách, plniť študijné povinnosti, individuálnym štúdiom dopĺňať a rozširovať nadobudnuté vedomosti.
b) podľa svojich možností prispievať k vytváraniu vhodného študijného prostredia v skupine, najmä pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života skupiny. 
 
 
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Túto smernicu č. 83 Štatút Univerzity tretieho veku je možné meniť a dopĺňať formou dodatkov.
2. Táto smernica č. 83 Štatút Univerzity tretieho veku nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.


V Žiline 6. 8. 2009

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
rektor ŽU
 
 
DODATOK Č. 1
K SMERNICI č. 83
ŠTATÚT UNIVERZITY TRETIEHO VEKU
 
Smernica č. 83 ŠTATÚT UNIVERZITY TRETIEHO VEKU z augusta 2009 schválená a vydaná rektorom prof. Ing. Jánom Bujňákom, CSc. dňa 6. 8. 2009 (ďalej len smernica) sa mení dodatkom č. 1 nasledovne:
 
I.
Článok 5 Samospráva UTV sa ruší (vypúšťa sa) s účinnosťou od 1. 5. 2011.
 
 
II.
Článok 7 Štúdium na UTV sa ruší a nahrádza sa novým článkom 7 Štúdium na UTV, ktorý s účinnosťou k 19. 4. 2011 znie:
 
Článok 7
Štúdium na UTV
1. Štúdium na UTV trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Jeden semester jedného študijného programu tvorí spolu najmenej 20 vyučovacích hodín rozdelených do piatich sústredení (formou prednášok, seminárov, konzultácií ako aj praktických cvičení a exkurzií), ak učebný plán neurčí inak.
2. Na základe prihlášky (písomnej alebo elektronickej) na záujmové štúdium na UTV sú uchádzači prijatí, ak splnia nesledovné podmienky:
a) majú ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, ktoré dokladujú kópiou diplomu alebo vysvedčenia,
b) dosiahli vek minimálne 55 rokov pre študijné programy súvisiace s IKT a vek minimálne 45 rokov pre ostatné študijné programy,
c) zaplatili poplatku za štúdium na UTV.
Prijímacie skúšky sa nekonajú.
3. K zápisu na štúdium je potrebné doložiť aj podpísaný súhlas s použitím osobných údajov poskytnutý v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú archivované po dobu 96 mesiacov - 36 mesiacov evidencia v databáze študentov U3V a 60 mesiacov archivácia údajov. S osobnýmni údajmi sa nakladá v zmysle §4 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z.
4. Študent sa môže prihlásiť aj na viac ako jeden študijný program. ÚCV však študentovi negarantuje, že nedôjde ku kolízii rozvrhov jednotlivých študijných programov.
5. Výšku poplatkov za štúdium na UTV schvaľuje rektor podľa návrhu riaditeľa ÚCV. Výška poplatku sa odvíja od nákladov na vyučovanie v jednom študijnom programe počas jedného akademického roka. Poplatky za štúdium sú uvedené v Cenníku určujúceho výšku poplatkov za štúdium na UTV Žilinskej univerzity v Žiline.
6. Osoby ZŤP hradia za štúdium na UTV nižší poplatok aj v prípade, že ešte pracujú. Sú však povinní pri prihlásení sa na štúdium predložiť zamestnancovi UTV kópiu preukazu ZŤP.
7. Podmienky vrátenia poplatku za štúdium z dôvodu odhlásenia sa zo štúdia sú súčasťou Cenníka určujúceho výšku poplatkov za štúdium na UTV Žilinskej univerzity v Žiline.
8. Akademický rok začína slávnostným otovrením akademického roku a končí slávnostnou promóciou absolventov UTV.
9. Manažér UTV vydá na prvej prednáške každému študentovi prvého ročníka index, do ktorého skúšajúci lektor postupne zaznamenáva výsledky skúšok z jednotlivých predmetov. Študent je povinný vyplniť si v indexe svoje osobné údaje a nalepiť svoju fotografiu, inak nie je index platný. V prípade, že študent má platný index z predchádzajúceho štúdia na UTV na Žilinskej univerzite, výsledky štúdia sa zaznamenávajú doň.
10. Skúšky sa uskutočňujú ústne alebo písomne. Konajú sa na konci každého semestra. Výsledok skúšky vyhovel - nevyhovel zaznamená skúšajúci lektor do indexu študenta a do skúšobnej správy. Skúšobnú správu pripraví manažér UTV každému lektorovi pred konaním skúšky.
11. Ak študent splní učebným plánom predpísané podmienky pre ukončenie študijného programu, Žilinská univerzita mu slávnostne odovzdá na slávnostnej promócii osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
12. Študent prestáva byť študentom UTV ak:
a) úspešne ukončil štúdium vo zvolenom študijnom programe,
b) nevykonal úspešne skúšky,
c) nezúčastnil sa 4 alebo 5 (podľa študijného programu) po sebe nasledujúcich prednášok vo zvolenom študijnom programe,
d) bol vylúčený zo štúdia rozhodnutím rektora (prorektora pre vzdelávanie) na zákade vážneho porušenia Štatútu Univerzity tretieho veku alebo inej závažnej skutočnosti.
13. V prípade, ak študujúci nenastúpi na štúdium do ďalšieho ročníka, štúdium preruší alebo zanechá, vrátenie poplatku za štúdium sa riadi Cenníkom určujúcim výšku poplatkov za štúdium na UTV Žilinskej univerzity v Žiline.
 
 
III.
1. Ostatné ustanovenia Smernice zostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom schválenia rektorkou ŽU.
 
 
V Žiline 19. 4. 2011
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
rektorka ŽU
 
 
  
DODATOK Č. 2
K SMERNICI Č. 83
ŠATÚT UNIVERZITY TRETIEHO VEKU
 
Smernica č. 83 ŠTATÚT UNIVERZITY TRETIEHO VEKU z augusta 2009 schválená a vydaná rektorom prof. Ing. Jánom Bujňákom, CSc. dňa 6. 8. 2009 (ďalej len smernica)  a doplnená dodatkom č. 1 zo dňa 19.4.2011 sa mení dodatkom č. 2 nasledovne:
 
1.
Článok 1  ods. 4 sa mení nasledovne:
4. Štatút upravuje spôsob organizácie, riadenia, financovania a samosprávy UTV, jej študijný poriadok a vzťahy Žilinskej univerzity a Ústavu celoživotného vzdelávania k iným organizáciám pri  organizovaní činnosti UTV.“
 
 
2.
Článok 2 sa mení nasledovne:
„UTV je inštitúciou pre záujmové vzdelávanie dospelých ľudí v súlade so stratégiou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, s Národným programom aktívneho starnutia, so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania. Jej poslaním je poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku, pre zdravotne postihnutých ako aj pre ostatných záujemcov. Je kľúčom k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach.“
 
 
3.
V Článku 3 ods. 6 sa mení pojem tajomník na: „koordinátor“.
 
 
4.
V článku 4 ods.1 sa vypúšťa písm. c) a písm. a)sa mení nasledovne:
a) poplatkov za štúdium“.
 
 
5.
V článku 4 ods. 4 sa mení slovo tajomník na „koordinátor“ a v ods. 3 sa mení písm. e) nasledovne: „e)Iné aktivity organizované UTV.“
 
 
6.
Článok 6 sa ruší a nahrádza sa novým znením článku 6 Lektori takto:
 
1. „Na UTV učia vysokoškolskí učitelia alebo odborníci z praxe.
2. Za výber lektorov zodpovedá odborný garant študijného programu alebo modulu, ak je zvolený, alebo koordinátor príslušného programu alebo modulu.
3. Dohodu o vykonaní práce s lektorom uzatvorí Žilinská univerzita (Ústav celoživotného vzdelávania) pred začiatkom výučby. Dohoda o vykonaní práce je vyplatená vždy po ukončení výučby.
4. V prípade, že lektor je samostatne zárobkovo činnou osobou, vystaví mu UCV na začiatku výučby objednávku. Na základe tejto objednávky po ukončení výučby predloží lektor koordinátorovi UTV faktúru. Faktúra bude uhradená podľa zákonom stanovených lehôt.
5. Lektor UTV vykoná prednášku a konzultáciu na požadovanej úrovni podľa harmonogramu štúdia, vypracuje sylaby, zoznam odporúčanej literatúry a z prednášaného študijného programu pripraví otázky na skúšku.
6. Lektor UTV má právo zapojiť študentov do vedeckovýskumnej a ďalšej činnosti vysokej školy v rozsahu dohodnutom so študentmi a UCV. Výstup z vedeckovýskumnej činnosti je k dispozícii na UTV.“
 
 
7.
Článok 7 účinný k 19.4.2011 sa ruší a nahrádza sa novým článkom 7, ktorý znie:
 
1. „Štúdium na UTV trvá jeden až tri roky v závislosti od zvoleného študijného programu alebo modulu, a je rozdelené na semestre. Jeden semester jedného študijného programu alebo modulu tvorí spolu najmenej 20 vyučovacích hodín vo forme prednášok, seminárov, konzultácií ako aj praktických cvičení a exkurzií, ak učebný plán neurčí inak.
2. Na základe prihlášky (písomnej alebo elektronickej) na záujmové štúdium na UTV sú uchádzači prijatí, ak splnia nasledovné podmienky:
a) majú ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, ktoré  predkladajú k nahliadnutiu do kópie diplomu alebo vysvedčenia;
b) dosiahli vek minimálne 55 rokov pre študijné programy súvisiace s IKT a vek minimálne 45 rokov pre ostatné študijné programy a moduly;
c) zaplatili poplatok za štúdium na UTV.
Prijímacie skúšky sa nekonajú.
3. K zápisu na štúdium je potrebné doložiť aj podpísaný súhlas s použitím osobných údajov poskytnutý v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú archivované po dobu:
- 48 mesiacov – 36 mesiacov evidencia v databáze študentov UTV a  12 mesiacov archivácia údajov v prípade 3-ročných študijných programov;
- 36 mesiacov –24 mesiacov evidencia v databáze študentov UTV a 12 mesiacov archivácia údajov v prípade 2-ročných študijných programov;
- 24 mesiacov – 12 mesiacov evidencia v databáze študentov UTV a 12 mesiacov archivácia údajov v prípade 1-ročných študijných modulov.
S osobnými údajmi sa nakladá v zmysle §4  zákona č.  122/2013 Z. z.
4. Študent sa môže prihlásiť aj na viac ako jeden študijný program alebo modul. ÚCV však študentovi negarantuje, že nedôjde ku kolízii rozvrhov jednotlivých študijných programov alebo modulov.
5. Výšku poplatku za štúdium na UTV schvaľuje rektor podľa návrhu riaditeľa ÚCV. Výška poplatku sa odvíja od nákladov na vyučovanie v jednom študijnom programe alebo module počas jedného akademického roka. Poplatky za štúdium sú uvedené v Cenníku určujúceho výšku poplatkov za štúdium na UTV Žilinskej univerzity v Žiline.
6. Osoby ZŤP hradia za štúdium na UTV nižší poplatok aj v prípade, že ešte pracujú. Sú však povinní pri prihlásení sa na štúdium predložiť koordinátorovi UTV preukaz ZŤP k nahliadnutiu.
Prijímacie skúšky sa nekonajú.
7. Podmienky vrátenia poplatku za štúdium z dôvodu odhlásenia sa zo štúdia sú súčasťou Cenníka určujúceho výšku poplatkov za štúdium na UTV Žilinskej univerzity v Žiline.
8. Akademický rok začína slávnostným otvorením akademického roku UTV a končí  slávnostnou promóciou absolventov UTV.
9. Koordinátor UTV vydá na prvej alebo druhej prednáške každému študentovi prvého ročníka index, do ktorého sú zaznamenávané výsledky skúšok za jednotlivé semestre. Študent je povinný vyplniť si v indexe svoje osobné údaje a nalepiť svoju fotografiu, inak nie je index platný. V prípade, že študent má platný index z predchádzajúceho štúdia na UTV na Žilinskej univerzity, výsledky štúdia sa zaznamenávajú doň.
10. Skúšky sa uskutočňujú ústne alebo písomne. Konajú sa na konci každého semestra. Výsledok skúšky vyhovel zaznamená skúšajúci lektor do indexu študenta a do skúšobnej správy. Skúšobnú správu pripraví  koordinátor UTV každému lektorovi pred konaním skúšky.
11. Ak študent splní učebným plánom predpísané podmienky pre ukončenie študijného programu, Žilinská univerzita mu slávnostne odovzdá na slávnostnej promócii osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Po úspešnom ukončení študijného modulu je študentovi odovzdané osvedčenie o absolvovaní študijného modulu.
12. Študent prestáva byť študentom UTV ak:
a) úspešne ukončil štúdium vo zvolenom študijnom programe alebo module;
b) nevykonal úspešne skúšky;
c) nezúčastnil sa 4 alebo 5 (podľa študijného programu) po sebe nasledujúcich prednášok vo zvolenom študijnom programe alebo module (po konzultácii so študentom);
d) bol vylúčený zo štúdia rozhodnutím rektora (prorektora pre vzdelávanie)na základe vážneho porušenia Štatútu Univerzity tretieho veku alebo inej závažnej skutočnosti.
13. V prípade, ak študujúci nenastúpi na štúdium do ďalšieho ročníka, štúdium preruší alebo zanechá, vrátenie poplatku za štúdium sa riadi Cenníkom určujúcim výšku poplatkov za štúdium na UTV Žilinskej univerzity v Žiline.
14. Štúdium na UTV začína prvým ročníkom, nie je možné prihlásiť sa na štúdium do druhého alebo tretieho ročníka.
15. Prijať uchádzača na štúdium je vo výnimočných prípadoch možné aj po slávnostnom otvorení akademického roku UTV ŽU, najneskôr však do 30.októbra príslušného roku. Dodatočné prijatie na štúdium je možné aj v prípade, že študijná skupina má menej než 15 študentov.“
 
 
8.
V článku 8 sa dopĺňa ods.3, ktorý znie:
3. Odovzdaním záverečnej práce, ktorú študenti vypracujú v rámci svojho štúdia na UTV ŽU vyjadrujú študenti súhlas s použitím svojich prác v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z. z. záverečné práce sú po odovzdaní majetkom ÚCV ŽU.“
 
 
9.
Smernica č. 83 sa dopĺňa o články 9 a 10, ktoré znejú:
 
Článok 9
Ochrana autorských práv
1. Fotografovanie, zvukové nahrávky a videozáznamy nie sú bez súhlasu lektora/ koordinátora UTV počas výučby dovolené.
2. Rozmnožovanie rozdaných študijných materiálov je bez povolenia UTV zakázané.
3. Kopírovanie softwarových produktov z počítačov je z licenčných dôvodov zakázané.
 
Článok 10
Ďalšie ustanovenia
1. V priestoroch Žilinskej univerzity platí zákaz fajčenia. Fajčiť je možné len na vyhradených miestach.
2. Pri výučbe v PC učebniach je zakázaná konzumácia potravín pri počítačoch.
3. Pred výučbou si študenti vypnú mobilné telefóny, prípadne ich nastavia na tichý režim.
4. Je považované za slušnosť vopred sa z neúčasti na výučbe ospravedlniť koordinátorovi UTV, najmä pri dlhodobejšej absencii.
5. Účasť študenta na výučbe pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok je považovaná za hrubé porušenie Štatútu UTV, ktoré má za následok vylúčenie zo štúdia.“
 
 
10.
Doterajší článok 9 sa označuje ako článok  11.
 
 
11.
Ostatné ustanovenia Smernice č.83 v znení dodatku č. 1 ostávajú bez zmeny.
 
 
12.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom schválenia rektora ŽU.
 
 
 
V Žiline dňa 24. marca 2014
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
rektorka ŽU

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA