Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Aktuálny rozpis kurzov - 2020/2021
English@work
Detská letná jazyková škola
   Informácie o ochrane osobných údajov
   Všeobecné podmienky DLJŠ
   Predchádzajúce ročníky - foto
Slovenčina pre cudzincov /Slovak for Foreigners
English language preparation courses for future university students
Cenník
Angličtina s Discovery
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

1. Všeobecné informácie o poskytovateľovi

Univerzitná škola jazykov Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, so sídlom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO 00397563, prevádzka Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina (ďalej len „UŠJ“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania. Detská letná jazyková škola (ďalej len DLJŠ) na UŠJ sa riadi týmito všeobecnými podmienkami, ktoré upravujú práva a povinnosti a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k organizácii DLJŠ.

2. Prihlásenie sa na DLJŠ

Zákonný zástupca dieťaťa potvrdzuje účasť na DLJŠ podaním záväznej prihlášky v papierovej alebo elektronickej forme a zaplatením platby v plnej výške. Tým sa dieťa stáva účastníkom DLJŠ.

3. Platba

3.1 Cena DLJŠ je uvedená na www.ucv.uniza.sk v sekcii Detská letná jazyková škola.

3.2 Cenu za DLJŠ (účastnícky poplatok) je možné uhradiť:

a) prevodom na účet č. SK68 8180 0000 0070 0008 0778, variabilný symbol: 4200 alebo vkladom v hotovosti na tento účet,
b) poštovým poukazom na účet č.SK68 8180 0000 0070 0008 0778, variabilný symbol: 4200, adresát: Žilinská univerzita, Ústav celoživotného vzdelávania, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, do správy pre adresáta uveďte meno a priezvisko účastníka, DLJŠ.

 

3.3 Splatnosť ceny DLJŠ je uvedená v pokynoch k platbe, ktoré zákonný zástupca účastníka dostane e-mailom. Ak zákonný zástupca neuvedie v prihláške e-mailový kontakt, budú mu pokyny k platbe oznámené telefonicky.

3.4 Zákonný zástupca účastníka zamestnaný na UNIZA má možnosť využiť príspevok zo sociálneho fondu na preplatenie účastníckeho poplatku, resp. jeho časti.

4. Storno podmienky

4.1 Zákonný zástupca môže kedykoľvek zrušiť prihlášku, pričom podmienky vrátenia účastníckeho poplatku a storno poplatky sú nasledovné:

a) stornovanie prihlášky na DLJŠ do 30. 6. 2021 – storno poplatok: 7 % z uhradeného poplatku
b) stornovanie prihlášky na DLJŠ do 2. 7. 2021 1. turnus, do 9. 7. 2021 2. turnus a do 16.7.2021 3. turnus – storno poplatok: 50 % z uhradeného poplatku,
c) stornovanie prihlášky na DLJŠ po vyššie uvedených termínoch – storno poplatok: 100% z uhradeného poplatku.

4.2 UŠJ má právo neprijať účastníka do DLJŠ z dôvodu naplnenia kapacity. Prednosť majú účastníci, ktorí sa prihlásili skôr a zaplatili účastnícky poplatok. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet UŠJ.

4.3 UŠJ si vyhradzuje právo zrušiť bez náhrady účasť účastníka na DLJŠ, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov DLJŠ alebo zamestnancov a lektorov UŠJ alebo závažným spôsobom narušuje priebeh DLJŠ. Takisto v prípade, ak účastník neuhradí dohodnutý poplatok v lehote jeho splatnosti, príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany UŠJ.

4.4 Ak dôjde k neotvoreniu DLJŠ alebo k organizačnej zmene v podmienkach DLJŠ, bude zákonný zástupca účastníka bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak zákonný zástupca so zmenou v podmienkach DLJŠ nesúhlasí, je oprávnený od podanej prihlášky odstúpiť. V takomto prípade mu bude vrátený účastnícky poplatok, resp. jeho alikvótna časť (ak už účastník časť DLJŠ absolvoval).

4.5 V prípade vrátenia časti alebo celej výšky účastníckeho poplatku bude čiastka na základe požiadavky zákonného zástupcu účastníka prevedená na ním uvedený účet do 30 dní od oznámenia tohto účtu UŠJ.

5. Spôsob odchodu domov

Zákonný zástupca účastníka DLJŠ v prihláške vyznačí jeho spôsob odchodu domov po skončení vyučovania. Čas odchodu je účastník povinný dodržať. Po stanovenom čase odchodu UŠJ už za účastníka nezodpovedá.

6. Alergie a zdravotný stav

Zákonný zástupca poskytne UŠJ potrebné informácie ohľadom aktuálneho zdravotného stavu a prípadných alergií účastníka DLJŠ za účelom zabezpečenia poskytnutia zdravotnej pomoci v prípade, ak to bude potrebné. Za týmto účelom zákonný zástupca účastníka predloží DLJŠ fotokópiu potvrdenia o zdravotnom poistení dieťaťa (kartička poistenca).

7. Vymeškané hodiny

Za neúčasť účastníka na výučbe neposkytuje UŠJ žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (na základe predloženia lekárskeho potvrdenia), bude každá žiadosť o kompenzáciu posudzovaná a prehodnotená individuálne.

8. Vydávanie osvedčení /diplomov

Po úspešnom absolvovaní DLJŠ má účastník nárok na osvedčenie/diplom. Osvedčenie/diplom sa vystavuje podľa osobných údajov uvedených v prihláške. Ak dôjde k zmene osobných údajov (zmena priezviska), je potrebné ju oznámiť mailom pred ukončením DLJŠ, inak bude osvedčenie/diplom vydané s pôvodnými údajmi.

9. Sťažnosti

Riešené budú len sťažnosti, príp. podnety podané písomne, a to do 30 kalendárnych dní. UŠJ po preštudovaní, príp. prešetrení podanej sťažnosti (podnetu) oboznámi zákonného zástupcu účastníka s možným riešením, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti (podnetu).

10. Práva duševného vlastníctva

Zákonný zástupca účastníka výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany UŠJ sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa zákonný zástupca účastníka výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.

11. Covid 19

Účastník DLJŠ sa preukáže potvrdením o bezinfekčnosti alebo negatívnym výsledkom PCR testu. Účastník pozitívne testovaný na Covid 19 sa nebude môcť DLJŠ zúčastniť. V tom prípade si UŠJ vyhradzuje právo účtovať poplatok 20 EUR (dopoludňajší program) alebo 25 EUR (celodenný program) za materiály k aktivitám a úhradu obeda v 1. deň. Obed bude pre takéhoto účastníka pripravené v daný deň na vyzdvihnutie, takisto aj všetky materiály, ktoré budú pripravené na vyzdvihnutie kedykoľvek počas alebo po skončení DLJŠ.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.6.2021. Akékoľvek zmeny týchto Všeobecných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=3&ur2=193&ur3=382 ak nie je uvedený neskorší dátum.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA