Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Rozpis kurzov 2018/19
Angličtina s Discovery
English@work
Detská letná jazyková škola
Slovenčina pre cudzincov (Slovak for Foreigners)
Cenník
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Súhlas dotknutej osoby
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Leto 2018
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

Modulový vzdelávací program SLOVENČINA ako všeobecný a odborný cudzí jazyk

Навчальна модульна програма СЛОВАЦЬКА МОВА як загальна та спеціальна іноземна мова

Obdobie: 4. september 2018 – 30. jún 2019

Семестр:  4 вересня 2018 – 30 червня 2019

 

PRIHLÁŠKA - APPLICATION FORM

 

Modul 1 Všeobecný slovenský jazyk – úroveň A1 – A2

Termín: 4. 9. 2018 – 28. 9. 2018

Forma: Intenzívny kurz

Rozsah: 19 dní, 6 hodín /deň, spolu 114 vyučovacích jednotiek 4 hodiny doobeda a 2 hodiny poobede

Učebnica:     Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A1, UK 2012    

                    Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A2, UK 2012

                    www.slovake.eu

Absolvent MODULU 1 nadobudne základy slovenského jazyka

A1 – začiatočník Absolvent nadobudne základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu. Rozumie a používa známe každodenné výrazy a základné frázy v slovenčine – zdvorilostné frázy, predstavovanie sa, cestovanie a orientácia v meste, internát, univerzitné akademické prostredie, stravovanie, nadväzovanie kontaktov a jednoduchá bežná konverzácia.

A2 – základné znalosti Absolvent aktívne používa bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, dokáže viesť jednoduchú komunikáciu aj v univerzitnom prostredí. Dorozumie sa v bežných komunikačných situáciách v oblastiach moje štúdium, môj denný program, voľný čas, cestovanie, zdravie a stravovanie. Dokáže písať jednoduché maily, odkazy a sms správy.

Модуль 1 Загальна словацька мова – рівень A1 – A2

Термін:          4. 9. 2018 – 28. 9. 2018

Форма:           Інтенсивний курс

Об’єм: 19 дній, 6 годин/день, разом 114 навчальних занять

                        4 години до обіду та 2 години після обіду

Підручники:   Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A1, UK 2012

                        Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A2, UK 2012

                        www.slovake.eu

Профіль випускника:

Випускник МОДУЛЮ 1 отримає основи словацької мови

A1 – початківець

Випускник отримає закладний рівень загальних виразів, які стосуються особистих даних та потреб конкретного типу. Буде розуміти та використовувати загальновідомі повсякденні фрази на словацькій мові – знаки ввічливості, привітання при знайомстві, подорожування та орієнтація на місці, університет, гуртожиток, академічне середовище в університеті, громадське харчування, отримання контактів та загальна бесіда.

A2 – базові знання

Випускник активно використовує слова та фрази, які необхідні для ведення простої комунікації, здатний вести спілкування в університетському середовищі. Буде розуміти загальні комунікаційні ситуації в області його навчання, щоденної програми, дозвілля, подорожей, здоров’я, харчування. Може написати прости листи, відповіді та SMS-повідомлення.

 

Modul 2 Všeobecný slovenský jazyk a základy slovenčiny ako odborného cudzieho jazyka – úroveň B1

Termín: 1. 10. 2018 – 20. 12. 2018

Forma: Výberový predmet

Rozsah: 12 týždňov po 4 vyučovacie jednotky (45 minút) , spolu 48 hodín

Učebnica:     Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A2, UK 2012

                    Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina B1, UK 2012

                    Ľudmila Žigová: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 – B2, UK 2014

                    www.slovake.eu

Absolvent MODULU 2 - autonómny používateľ slovenského jazyka so základmi odborného slovenského jazyka pre potreby štúdia na ŽU v Žiline. Absolvent rozumie, dorozumie sa a konverzuje v rámci štandardných situácií a tematických okruhov v akademickom a univerzitnom prostredí, ako aj vo voľnom čase. Napíše jednoduchý text na témy, ktoré sú mu blízke, vie opísať zážitky, udalosti, ambície, vyjadriť názory a plány, stručne udáva dôvody vysvetlenia. Vedie aj jednoduchý telefonický rozhovor. Osvojil si základnú odbornú terminológiu v matematike (čísla a číslice, základné počtové operácie, zlomky, premenná, rovnosť, rovnica a nerovnica, pravdepodobnosť a štatistika, percentá, rovinné geometrické útvary a priestorové telesá), fyzike (fyzikálne veličiny) a informatike (architektúra počítača, programové vybavenie počítačov, internet), ovláda typické jazykové, štylistické a syntaktické štruktúry odborného slovenského jazyka.

Модуль 2 Загальна словацька мова та її основи як професійної іноземної мови – рівень B1

Термін:          1. 10. 2018 – 20. 12. 2018

Форма:           Вибірковий предмет

Об’єм:             Варіант A: 12 тижнів по 4 академічних години (45 мінут), разом 48 годин

Підручники:   Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A2, UK 2012

                        Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina B1, UK 2012

                        Ľudmila Žigová: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov

                        B1 – B2, UK 2014

                        www.slovake.eu

Профіль випускника:

Випускник МОДУЛЮ 2 - автономний користувач словацької мови з урахуваннями основних професійних термінів словацької мови, які використовуються відповідно спеціалізації при навчанні в Жилінському університеті в Жиліні.

B1 –пороговий користувач

Випускник розуміє та спілкується в стандартних ситуаціях та тематичних областях академічних і університетських установах, а також у вільний час. Може написати простий текст на тему, яка йому близька, описати враження, події, амбіції, висловити пропозиції та плани, стисло висвітлити причини пояснення. Зможе вести й прості телефоні бесіди. Володіє базовою професійною термінологією з математики (номери та числа, основні комп’ютерні операції, дробі, змінні, рівність та нерівність, ймовірність та статистика, відсотки, плоскі геометричні форми та просторові тіла), фізики (фізичні величини) та інформатики (комп’ютерна архітектура, комп’ютерне програмне забезпечення, Інтернет), володіє та використовує типову, стилістичну та синтаксичну структуру професійної словацької мови.

 

Modul 3 Všeobecný slovenský jazyk a používanie slovenčiny ako odborného cudzieho jazyka – úroveň B2

Termín: Letný semester

Forma: Výberový predmet

Rozsah: 12 týždňov po 4 vyučovacie jednotky (45 minút), spolu 48 hodín

Učebnica:     Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A2, UK 2012

                    Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina B2, UK 2012    

                    Ľudmila Žigová: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 – B2, UK 2014

                    www.slovake.eu

Absolvent MODULU 3 - autonómny používateľ slovenského jazyka aj v rámci odborného slovenského jazyka pre potreby štúdia na ŽU v Žiline. Absolvent rozumie a dorozumie sa v rozsahu aktuálnych tém spoločenského života a v univerzitnom prostredí. Napíše zrozumiteľný text na aktuálne témy, ústne aj písomne vie vyjadriť svoje stanoviská, postoje a názory v slovenskom jazyku. Rozumie hlavným myšlienkam odborného textu v rámci svojich odborno-komunikačných vedomostí, ovláda základnú odbornú terminológiu v rámci svojej špecializácie, je schopný zapojiť sa do odbornej diskusie.

Модуль 3 Загальна словацька мова та її використання як професійної іноземної мови – рівень B2

Термін:          14. 1. 2019 – 30. 6. 2019

Форма:           Вибірковий предмет

Об’єм:             Варіант A: 12 тижднів по 4 академічні години (45 мінут), разом 48 годин

Підручники:   Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina A2, UK 2012

                        Renáta Kamenárová a kol.: Krížom krážom Slovenčina B2, UK 2012

Ľudmila Žigová: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov
(Практика словацької граматики та орфографії для іноземців)

                        B1 – B2, UK 2014

www.slovake.eu

Профіль випускника:

Випускник МОДУЛЮ 3 - автономний користувач словацької мови з урахуваннями спеціалізованих термінів словацької мови, які використовуються відповідно спеціалізації при навчанні в Жилінському університеті в Жиліні.

B2 – пороговий просунутий користувач

Випускник зрозуміє та домовиться в міру поточних проблем суспільного життя та в середовищі університету. Напише зрозумілий текст на актуальну тему, усно та письмово висловить свою думку, погляди та пропозиції на словацькій мові. Розуміє основні ідеї наукового тексту в рамці своїх професійно-комунікативних знань, володіє та використовує закладну професійну термінологію в рамці своєї спеціалізації, вміє вступити до професійної дискусії.

 

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA