Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
Scientix
KEGA -ukončený projekt
   Uskutočnené aktivity
   Hypotézy pedagogického výskumu
   Rámcové odporúčania
   Výstupy projektu
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

Prípravná fáza skúmania:
V prípravnej fáze pedagogického skúmania bolo potrebné:
• identifikovať, stanoviť výskumný problém: vymedziť problematiku, druh a predmet skúmania – naformulovať ciele skúmania;
• informačne sa na skúmanie pripraviť: načítať informačné zdroje – vymedziť teoretické koncepty, konštrukty, pojmy skúmania;
• napísať projekt skúmania: určiť konštanty, premenné, vzorku skúmania – naformulovať hypotézy – vymedziť operacionálne definície – prípraviť metódy, techniky a nástroje skúmania.
 
Text pre výskum - Velšic, M.: Digitálna (ne)gramotnosť na Slovensku 2009. Inštitút pre verejné otázky.
 
 
Testovanie bolo doplnené zisťovaním sociologických údajov o respondentoch:
1. údaje o rodinnom zázemí respondentov  (úplnosť/neúplnosť rodiny, počet členov domácnosti, vzdelanie rodiny, rámcové ekonomické zázemie rodiny, ekonomická závislosť/nezávislosť respondentov od rodiny)
2. údaje o osobnostnej orientácii respondentov (úroveň všeobecného prehľadu v oblastiach vedy, kultúry, umenia, ekonomického a politického vývoja, hlavné – preferované oblasti záujmov respondentov: veda, kultúra, typ literatúry, hudba, šport a pod., rámcové očakávania od vzdelávacieho procesu na univerzite v zmysle úrovne vzdelania, poznatkov a možnosti uplatniť sa v praxi, dôvod výberu daného študijného odboru/zamerania, hlavné rozdiely medzi vzdelávaním na strednej škole a na univerzite z pohľadu respondentov)
3. doplňujúce údaje (vek, pohlavie, región trvalého bydliska, odbor – zameranie štúdia na strednej škole)
 
 
Testovací zošit
Sociologický dotazník
 
 
 
Realizačná fáza skúmania:
Testovania čitateľskej gramotnosti sa zúčastnilo 230 študentov prvého ročníka interného štúdia na všetkých siedmych fakultách Žilinskej univerzity vo veku od 18 do 34 rokov žijúcich vo všetkých vyšších územných celkoch Slovenskej republiky. Skúmanie sa realizovalo v letnom semestri, to znamená, že dotazovaní už boli schopní vyjadriť sa i k otázkam mapujúcim ich problémy počas štúdia. Výber študentov bol náhodní a títo neboli o prieskume vopred informovaní.
Študenti po predstavení cieľov projektu a krátkej inštruktáži samostatne pracovali v presne určenom časovom rozpätí. V rámci testovania vyplnili i sociologický dotazník.
 

 

 
Hodnotiaca fáza skúmania:
Riešiteľský kolektív pomocou štatistických metód analyzoval údaje a interpretovať ich. V spolupráci so spoluriešiteľskou inštitúciou boli definované závery smerujúce ku zvyšovaniu funkčnej gramotnosti študentov prostredníctvom zvyšovania kompetencií vysokoškolských učiteľov.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA