Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Vedeckovýskumná činnosť Sekcie cudzích jazykov ÚCV ŽU sleduje vedeckovýskumné zameranie jej pracovníkov a projekty riešené aj pripravované, pričom veľký dôraz sa kladie na to, aby odrážalo požiadavky praxe a sledovalo nové trendy vo výučbe cudzích jazykov. Vedeckovýskumná činnosť pracoviska napĺňa požiadavky kladené na kvalitu, ktoré sú zadefinované v štandardoch kvality Žilinskej univerzity a ktoré sa zároveň dynamicky vyvíjajú v rámci európskych jazykových politík.

Smerovanie vedecko-výskumnej činnosti je možné rozdeliť do dvoch skupín: 

1. lingvistika

V rámci lingvistiky je to najmä aplikovaná lingvistika so zameraním na problematiku výučby cudzích jazykov a tiež prekladu;ďalej komparatívna (porovnávacia lingvistika), v ktorej sa skúmajú najmä rôzne jazykové zmeny a príbuznosť, resp. odlišnosť v rámci dvoch alebo viacerých jazykov v konkrétnej oblasti; sociolingvistika sústreďujúca sa hlavne na vzťah medzi jazykom a spoločnosťou, resp. konkrétnou societou a v neposlednom rade interkultúra a interkultúrne kompetencie spolu s masmediálnou komunikáciou s dôrazom na špecifiká anglického jazyka používaného v médiách.

2. metodika

Pozornosť sa sústreďuje najmä na kvalitu a efektivitu výučby cudzích jazykov, využitie IKT vo výučbe cudzích jazykov, testovanie, akademické diskurzy a prácu s odborným textom, popularizáciu jazyka a zatraktívnenie výučby, vzdelávanie dospelých vo všeobecnosti,  ale aj vzdelávanie dospelých s ohľadom na ich profesijné zaradenie, napr. ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA