Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
Scientix
KEGA -ukončený projekt
   Uskutočnené aktivity
   Hypotézy pedagogického výskumu
   Rámcové odporúčania
   Výstupy projektu
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

Grantová schéma: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu: 481-076ŽU-4/2010

Zodpovedný riešiteľ: doc.PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

Doba riešenia: január 2011 - február 2012

 

Stručná charakteristika projektu:

Prostredníctvom jedinečného výskumu realizovaného v prvých ročníkoch všetkých fakúlt Žilinskej univerzity ukázať vysokoškolským učiteľom úroveň schopnosti týchto študentov pracovať s učebným textom, ktorá veľmi úzko súvisí so schopnosťou správne a efektívne spracovať informáciu. Cieleným pedagogickým skúmaním je možné jasne definovať predpoklady pre vypracovanie účelného a dobrého učebného a testového materiálu, ktorý je využiteľný počas rôznych etáp vzdelávacieho procesu. V závislosti od výsledkov skúmania bude ďalej možné určiť i potreby ďalšieho vzdelávania učiteľov, ktoré budú podporovať funkčnú gramotnosť.
 
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je rozvoj funkčnej gramotnosti študentov Žilinskej univerzity prostredníctvom zvyšovania efektivity vyučovacieho procesu a zvyšovania psychodidaktických
kompetencií učiteľov Žilinskej univerzity. Vďaka jedinečnému výskumu poskytnúť vysokoškolským učiteľom odporúčania a postupy na použitie moderných pedagogicko-didaktických spôsobilostí vo vyučovacom procese - vo fáze jeho prípravy i realizácie. 
 
Základné aktivity projektu:
Celý proces pedagogického skúmania je možné rozdeliť do troch fáz:
1.prípravná fáza skúmania;
2.realizačná fáza skúmania;
3.hodnotiaca fáza skúmania.
 
Testovanie bude doplnené zisťovaním sociologických údajov o respondentoch:
- údaje o rodinnom zázemí respondentov
- údaje o osobnostnej orientácii respondentov
doplňujúce údaje (vek, pohlavie ...)
 
 
 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA