Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Aktuálny rozpis kurzov - 2020/2021
English@work
Detská letná jazyková škola
   Informácie o ochrane osobných údajov
   Všeobecné podmienky DLJŠ
   Predchádzajúce ročníky - foto
Slovenčina pre cudzincov /Slovak for Foreigners
English language preparation courses for future university students
Cenník
Angličtina s Discovery
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

1. Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať osobné údaje dieťaťa, ako dotknutej osoby, v rozsahu uvedenom v prihláške na Detskú letnú jazykovú školu(ďalej len „DLJŠ“) na Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA; jedná sa o osobné údaje:

a) meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, trieda a škola, ktorú navštevuje,

b) uvedené na karte poistenca dieťaťa a príp. zdravotný stav dieťaťa,

c) týkajúce sa zákonného zástupcu dieťaťa – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, bankový účet a podpis,

d) fotografie dotknutej osoby- dieťaťa.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) pre osobné údaje podľa bodu 1. a) vedenie zoznamu účastníkov DLJŠ a náhradníkov zo strany UNIZA, poskytovanie štúdia na DLJŠ a vydanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní DLJŠ,

b) pre osobné údaje podľa bodu 1. b) pomoc dieťaťu v prípade zdravotných problémov na základe informácie ohľadom aktuálneho zdravotného stavu a prípadných alergií,

c) pre osobné údaje podľa bodu 1. c) identifikácia a prípadné posúdenie oprávnenia podať prihlášku v mene dieťaťa, komunikácia UNIZA so zákonnými zástupcami prihlásených detí,

d) pre osobné údaje podľa bodu 1. d) propagácia vzdelávania na UNIZA (i prostredníctvom DLJŠ).

3. V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa bodu 1 písm. a) až c) týchto podmienok, UNIZA nebude môcť dieťa viesť v zozname účastníkov alebo náhradníkov DLJŠ a ani mu poskytovať štúdium na DLJŠ.

4. Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že:

a) právnym základom na spracúvanie osobných údajov uvedených v bode 1. písm. a) a c) je plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia definovaného nižšie v bode 7 tohto dokumentu,

b) právnym základom na spracúvanie osobných údajov podľa bodu 1 písm. b) je výslovný súhlas zákonného zástupcu podľa čl. 6 ods.1 písm. a) v spojení s čl. 9 ods.2 písm. a) Nariadenia definovaného nižšie v bode 7 tohto dokumentu.

c) právnym základom na spracúvanie osobných údajov podľa bodu 1 písm. d) je súhlas zákonného zástupcu podľa čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia definovaného nižšie v bode 7 tohto dokumentu.

5. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk, resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

6. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu daného zákonným zástupcom budú v prípade jeho odvolania zlikvidované, ak sú splnené predpoklady na ich zlikvidovanie. V prípade neuhradenia platby za DLJŠ budú osobné údaje zaslané v prihláške zlikvidované.

7. UNIZA ďalej informuje zákonných zástupcov detí DLJŠ o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov:

a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,

f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov - odvolať súhlas je možné kedykoľvek v písomnej podobe na kontaktné údaje podľa bodu 5 týchto podmienok.

g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,

8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA