Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok

 

Miesto štúdia:
 
 
Kontaktné údaje:
*Meno:
*Priezvisko:
*Č. telefónu:
Email:
*Adresa bydliska:
*Mesto (Obec):
PSČ:
Údaje označené * sú povinné.
 
Upozornenie: Súčasťou vyplnenia prihlášky na záujmové štúdium je aj súhlas uchádzača o štúdium (ďalej len „dotknutá osoba“) o poskytnutí osobných údajov v elektronickej podobe pre účel kontaktu prevádzkovateľa s dotknutou osobou.
 

Súhlas dotknutej osoby

poskytnutý v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 
V súlade s § 11 ods. 1 a ods. 4 zákona v nadväznosti na § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto poskytujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu:

- Meno
- Priezvisko
- Adresa bydliska (ulica, číslo, mesto/ obec, PSČ)
- Č. telefónu
- E-mail

prevádzkovateľovi: Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len „prevádzkovateľ“)
pre: Ústav celoživotného vzdelávania – Univerzitu tretieho veku
na účel: môjho zaradenia do databázy predbežných záujemcov o štúdium na Univerzite tretieho veku u prevádzkovateľa a ďalšieho kontaktu so mnou v období prijímacieho (administratívneho) konania
do termínu: vypísania, podpísania a odovzdania mojej písomnej prihlášky na záujmové štúdium u prevádzkovateľa a podpísania Súhlasu dotknutej osoby o poskytnutí mojich osobných údajov v/k písomnej prihláške.
 
Po tomto termíne prevádzkovateľ:
v súlade s § 6 ods. 2 písm. h) a § 17 zákona zlikviduje predmetné osobné údaje nezvratným vymazaním z disku počítača, keďže uplynutím tejto lehoty tohto súhlasu účel ich spracúvania končí.
Prevádzkovateľ si je vedomý toho, že uvedené osobné údaje boli poskytnuté na vyššie uvedený účel a teda spracúvané osobné údaje nebude poskytovať tretej strane a ani sprístupňovať inému príjemcovi, tak ako ju vymedzuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona.
 
Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej práva sú upravené v §§ 28 až 30 zákona.
 
Svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na vyššie uvedený účel v súvislosti s prihlásením na záujmové štúdium u prevádzkovateľa dávam kliknutím do uvedeného políčka
 
 
 
Poznámka: */ Súhlas dotknutej osoby je platný s vlastnoručným podpisom dotknutej osoby. Z tohto dôvodu bude uchádzač o štúdium kontaktovaný koordinátorkou U3V UNIZA, s ktorou sa dohodne na ďalšom administratívnom postupe.
 

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA