Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

READY FOR ACADEMIC ENGLISH

MODULOVÉ VZDELÁVANIE PRE DOKTORANDOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

 

MODULE 1: READING AND LISTENING FOLLOWED BY ACADEMIC DISCUSSIONS

pozostáva z 30 vyučovacích hodín, cieľom ktorých je:

-  oboznámiť účastníkov kurzu s množstvom praktických návodov, ako účinne rozvíjať svoje stratégie čítania a počúvania,

-  zvýšiť schopnosť porozumieť podstatným informáciám náročnejších textov s konkrétnou i abstraktnou tematikou, vrátane odborných textov,

-  zvýšiť schopnosť porozumieť podstatným informáciám obsahovo a jazykovo náročnejších nahrávok/prednášok prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom anglickom jazyku,

-  zvýšiť schopnosť odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne meniť stratégie čítania/počúvania podľa typu textu a účelu čítania/počúvania,

-  rozšíriť si slovnú zásobu o jazykové frázy a odbornú terminológiu súvisiacu s danou problematikou,

-  zvýšiť schopnosť vyjadriť vlastný názor v anglickom jazyku a pri rôznych možnostiach riešenia problému vedieť uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív.

 

MODULE 2: ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR TEACHING + MICRO-TEACHING ACTIVITIES PRACTICE

pozostáva z 30 vyučovacích hodín, cieľom ktorých je:

-  zvýšiť schopnosť účastníkov kurzu zostaviť rozsiahlejší súvislý prejav na témy z  oblasti svojho profesijného záujmu s ohľadom na stupeň formálnosti prejavu a typ poslucháčov,

-  zvýšiť schopnosť plynulo sa vyjadriť k rôznym témam s odborným zameraním a dokázať podporiť svoj názor vhodnou argumentáciou,

-  zlepšiť prezentačné schopnosti prostredníctvom praktických úloh,

-  zvýšiť schopnosť spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách,

-  aplikovať získané jazykové znalosti vo vysokoškolskej výučbe vedenej v anglickom jazyku,

-  zvýšiť schopnosť aktívne sa zúčastniť medzinárodných webinárov a videokonferencií.

 

MODULE 3: WRITING FOR DIFFERENT PURPOSES AND AUDIENCE

pozostáva z 30 vyučovacích hodín, cieľom ktorých je:

-  objasniť účastníkom kurzu osobitosti akademického písania v anglickom jazyku,

-  osvojiť si štylistické a formálne pravidlá písania odborných textov,

-  zvýšiť schopnosť efektívne využívať zložitejšie lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom písomnom prejave,

-  osvojiť si pravidlá a osobitosti používania interpunkcie,  numerických výrazov, opisov grafov  a štatistík v akademickom písaní,

-  zvýšiť schopnosť nadobudnuté vedomosti prakticky využiť pri písaní odborného textu a zlepšiť ich písomný prejav v anglickom jazyku.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA