Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Rozpis kurzov 2018/19
Angličtina s Discovery
English@work
Detská letná jazyková škola
Slovenčina pre cudzincov (Slovak for Foreigners)
Cenník
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Súhlas dotknutej osoby
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Leto 2018
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

poskytnutý v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“)


V súlade s § 11 ods. 1 a ods. 4 v nadväznosti na § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto poskytujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Žilinskej univerzite v Žiline – Ústav celoživotného vzdelávania (ďalej len „prevádzkovateľ“) na účel evidencie v databáze študentov Univerzitnej školy jazykov/ administratívne konanie, štúdium /v rozsahu:
   - titul, meno, priezvisko,
   - dátum narodenia,
   - adresa bydliska (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ),
   - telefónne číslo,
   - e-mail,
   - číslo bankového účtu (pre potreby identifikácie mojej platby),
   - podpis,
   - skupinová alebo individuálna fotografia alebo videozáznam mojej osoby (vyhotovených v rámci študijného procesu na Univerzitnej škole jazykov) na účel propagácie predmetného vzdelávania a prípadné zverejnenie na Facebook stránke Cudzie jazyky na UNIZA,

a súčasne na účely archivácie vyššie uvedených osobných údajov po ukončení štúdia:  
   - po dobu 48 mesiacov (36 mesiacov evidencia + 12 mesiacov archivácia údajov) v elektronickej forme a súčasne:  
   - po dobu 36 mesiacov v písomnej forme.

Po uplynutí týchto lehôt prevádzkovateľ v  súlade s § 6 ods. 2 písm. h) a § 17 zákona zlikviduje predmetné osobné údaje nezvratným vymazaním z disku počítača, resp. zo záložného zdroja a skartovaním, keďže uplynutím tejto lehoty tohto súhlasu účel ich spracúvania končí. Prevádzkovateľ si je vedomý toho, že uvedené osobné údaje  sú poskytnuté na vyššie uvedené účely a teda spracúvané osobné údaje nebude poskytovať tretej strane a ani sprístupňovať inému príjemcovi, tak ako ju vymedzuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona.

Prevádzkovateľ zaručuje dotknutej osobe, že súhlas daný na základe tohto dokumentu je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej práva sú upravené v § 28 až 30 zákona.

 

Ochrana osobných údajov

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že UŠJ bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške na UŠJ: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, zamestnanie. fakulta/ útvar UNIZA, spôsob platby.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie zoznamu účastníkov a náhradníkov kurzu  zo strany UŠJ, komunikácie UŠJ so študentmi, identifikácia platby a následné poskytovanie štúdia na UŠJ.

3. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude môcť UŠJ prihláseného viesť v zozname účastníkov alebo náhradníkov a ani mu poskytovať štúdium na UŠJ.

4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je jeho súhlas ako dotknutej osoby vyjadrený podaním prihlášky na UŠJ.

5. Zodpovednou osobou stanovenou UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov je: Ing. Ľubomíra Sokolová, PhD., e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk a gdpr@uniza.sk

6. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UŠJ týkajúce sa archivácie stanovených právnymi predpismi.

7. UŠJ informuje študentov UŠJ o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):

a) právo požadovať od UŠJ prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UŠJ, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,

f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov; v takomto prípade študent berie na vedomie, že UŠJ nebude môcť študenta viesť v zozname účastníkov alebo náhradníkov UŠJ a ani mu poskytovať štúdium na UŠJ.

g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,

 

8. UŠJ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA