Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
Scientix
KEGA -ukončený projekt
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

Medzinárodné projekty

GAIN

aGAin connected - by volunteerINg/ Opäť spojení - dobrovoľníctvom

Projekt podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Č. projektu: 124700931

Realizácia: 01/08/2012 - 31/07/2014

Cieľ projektu: Vytvorenie podmienok pre efektívny rozvoj dobrovoľníctva na Univerzitách tretieho veku prostredníctvom podpory dobrovoľníctva a existujúcej resp. stále sa rozvíjajúcej česko - slovenskej vzájomnosti. Projekt je založený na spojení potenciálu študentov a Univerzity v zmysle identifikácie aktivít pre dobrovoľnícke pôsobenie seniorov.

Partner: Centrum ďalšieho vzdelávania Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe

 

DANTE - Developing Audit Guidelines for Training and Education

DANTE is a cooperation of 5 partners across Europe with the aim to introduce adult students to comprehensive audit guidelines for assessing the environmental performance of education institutions. It is also our goal to encourage participating professionals and institutions to incorporate sustainability better into their curriculum and to make use of traditional as well as state of the art technologies in adult education. During the 2-year duration, partners will share their experiences in the course of 63 mobilities to facilitate knowledge transfer between institutions.

Partneri projektu: Budapest University of Technology and Economics, EASY School of Languages, EnvironmentPlus International C.I.C., Universidad Politecnica de Madrid a Žilinská univerzita v Žiline.

Doba riešenia: 1.8.2012 - 31.7.2014 


DIALOGUE-Bridges between Research and Practice in ULLL

                               

Grantová schéma: Grundvig - siete odborníkov

Číslo projektu:  510799-LLP-1-2010-1-BE-GRUNDVIG-GNW   

Koordinátor projektu:  EUCEN

Partneri projektu: University of Strathclyde, Veľká Británia; Katholieke Universiteit Leuven, Francúzsko; University of Porto, Portugalsko; University of Potsdam, Nemecko; University of Eastern Finland, Fínsko; Middle East Technical University, Turecko; University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovinsko; University of Zilina, Slovensko; Lucian Blaga University from Sibiu, Rumunsko; Karl-Franzens-Universität Graz, Rakúsko; Aristotle University of Thessaloniki, Grécko; National University of Ireland, Maynooth, Írsko; University of Granada, Španielsko; Universtié de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Francúzsko; University of Bielefeld

Doba riešenia: 2010 - 2013

Celkový cieľ projektu: vytvorenie európskeho priestoru pre dialóg medzi akademickým výskumom, odbornou praxou a tvorcovia politík a startegických rozhodnutí

Aktivity projektu:

Podpora rozvoj európskeho priestoru pre dialóg
Rozvoj a podpora európskeho priestoru  prostredníctvom projektu vytváraný skúmaním modelov osvedčených postupov pri prevode výsledkov výskumu
do odbornej praxe na jednej strane a na druhej strane zapojením odborníkov z oblasti celoživotného vzdelávania do výskumných aktivít. Národné a medzinárodné
siete boli kľúčovým prvkom v realizácii týchto cieľov. Všetci partneri siete sa podieľali na  tvorbe záverečných odporúčaní zameraných na podporu trvalo
udržateľného dialógu na univerzitách podporujúcich celoživotné vzdelávanie.

Definovanie príkladov dobrej praxe a prekážkov pre rozvoj dialógu
Partneri spolupracovali na projekte prostredníctvom štyroch pracovných skupín zameraných na témy:
- Prístup a progres
- Nové médiá
- Vzdelávanie a poradenstvo
- Kvalita vo vzdelávaní
Všetci partneri budú analyzovali príklady osvedčených postupov, s podporou spoločnej diskusie vytvorili prípadové štúdie s cieľom identifikovať hlavné bariéry a zistili spoločné riešenie pre vytvorenie skutočného dialógu.

Sieťovanie

Sieťovanie výskumných pracovníkov a odborníkov v oblasti celoživotného vzdelávania tvorilo podstatnú časť projektu a jeho cieľom bolo vytvorenie európskeho priestoru pre dialóg medzi týmito skupinami. Posilňovaním väzieb medzi akademickým výskumom a odbornou praxou bola podporovaná spoločná tvorba znalostí a interaktívna výmena informácií, ktorá posilňovala rozvoj celoživotného vzdelávania.

Výsledkom trojročnej práce sú štúdie o prístupe k ďalšiemu vzdelávaniu a využívaní médií ako jedného z komunikačných kanálov podporujúcich účasť na ďalšom vzdelávaní v jednotlivých partnerských krajinách, súbor odporúčaní na inštitucionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni pre efektívne zapojenie identifikovaných skupín do procesu ďalšieho vzdelávania a súbor príkladov dobrej praxe. Najvýznamnejším a dlhotrvajúcim výstupom s výrazným dopadom však je najmä vytvorenie nových resp. rozšírenie existujúcich sietí odborníkov aktívne pracujúcich alebo vstupujúcich do procesu ďalšieho vzdelávania vo vnútri jednotlivých inštitúcii a medzi inštitúciami navzájom.

 Stránky projektu: http://dialogue.eucen.eu/

 

CEZHRANIČNÉ KNOW-HOW

Grantová schéma: Európsky fond regiomálmeho rozvoja, Euregión Beskydy

Koordinátor projektu:  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białe

Partner projektu: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity

Doba riešenia: 2011 - 2012

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie príležitostí pre cezhraničnú spoluprácu v rámci Euroregiónu Beskydy prostredníctvom prípravy 30 odborníkov, ktorí budú po jeho ukončení schopní iniciovať, pripravovať a riadiť  projekty založené na slovensko - poľskej spolupráci.
 

Aktivity projektu:
1) Nábor 30 účastníkov,
2) Realizácia dvojsemestrálneho postgraduálne štúdia uskutočňovaná pedagogickými pracovníkmi z Poľska a Slovenska,
3) Realizácia dvoch návštev na partnerskej univerzite v Žiline (podiel žiakov v triedach na slovenských vysokých školách),
4) Príprava a distribúcia informačných letákov venovaných cezhraničnej spolupráci,
5) Informačný a propagačný seminár pre 40 osôb,
6) Propagácia projektu v miestnych médiách,
7) Monitorovanie realizácie projektu,
8) Stretnutia partnerov.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Stránka projektu http://www.slowacki.wsa.bielsko.pl/

 

ALLUME - From "A lifelong Learning University Model for Europe" to "Pathways for Lifelong Learning Universities"

                                                             
Grantová schéma: Erazmus
Číslo projektu: 504635-LLP-1-2009-1-BE-ERAZMUS-EMHE
Koordinátor projektu:  EUCEN
Partneri projektu: University of Sciences and Technologies of Lille 1, Francúzsko; University of Gent, Belgicko; Catholic University of Louvain, Belgicko; University of Tartu, Estónsko; University of Brest, Francúzsko; University of Malta, Malta; InHolland University, Holandsko; University of Turku , Fínsko; Goldsmiths University of London, Veľká Británia; University of Aveiro, Portugalsko
Testovacie univerzity: University of Stuttgart , Nemecko; Aristotle University of Thessaloniki, Grécko; University of Zilina, Slovensko; University of Bolzano, Taliansko; University of
Maribor, Slovinsko; West University of Timisoara, Rumunsko
Doba riešenia: 2009 - 2011
 

SIRUS - Shaping Inclusive and Responsive University Strategies

                                                                      
Grantová schéma: Erazmus
Číslo projektu: 502784-LLP-1-2009-1-BE-ERASMUS-EMHE
Koordinátor projektu:  European University Association (EUA)
Partneri projektu: University of Vienna Vienna , Rakúsko; University of Antwerp Antwerp, Belgicko; Université Libre de Bruxelles, Belgicko; Ghent University, Belgicko; Catholic University of Leuven, Belgicko; Aarhus University, Dánsko; University of Helsinki , Fínsko; University of Turku, Fínsko; University of Lille, Francúzsko; University of St. Quentin en
Yvelines, Versailles, Francúzsko; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzínsko; Leuphana University,. Nemecko; University of Ionnina, Grécko; Budapest University of Technology and Economics, Maďarsko; National University of Ireland, Maynooth, Írsko; University of Camerino, Taliansko; Vilnius University , Litva; Mykolas Romeris University Vilnius, Litva; University of Twente Holandsko; Open University Heerlen, Holandsko, Silesian University of Technology, Poľsko; Technical University of Lodz, Poľsko; Wroclaw University of Technology,  Wroclaw, Poľsko; Kazan State Technological University, Rusko; Moscow State University for Economics, Statistics and Informatics, Rusko; University of Zilina, Slovensko; Open University of Catalunya Barcelona, Španielsko; Universitat Rovira i Virgili Tarragona, Španielsko; University of Southampton, Veľká Británia
Doba riešenia: 2010 - 2011
 
 
Let the knowledge connect us !
Grantová schéma: Malé granty medzinárodného vyšehrádskeho fondu
ID projektu: 11020009
Koordinátor projektu:  Ústav celoživtného vzdelávania Žilinskej univerzity
Partneri projektu: Slezská univerzita v Opavě;  Wyzsza Szkola Administracji, Bielsko-Biala.
Doba riešenia: 2011
 
 
T.A.P.E. - Trans-generational Arts/cultural Platform in Education
Grantová schéma: Grundvig - partnerstvá
Číslo projektu: 2008-1-IE1-GRU06-00071 2
Koordinátor projektu:  CO.Roscommon Vocational Education Committee, Írsko;
Partneri projektu: Lihula Musika – ja Kunstikool, Estónsko;Elazig Halk Egitimi Merkezi Ve Aksam Sanat Okulu Mudurlugu, Turecko; Lodzki Uniwerytet Treciego Wieku im. Heleny Kretz,  Poľsko;ComeUnaMarea, Palermo, Taliansko; Vilniaus Dizaino Mokymo centras, Litva; Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn, Poľsko; Ústav celoživotného vzdelávania ŽU, Slovenská republika
Doba riešenia: 2008 - 2010
 
 
SAETO - Self assessment foreducational and training organisation
Grantová schéma - Leonardo na Vinci
Koordinátor projektu: Hochschule Liechtenstein, Lichentšteinsko
Partneri projektu: GAIA, Španielsko; Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb, Nemecko; KAOS OHG, Taliansko; Ospelt Haustechnik, Lichtenštajnsko; Sozialforschungsstelle Dortmund, Nemecko, Žilinská univerzita v Žiline
Doba riešenia projektu: 2005 - 2007

 

Národné projekty

Letná škola pre seniorov
Schéma: Nadácia orange - Zelené pre seniorov
Koordinátor projektu:  Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity
Partneri projektu: Klub dôchodcov Žilina - mesto a Žilina - Vlčince
Doba riešenia: 2010
 
 
Seniori cez objektív
Schéma: Nadácia orange - Zelené pre seniorov
Koordinátor projektu:  Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity
Partneri projektu: Katedra telekomunikácií a multimédií, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Doba riešenia: 2010
 
 
T.E.A.M. - KonTinuálne projEktové vzdelávAnie zaMestnancov Žilinskej univerzity
Schéma: LPP - Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Koordinátor projektu:  Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity
Doba riešenia: 2007 - 2009
 
Moduly projektu:
Modul 1 - Kurikulum projektovej prípravy
Školenie je vhodné pre zamestnancov a doktorantov ŽU bez akýchkoľvek znalostí a skúseností s návrhom a implementáciou projektov.

Modul 2 - Európske projekty
Workshopy sú vhodné pre zamestnancov a doktorantov ŽU, ktorí už majú skúsenosti tak s národnými ako i medzinárodnými projektmi.

Modul 3 - Projekty bez jazykových bariér
Dvojtýždňové intenzívne jazykové kurzy pre zamestnancov a doktorantov aktívne sa zapájajúcich do projektov, či už v súčasnosti alebo blízkej budúcnosti. Podmienkou
je absolvovanie testu z anglického jazyka.
 
 
Experimentárium Žilinskej univerzity
Schéma: LPP - Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Koordinátor projektu: Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita 
Partner projektu: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity
Doba riešenia: 2007 - 2010
 
 
Otvárajme dvere Európy
Schéma: Európsky sociálny fond, Sektorový operačný program Ľudské zdroje
ITMS projektu: 11230220153 
Koordinátor projektu:  Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity
Partner projektu: SAIA Žilina, n.o.
Doba riešenia: 2007 - 2009

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA