Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity
   Kvalifikovaná prezentácia
   Riadenie projektového cyklu
   Ako písať maily v anglickom jazyku
   Implementácia projektov zo ŠF
   Profil lektora
   Vzdelávanie personálnych referentiek ŽU
   Spoločenský protokol v praxi

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci Žilinskej univerzity

TERMÍN: 18.-19. november 2010 od 8.30 do 15.00 hod. (platí pre obidva dni)

MIESTO: Učebňa B106, Ústav celoživotného vzdelávania ŽU, areál Fakulty špeciálneho inžinierstva

LEKTOR: PaedDr. Eva Gáboríková, PhD., FLEXI LEARN s.r.o., Bratislava - profil lektora

POČET ÚČASTNÍKOV: 15

TERMÍN PRIHLÁSENIA: do 12. novembra 2010 telefonicky (5041 alebo 5042) alebo mailom (ucv@uniza.sk)

CIEĽ VZDELÁVACEJ AKTIVITY:

Cieľom vzdelávacej aktivity je oboznámiť účastníkov vzdelávacej aktivity so správnou e-mailovou terminológiou a etiketou, ktoré zabezpečujú efektívne, profesionálne a gramaticky správne sprostredkovanie informácii prostredníctvom e-mailovej komunikácie.Účastníci budú pracovať s modelovými emailami a venovať pozornosť spôsobom ako správne formulovať úvod a záver e-mailu; odkazy na predchádzajúce a budúce kontakty; ako usporiadať štruktúru emailu; ako zvoliť vhodnú terminológiu pre vyjadrenie hlavných a vedľajších bodov; ako správne využívať spojky, spájacie výrazy, uvádzať príklady v anglickom jazyku; vnímať rozdiely oficiálnych a neformálnych emailov alebo ako správne zvoliť potrebný zdvorilý tón pre oficiálnu komunikáciu v anglickom jazyku.

Cieľom vzdelávacej aktivity je aktívna práca s modelovými emailami, ktoré účastníci vzdelávacej aktivity využívajú v práci pri profesionálnej ale i menej oficiálnej komunikácií so svojimi kolegami.Účastníci vzdelávacej aktivity dostanú k dispozícii krátky slovník odporúčaných fráz, ktorý budú môcť využívať pri svojej práci po skončení vzdelávacej aktivity.

TEMATICKÉ CELKY:

 • key e-mail terminology and netiquette
 • language for beginning and ending e-mails
 • giving reasons for writing
 • referring to previous and future contact
 • different ways of structuring e-mail messages, particularly replies
 • useful language for introducing main and supporting points  and for directing the reader
 • factors affecting clarity, such as layout and language
 • language for linking ideas, giving examples and explaining
 • features of formal and informal emails
 • strategies for avoiding careless mistakes
 • typical grammar, vocabulary, spelling and punctuation mistakes

Poplatok 35 € - zamestnanci majú nárok na vrátenie poplatku zo sociálneho fondu. 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA