Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Rozpis kurzov - JESEŇ 2019
Angličtina s Discovery
English@work
Detská letná jazyková škola
Slovenčina pre cudzincov (Slovak for Foreigners)
   Slovenčina pre cudzincov - RJ verzia
Cenník
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Leto 2018
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka ruska

JAZYKOVÉ KURZY PRE UKRAJINSKÝCH A RUSKÝCH ŠTUDENTOV 2019

 

Názov

Termín

Cena 

1. Jazykové kurzy slovenského jazyka poskytujúce počiatočnú úroveň jazykových kompetencií.

ETAPA 1 - blended learning - jazykový kurz s podporou webinára

ETAPA 2 - intenzívny jazykový kurz na Slovensku

 

trvá 2 mesiace

od 8.7.2019

 

220 Eur

720 Eur

2. Semestrálne jazykové kurzy slovenského jazyka poskytujúce stredne pokročilú a pokročilú úroveň jazykových kompetencií.

február – máj

1900 Eur

3. Ročné jazykové kurzy slovenského jazyka poskytujúce stredne pokročilú a pokročilú úroveň jazykových kompetencií.

október – máj

2500 Eur

4. Semestrálne jazykové kurzy slovenského jazyka pre riadnych študentov UNIZA – Slovenčina ako odborný cudzí jazyk.

zimný a letný semester

0

 

Podrobné informácie o kurzov sú uvedené nižšie.

1. Jazykové kurzy slovenského jazyka poskytujúce počiatočnú úroveň jazykových kompetencií.

Jazyková úroveň po ukončení kurzu: A2 - začiatočník (Waystage - Elementary).

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM 

Prihlasovanie do 14.6.2019

Cieľom kurzov je umožniť žiadateľovi získať kompetencie:

  • ovládanie základných pravidiel výslovnosti, jazykových štruktúr a vetných modelov, osvojenie si základných výrazov v oblasti kľúčových tém v bežnej osobnej i pracovnej komunikácii
  • porozumenie zadaniam a otázkam v testovacích skúškach na VŠ, zoznámenie sa s formulovaním testových otázok, základnými okruhmi otázok na prijímacie skúšky podľa jednotlivých smerov štúdia
  • schopnosť začať študovať na slovenskej univerzite za predpokladu, že bude v budúcnosti pokračovať v štúdiu slovenského jazyka.

Organizačne sú kurzy rozdelené do dvoch etáp:

ETAPA 1 – blended learning - jazykový kurz s podporou webinára

Cieľ: zoznámenie sa s písmom a s fonetickou výbavou slovenčiny s cieľom porozumieť písanému a počutému textu.

Rozsah: 40 hodín

Dĺžka trvania: 2 mesiace

Priebeh: 2 hodiny interaktívnej výučby + 2 hodiny samoštúdia a on-line komunikácie s vyučujúcim (vypracovanie zadaní a spätná väzba od vyučujúceho, nahrávky, čítanie textov....)

Počet frekventantov: min.6 maximálne 10

Nevyhnutné podmienky:

            - štandardný internetový prehliadač, Flash player (odporúča sa Chrome, ktorého Flash player je súčasťou),

            - vedenie si študijného denníka (záznam samoštúdia, čo prečítal, nové naučené slová, problémy...),

            - povinná účasť na webinári, riadené a koordinované autonómne štúdium frekventanta.

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov štúdia: formou on-line testu.

Pre úroveň A1 je sprostredkujúcim jazykom pri zadávaní úloh, vysvetľovaní gramatiky a lexiky anglický alebo nemecký jazyk.

Vlastná realizácia:

Blended learning – s využitím LMS Moodle a aplikácie BigBlueButton pre realizáciu webinárov – sprostredkovanie vopred pripraveného a multimediálne spracovaného učebného materiálu kombinované s korešpondenčným modelom autonómneho vzdelávania. Zadávanie úloh, ktoré bude frekventant v dohodnutých intervaloch odovzdávať na korektúru. 1x týždenne sa uskutoční webinár na sprostredkovanie kľúčových informácií a ako priestor na spätnú väzbu, diskusiu a koordináciu štúdia. Webináre by sa uskutočnili v podvečerných hodinách, kedy už študenti nemajú školské povinnosti. Táto metóda ešte neumožňuje dostatočný priestor pre rozvoj komunikačných zručností.

Uvádzacia cena: 220 eur/ študent

 

ETAPA 2 - Intenzívny jazykový kurz na Slovensku

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: 8. 7. 2019

Forma: intenzívny kurz

Rozsah: 120 vyučovacích hodín

Intenzita: 20 dní, 6 hodín /deň

Učebnica: Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A1, UK 2012, zdidaktizovaný materiál na výučbu slovenčiny na ÚCV

Počet frekventantov: min. 6 maximálne 15

Nevyhnutné podmienky:

            - osobná účasť frekventanta na kurze v Žiline,

            - minimálny vek uchádzača o kurz je 16 rokov,

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov štúdia:

            - formou záverečnej skúšky preverujúcej jazykové kompetencie: čítanie, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie formou on-line testu.

            - po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky frekventanti získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity a o ovládaní príslušnej jazykovej úrovne, ako potvrdenie predpokladu pre úspešný štart vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike.

Pre úroveň A2 je sprostredkujúcim jazykom pri zadávaní úloh, vysvetľovaní gramatiky a lexiky anglický alebo nemecký jazyk.

Profil absolventa: Frekventant po absolvovaní aktívne používa bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, dokáže viesť jednoduchú komunikáciu aj v univerzitnom prostredí. Dorozumie sa v bežných komunikačných situáciách v oblastiach moje štúdium, môj denný program, voľný čas, cestovanie, zdravie a stravovanie. Dokáže písať jednoduché maily, odkazy a sms správy.

Uvádzacia cena: 720 €/študent

Cena za 1. a 2. etapu výučby: blended learning + intenzívny jazykový kurz - 940 €/osoba

2. Semestrálne jazykové kurzy slovenského jazyka poskytujúce stredne pokročilú a pokročilú úroveň jazykových kompetencií. Jazyková úroveň po ukončení kurzu: úroveň B1- B2 – mierne až stredne pokročilý, (Vantage - Upper-Intermediate) so základmi odborného slovenského jazyka

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

 

Štruktúra:   SLOVENČINA ako všeobecný cudzí jazyk

                    SLOVENČINA ako odborný cudzí jazyk – podľa zamerania pre technikov a pre manažérov

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: február – máj (4 mesiace)

Metóda výučby: prezenčná výučba

Rozsah: 370 vyučovacích hodín

Intenzita: 6 hodín /deň

Učebnica: Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina B1- B2, UK 2012, zdidaktizovaný materiál na výučbu slovenčiny na ÚCV

Počet frekventantov: min.6 maximálne 15

Nevyhnutné podmienky:

            - osobná účasť frekventanta na kurze v Žiline,    

            - minimálny vek uchádzača o kurz je 16 rokov.

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov štúdia: formou ústnej aj písomnej skúšky

Profil absolventa: Frekventant rozumie, dorozumie sa a konverzuje v rámci štandardných situácií a tematických okruhov v akademickom a univerzitnom prostredí, ako aj vo voľnom čase. Napíše jednoduchý text na témy, ktoré sú mu blízke, vie opísať zážitky, udalosti, ambície, vyjadriť názory a plány, stručne udáva dôvody vysvetlenia. Vedie aj jednoduchý telefonický rozhovor. Osvojil si základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore štúdia podľa zamerania a ovláda typické jazykové, štylistické a syntaktické štruktúry odborného slovenského jazyka.

Cena: 1 900 €/študent

3. Ročné jazykové kurzy slovenského jazyka poskytujúce stredne pokročilú a pokročilú úroveň jazykových kompetencií. Jazyková úroveň po ukončení kurzu: úroveň B2 - C1 – stredne pokročilý až pokročilý (Effective Operational Proficiency — Advanced) so znalosťou slovenského jazyka vo svojom odbore.

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

 

Štruktúra:   SLOVENČINA ako všeobecný cudzí jazyk

                    SLOVENČINA ako odborný cudzí jazyk – podľa zamerania pre technikov a pre manažérov

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: október – máj (8 mesiacov)

Metóda výučby: prezenčná výučba

Rozsah: 544 vyučovacích hodín

Intenzita: 68 hodín /mesiac

Učebnica: Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A – B2, UK 2012, zdidaktizovaný materiál na výučbu slovenčiny na ÚCV

Počet frekventantov: min.6 maximálne 15

Nevyhnutné podmienky:

            - osobná účasť frekventanta na kurze v Žiline,

            - minimálny vek uchádzača o kurz je 16 rokov.

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov štúdia: formou ústnej aj písomnej skúšky

Profil absolventa: Frekventant rozumie a dorozumie sa v rozsahu aktuálnych tém spoločenského života a v univerzitnom prostredí. Napíše zrozumiteľný text na aktuálne témy, ústne aj písomne vie vyjadriť svoje stanoviská, postoje a názory v slovenskom jazyku. Dokáže tvorivo rozvíjať diskusiu, reagovať na komunikačné podnety, precízne formulovať myšlienky, vie sa jazykovo a štylisticky ústne aj písomne vyjadrovať s minimálnym počtom chýb. Rozumie hlavným myšlienkam odborného textu v rámci svojich odborno-komunikačných vedomostí, ovláda základnú odbornú terminológiu v rámci svojej špecializácie, je schopný zapojiť sa do odbornej diskusie.

Cena: 2 500 €/študent

4. Semestrálne jazykové kurzy slovenského jazyka pre riadnych študentov UNIZA – Slovenčina ako odborný cudzí jazyk. Jazyková úroveň po ukončení kurzu: úroveň B2 - C1 – stredne pokročilý až pokročilý (Effective Operational Proficiency — Advanced) so znalosťou slovenského jazyka vo svojom odbore.

Termín: zimný a letný semester

Metóda výučby: prezenčná výučba

Rozsah: 48 vyučovacích hodín / semester

Intenzita: 4 hodiny /týždenne

Nevyhnutné podmienky:

            - aktívna účasť na cvičeniach,

            - vypracovanie a prezentácia zadaných úloh,

            - dva písomné testy.

Cena: zdarma

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA