Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov
   Letná škola pre seniorov

Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov Letnej školy pre seniorov

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške na Letnú školu pre seniorov Univerzity tretieho veku UNIZA (ďalej len „LŠ U3V UNIZA“); jedná sa o osobné údaje: meno a priezvisko, číslo telefónu, e-mail a podpis (ďalej len „Prihláška“). V prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby bude UNIZA spracúvať aj fotografie a videozáznamy dotknutej osoby.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) vedenie zoznamu prihlásených na LŠ U3V UNIZA, komunikácia s prihlásenými a následné poskytovanie aktivít LŠ U3V UNIZA a s nimi spojených služieb Univerzity tretieho veku,

b) propagácia vzdelávania poskytovaného Univerzitou tretieho veku UNIZA,

c) informovanie o aktuálnych ponukách a akciách Ústavu celoživotného vzdelávania a ponukách programov kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v Žiline a okolí.

3. V prípade neposkytnutia osobných údajov uvedených v ods. 1 vynímajúc fotografie a videozáznamy, UNIZA nebude môcť dotknutú osobu zaradiť medzi účastníkov LŠ U3V UNIZA.

4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že:

a) právnym základom spracúvania osobných údajov uvedených v Prihláške je súhlas dotknutej osoby,

b) právnym základom spracúvania fotografií a videozáznamov dotknutej osoby pre účely podľa ods.2 písm. b) tohto dokumentu je súhlas dotknutej osoby a spracúvania e-mailu pre účely podľa ods. 2 písm. c) tohto dokumentu je čl. 6 ods.1  písm. a) Nariadenia - súhlas dotknutej osoby.

5. Kontaktné údaje zodpovednej osoby stanovenej UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk, resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

6. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi – Registratúrny plán UNIZA. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu daného dotknutou osobou UNIZA budú v prípade jeho odvolania zlikvidované.

7. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene niektorých zákonov:

a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,

f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov - odvolať súhlas je možné kedykoľvek v písomnej podobe na kontaktné údaje podľa ods. 5 týchto podmienok.

g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,

8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA